Mad­pla­nen

Med en mad­plan kan du spa­re bå­de tid og pen­ge og mind­ske mad­spild. Det kan og­så bli­ve nem­me­re at spi­se sundt og va­ri­e­ret, for­di di­ne mad­valg ik­ke bli­ver truf­fet ne­de ved kø­le­di­sken på tom ma­ve.

Aktiv Træning (Denmark) - - HAR DU EN PLAN? -

✓ Sa­et tid af

Det ta­ger lidt tid at la­ve en god mad­plan, men det er godt gi­vet ud. Sa­et fx en halv ti­me af hver lør­dag, hvor du skri­ver ret­ter­ne for den kom­men­de uge ned. Gi­ver det ik­ke me­ning i din hver­dag at la­ve en plan for en hel uge ad gan­gen, så nø­jes med fa­er­re da­ge.

✓ Tjek ka­len­de­ren

Find ud af, hvem der er hjem­me til mid­dag, så du ved, hvor man­ge der skal spi­se med på de for­skel­li­ge da­ge. Er der en dag, hvor du på for­hånd kan se, at du ik­ke får tid til at la­ve mad, kan du plan­la­eg­ge at la­ve dob­belt po­r­tion en af de fo­re­gå­en­de da­ge.

✓ Se, hvad du har lig­gen­de

Kig i kø­le­ska­bet og køk­ken­skuf­fer­ne for at tjek­ke, om der er nog­le mad­va­rer, der na­er­mer sig sid­ste hold­bar­heds­da­to. Over­vej, hvil­ke ret­ter in­gre­di­en­ser­ne kan ind­gå i.

✓ Giv uge­da­ge­ne et te­ma

Te­ma­er kan hja­el­pe dig med at spi­se sundt. Vil du fx ger­ne hu­ske at spi­se fisk, så ind­før en fast fi­ske­dag, og har du am­bi­tio­ner om at sa­en­ke kød­for­bru­get, så gør en af ugens da­ge til kød­fri dag.

✓ Skriv ind­købs­sed­del lø­ben­de

Det bed­ste over­blik får du ved at la­ve ind­købs­sed­del si­de­lø­ben­de med, at du plot­ter ret­ter ind i mad­pla­nen. Så glemmer du ik­ke no­get vig­tigt, og du har et over­blik over, hvor­dan fx re­ster­ne fra en po­se kar­to­f­ler fra om man­da­gen kan ind­gå i en ret om tors­da­gen.

✓ Va­er re­a­li­stisk

Må­ske er tirs­dag ef­ter ar­bej­de og tra­e­ning ik­ke den bed­ste dag at af­prø­ve en ny og avan­ce­ret op­skrift på. Plot de lidt sva­e­re­re ret­ter ind i pla­nen, når du har ti­den til det.

✓ Gen­brug

Hvor­for op­fin­de den dy­be af­tens­madstal­ler­ken hver uge? Gem di­ne mad­pla­ner, så de kan bru­ges igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.