Unik rygs­a­ek til pend­ler­tra­e­ning

Det lil­le sven­ske ma­er­ke Run­box ta­ger pend­ler­tra­e­ning se­ri­øst. De­res Ba­ck­pa­ck Pro ser må­ske spøjs ud, men er en af de bed­ste pend­ler­rygs­a­ek­ke, vi har te­stet.

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

RUN­BOX BA­CK­PA­CK PRO

Pris: 710 kr. In­fo: iam­run­box.com

Hvad: Hards­hel­l­rygs­a­ek til lø­be- og cy­kel­pend­ling. 10 l + si­de­lom­mer og af­ta­ge­lig ela­stik­s­trop. Re­fleks­de­tal­jer. Va­egt: 945 g.

De fle­ste lø­be­rygs­a­ek­ke er la­vet til trail­løb og har plads til drik­ke­bla­e­re, sta­ve, og hvad man el­lers har brug for un­der lan­ge lø­be­tu­re i bjer­ge­ne. Run­box er ta­enkt til pend­ler­løb og har plads til en com­pu­ter og et jak­kesa­et. Der med­føl­ger så­gar en ska­be­lon til, hvor­dan du skal fol­de tø­jet, så det kan lig­ge i rygs­a­ek­ken uden at krøl­le (ret me­get). Det er godt ta­enkt, men vi skal in­drøm­me, at vi var no­get skep­ti­ske, da vi modt­og den tor­ny­ster-ag­ti­ge kas­sesag med strop­per, der ud­gør Run­box. Den så bå­de tung og klod­set ud.

In­gen af de­le­ne er dog til­fa­el­det. Ta­sken er re­la­tivt let og sid­der gan­ske en­kelt frem­ra­gen­de. De bre­de skul­der­strop­per for­de­ler va­eg­ten godt, ma­ve­ba­el­tet flyt­ter lidt af va­eg­ten ned på hof­ten og tra­ek­ker – sam­men med brystrem­men – ta­sken ind mod ryg­gen, så den ik­ke hop­per. Små, vel­pla­ce­re­de pu­der løf­ter ta­sken lidt ud fra ryg­gen, så ven­ti­la­tio­nen øges, og stød ab­sor­be­res. Vo­res teste­re glem­te fak­tisk ved fle­re lej­lig­he­der, at de hav­de rygs­a­ek på. Og så er bå­de ma­te­ri­a­ler og lyn­lå­se 100 pct. vand­ta­et­te. Vi løb i en ti­me i styr­ten­de regn, uden at en drå­be tra­eng­te ind. Im­po­ne­ren­de.

Ta­sken er i hards­hell og savner der­for en ind­ven­dig kom­pres­sions­strop. Den skal pak­kes ta­et, for at ind­hol­det ik­ke ras­ler rundt.

Sto­re lom­mer på ma­ve­ba­el­tet rum­mer nøg­ler, te­le­fon, pung, og hvad du el­lers skal ha­ve let ad­gang til.

Den af­ta­ge­li­ge og ju­ster­ba­re ela­stik­s­trop kan blandt an­det bru­ges til at hol­de et par sko.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.