4: Ko­or­di­na­tion

Aktiv Træning (Denmark) - - BRUG VINTEREN OG BLIV EN BEDRE LØBER END NOGENSIND -

God ko­or­di­na­tion gi­ver hur­ti­ge fød­der, øger din skridt­fre­kvens og mind­sker din så­kald­te kon­takt­tid, dvs. hvor la­en­ge di­ne fød­der er i jor­den for hvert skridt. Det gi­ver i sid­ste en­de hur­ti­ge­re, me­re ef­fek­tivt løb. Brug der­for ba­se­pe­ri­o­den på at ar­bej­de med din ko­or­di­na­tion. Du be­hø­ver ik­ke at de­di­ke­re sa­er­li­ge tra­e­nings­pas til dis­se ting, men gør det me­get ger­ne som en del af op­varm­nin­gen til fart­le­ge og en an­den tra­e­nings­tur i ugen.

Kon­kret kan tra­e­nin­gen se så­dan ud:

● Varm op med 10 mi­nut­ters let løb.

● Lav her­ef­ter føl­gen­de øvel­ser: Fod­ledsjog, ga­de­d­ren­ge­hop med fo­kus på at kom­me højt, hø­je kna­e­løft, ha­els­park, ud­falds­skridt og si­dela­ensløb. Løb 30 se­kun­der af hver øvel­se med 30-60 se­kun­ders let jog mel­lem hver.

● Slut af med 3 stig­nings­løb, hvor du over 60-80 me­ter ac­ce­le­re­rer op til maks.-fart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.