9 UUND­VA­ER­LI­GE TIPS TIL DIN FØR­STE TRA­E­NINGS­LEJR

Der er rig­tig man­ge ting at ta­en­ke over, in­den je­res før­ste tra­e­nings­lejr. Her får du en stri­be tips og råd, der kan va­e­re med til at sik­re jer suc­ces og ek­stra­go­de op­le­vel­ser på tu­ren.

Aktiv Træning (Denmark) - - HAR DU EN PLAN? -

LAV RU­TER HJEM­ME­FRA

Find nog­le stig­nin­ger, du ger­ne vil kø­re, og plan­la­eg di­ne tu­re ud fra dem. Stra­va, Ko­moot og lig­nen­de on­li­ne­va­er­k­tø­jer er ge­ni­a­le til at ‘byg­ge’ di­ne ru­ter, da de gi­ver mu­lig­hed for au­to­ma­tisk at va­el­ge de ve­je, som er mest po­pu­la­e­re blandt bru­ger­ne.

DAEKVALG

Da det reg­ner min­dre syd­på, lig­ger der me­re støv på ve­je­ne. Det gør dem glat­te­re, end vi er vant til her­hjem­me. Det kan der­for va­e­re en idé at va­el­ge et da­ek med en smu­le me­re møn­ster, end man fx fin­der på Con­ti­nen­tals GP 5000, som er et stort da­ek­hit på de dan­ske lan­de­ve­je.

UND­GÅ FOR ME­GET AL­KO­HOL

En øl el­ler et glas vin til af­tens­ma­den er for man­ge en stor del af det at va­e­re på fe­rie. Men sørg al­li­ge­vel for at hol­de lidt igen. Din krop bli­ver pres­set på cyk­len og har brug for hvi­le og re­sti­tu­tion. Det bli­ver for­styr­ret af al­ko­ho­len.

LAD DI­NE KARBONHJUL BLI­VE HJEM­ME

Med­min­dre du er en haj til at kø­re nedad, kom­mer du med stor sik­ker­hed til at brem­se en hel del. Det kan var­me en kar­bon­fa­elg op til så hø­je tem­pe­ra­tu­rer, at li­men, der hol­der kul­fi­be­ren sam­men, smel­ter. Og så er det slut med det hjul. Der­for ser du hel­ler al­drig karbonhjul på ud­lej­nings­cyk­ler med fa­elg­brem­se. Ski­ve­brem­ser er et godt valg til bjerg­kør­sel.

VASKEPOSE

Er I man­ge, der kø­rer i ens tøj, er va­skepo­ser en nem og prak­tisk må­de at hol­de hver ryt­ters tøj ad­skilt fra de an­dres på.

COM­PU­TER MED NAVI­GA­TION

Når du selv skal fin­de vej, kan en god cy­kelcom­pu­ter med navi­ga­tion va­e­re en god in­ve­ste­ring – el­lers kan du nemt kom­me til at spil­de kost­bar tid på at fa­re vild.

KLATREGEAR

Vi har end­nu til go­de at hø­re cy­kel­ryt­te­re brok­ke sig over at ha­ve for man­ge let­te gear at va­el­ge mel­lem, de da før­ste gang skul­le prø­ve at kla­tre. Over­vej der­for at få den stør­ste kas­set­te bag­på, som din bagskif­ter kan hånd­te­re – ger­ne 30 el­ler 32 ta­en­der, hvis der er plads.

PAS PÅ MED CO2-PA­TRO­NER

Iføl­ge The In­ter­na­tio­nal Air Trans­port As­so­ci­a­tion (IATA) må hver pas­sa­ger med­brin­ge op til 4 stk. CO2-pa­tro­ner på maks. 28 g. Nog­le fly­sel­ska­ber har dog stren­ge­re reg­ler. Du bør der­for un­der­sø­ge reg­ler­ne for dit fly­sel­skab, in­den du pak­ker kuf­fer­ten.

HUSK VARMT TØJ

Selv­om der er var­me­re syd­på, er det en god idé at pak­ke ting som vind­jak­ke, vest, hand­sker, sko­over­tra­ek, lø­se ae­r­mer og ben. Når du kø­rer ned ad bjer­get el­ler ba­re be­fin­der dig på skyg­ge­si­den, kan det nem­lig hur­tigt bli­ve koldt. Det sam­me ga­el­der, når du kom­mer op i høj­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.