1: Sta­bi­li­tet

Aktiv Træning (Denmark) - - GREJ TIL DIN HJEMMEFITN­ESS -

Det vig­tig­ste ele­ment i ba­se­tra­e­nin­gen er kon­ti­nu­i­tet. Det hand­ler om at tra­e­ne sta­bilt uge ef­ter uge uden af­bra­ek. Den ved­hol­den­de ind­sats fin­tu­ner lang­somt krop­pen og gør den til en sta­dig me­re ef­fek­tiv og slidsta­erk lø­be­ma­ski­ne. Det hand­ler om fedt­for­bra­en­ding, lø­beø­ko­no­mi, lø­be­stil, ud­hol­den­hed, ro­bust­hed, og hvad der el­lers skal til for at ud­vik­le sig som lø­ber.

Det vig­tig­ste og mest fun­da­men­tale i ba­se­tra­e­nin­gen er der­for sta­bi­le lø­be­ru­ti­ner. Gå ef­ter 3 ugent­li­ge tra­e­nin­ger el­ler tra­e­ning hver an­den dag. Du skal over­ho­ve­det ik­ke fo­ku­se­re på fart el­ler la­eng­de. Det hand­ler om at kom­me ud.

Di­ne lø­be­tu­re skal lø­bes med over­skud, og fø­lel­sen af at du har et par gear me­re. Om det er 15 el­ler 40 mi­nut­ter be­ty­der ik­ke så me­get. Øg med 0,5 km (2-3 mi­nut­ter) pr. tur om ugen i 4-8 uger, til du ram­mer 8-12 km pr. tur. Her­ef­ter kan du fin­de na­e­ste brik i dit lø­be­fun­da­ment.

Er du ny lø­ber, el­ler har du va­e­ret ska­det, kan du nø­jes med to ugent­li­ge lø­be­tu­re og gen­nem­fø­re din tred­je tra­e­ning på cyk­len, i svøm­me­hal­len el­ler på cros­strai­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.