Tra­e­nings­pla­nen

Sa­et mo­tio­nen i sy­stem, bliv me­re fo­ku­se­ret, og nå di­ne mål. Tra­e­nings­pla­nen er et vig­tigt red­skab, som bå­de kan gi­ve dig sjove­re og me­re ef­fek­tiv tra­e­ning og sik­re, at du kom­mer af­sted.

Aktiv Træning (Denmark) - - BRUG VINTEREN OG BLIV EN BEDRE LØBER END NOGENSIND -

✓ Va­er kon­kret

Uan­set om din tra­e­ning be­står af løb, hjem­me­tra­e­ning el­ler en tur i fit­nes­scen­te­ret, bør du ha­ve en kon­kret plan for, hvor­dan du vil tra­e­ne. Hvor man­ge ki­lo­me­ter skal du fx lø­be de for­skel­li­ge da­ge, og skal der va­e­re ind­lag­te in­ter­val­ler? Hvis du styr­ke­tra­e­ner, hvil­ke øvel­ser skal du da la­ve, og hvor man­ge sa­et og gen­ta­gel­ser skal du ta­ge? La­der du gam­le va­ner og til­fa­el­dig­he­der sty­re din tra­e­ning, får du sva­e­re­re ved at få frem­gang i for­men, og du ri­si­ke­rer at kom­me til at ke­de dig.

✓ Find ti­den

Si­de­lø­ben­de med at du la­ver tra­e­nings­pla­nen, kan du skri­ve tra­e­nin­gen ind i ka­len­de­ren. Hvis tra­e­nin­gen er lagt ind på fa­ste tids­punk­ter i ugens løb, er der langt stør­re chan­ce for, at du kom­mer af­sted.

✓ La­eg re­a­li­sti­ske pla­ner

Du ken­der din egen hver­dag og di­ne eg­ne res­sour­cer. Sørg for at la­ve en tra­e­nings­plan, der er for­e­ne­lig med dit liv og di­ne an­dre pri­o­ri­te­ter.

✓ Giv plads til va­ri­a­tion

Den sam­me tur på lø­bebån­det el­ler de sam­me 8 styr­keø­vel­ser kan let bli­ve en dra­e­ber. Und­gå at fal­de i kedsom­heds­fa­el­den, og sa­et for­skel­li­ge al­ter­na­ti­ver på din tra­e­nings­plan, fx en ny lo­ka­tion el­ler an­der­le­des styr­keø­vel­ser, du kan ty til, hvis den sa­ed­van­li­ge tra­e­ning en dag ha­en­ger dig ud af hal­sen.

✓ Op­datér lø­ben­de

En god tra­e­nings­plan skal til­pas­ses lø­ben­de. Ef­ter et styk­ke tid er du nem­lig nødt til at øge be­last­nin­gen på en el­ler an­den må­de, hvis du vil bli­ve ved med at ud­vik­le dig og få no­get ud af tra­e­nin­gen. Det kan du fx gø­re ved at for­sø­ge at øge va­eg­ten el­ler an­tal­let af sa­et el­ler gen­ta­gel­ser i di­ne styr­keø­vel­ser, øge tem­po­et el­ler di­stan­cen på di­ne lø­be­tu­re, ind­la­eg­ge in­ter­val­ler osv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.