Re­ge­rin­gen nedsa­et­ter ho­ved­stadskom­mis­sion

Seks mi­ni­ste­ri­er med er­hvervs­mi­ni­ste­ren i spid­sen vil nu ud­ar­bej­de en ho­ved­stadspo­li­tik. Frem mod 2030 skal der ska­bes bed­re in­fra­struk­tur, fle­re bo­li­ger og re­ne­re luft. Og så skal strid­s­øk­sen i for­hold til ho­ved­stads­om­rå­det be­gra­ves.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Jo­nas Sten­ba­ek Chri­stof­fer­sen joch@ber­ling­s­ke.dk og Per­nil­le Drey­er perd@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Seks mi­ni­ste­ri­er går nu sam­men om at ud­ar­bej­de en sam­let plan for ho­ved­stads­om­rå­det frem mod 2030. I spid­sen står er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K). Han har få­et nok af »ho­ved­stads-bas­hing« og vil gø­re re­gio­nen til den af­gø­ren­de mo­tor for Dan­marks va­ekst. På hø­je tid, si­ger over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S).

Skal Dan­mark stå sig i den in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce om at til­tra­ek­ke uden­land­ske in­ve­sto­rer, virksomheder og ta­len­ter, er det af­gø­ren­de, at ho­ved­stads­om­rå­det i bro­chu­ren frem­står som et fem­stjer­net resort med hak ved at­trak­ti­ve bo­li­ger, vel­fun­ge­ren­de in­fra­struk­tur, go­de livsvil­kår samt ren luft og grøn­ne om­rå­der.

Der­for sa­et­ter re­ge­rin­gen nu gang i en stor­stilet og tva­er­mi­ni­ste­ri­el ind­sats, der skal sik­re, at kom­mu­ner­ne i og om­kring ho­ved­sta­den kan rum­me de 200.000 nye bor­ge­re, man reg­ner med, at om­rå­det vok­ser med frem mod 2030, uden at det går ud over livskva­li­te­ten.

I spid­sen for ar­bej­det står er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K), og iføl­ge ham er må­let helt klart.

»Vi la­ver en egent­lig ho­ved­stadspo­li­tik, og det kan jeg ik­ke erin­dre, at no­gen re­ge­ring har gjort før,« si­ger han og ud­dy­ber, at ar­bej­det skal sik­re, at ho­ved­stads­om­rå­det er den vels­mur­te mo­tor i Dan­marks va­ekst­ma­ski­ne­ri:

»Hvis vi ik­ke gør no­get, skal Kø­ben­havn og ho­ved­stads­om­rå­det nok over­le­ve, men det bli­ver med min­dre va­ekst end i an­dre om­rå­der, og det vil si­ge, at vi får min­dre ud­vik­ling.«

Ud­spil­let kom­mer ef­ter en la­en­ge­re pe­ri­o­de, hvor der har va­e­ret skif­te­vis kold luft og he­de dis­kus­sio­ner mel­lem re­ge­rin­gen og kom­mu­ner­ne i ho­ved­sta­den – ik­ke mindst som føl­ge af ud­flyt­nin­gen af of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser, men og­så for­di fle­re af de sto­re bi­drag­y­de­re i den kom­mu­na­le ud­lig­nings­ord­ning hø­rer til i ho­ved­stads­om­rå­det.

Oveni er kri­tik­ken flø­jet frem og til­ba­ge mel­lem isa­er Kø­ben­havns Rå­d­hus og re­ge­rings­par­ti­er­ne på Chri­sti­ans­borg, hvor man oven­fra har luf­tet sin util­freds­hed med, at kom­mu­nen ik­ke har for­må­et at ud­nyt­te de gun­sti­ge vil­kår og sit po­ten­ti­a­le. Fra kom­mu­nens si­de har man skudt til­ba­ge med, at re­ge­rin­gen udsu­l­ter ho­ved­sta­den øko­no­misk og ik­ke for­mår at ska­be de ram­mer, der ska­ber va­ekst og ud­vik­ling i by­en.

Al den bal­la­de vil Bri­an Mik­kel­sen nu slå en streg over.

»Nu må den ho­ved­stads-bas­hing stop­pe,« slår mi­ni­ste­ren fast og til­fø­jer:

»Da jeg tog ini­ti­a­tiv til det­te, fik jeg he­le ti­den tu­det ører­ne ful­de om, at Kø­ben­havn lig­ger la­vest, når man ta­ler om, hvad man gør for er­hvervs­li­vet, at kom­mu­nen får al­ting fora­e­ren­de, og at der ik­ke sker no­get her i for­hold til an­dre by­er, for­di man ik­ke gør nok. Den kri­tik til­si­desa­et­ter vi nu,« si­ger mi­ni­ste­ren.

Bri­an Mik­kel­sen vil luk­ke øj­ne og ører for den kri­tik, der er af Kø­ben­havn, »som kan va­e­re be­ret­ti­get og ik­ke be­ret­ti­get«, som han for­mu­le­rer det, og ra­ek­ke hån­den frem. Di­a­log og sam­ar­bej­de er vej­en frem, hvis man skal lø­se de ud­for­drin­ger, der iføl­ge al­le prog­no­ser flyt­ter ind i ho­ved­sta­den frem mod 2030, for­kla­rer den kon­ser­va­ti­ve mi­ni­ster.

En fed by vinder over løn­sed­len

Det er ik­ke små­ting, re­ge­rin­gen i sam­ar­bej­de med Re­gion Ho­ved­sta­den og om­rå­dets kom­mu­ner kig­ger ind i med den kraf­ti­ge be­folk­nings­tilva­ekst. På den bag­grund har re­ge­rin­gen iden­ti­fi­ce­ret fi­re sa­er­li­ge ind­sats­om­rå­der i det kom­mis­so­ri­um, som de seks pri­ma­e­re mi­ni­stre i ud­val­get skal kom­me med ud­spil og lov­for­slag til.

De fi­re ud­for­drin­ger har man sam­let i over­skrif­ter­ne »Fo­kus på va­ekst og vi­den i ho­ved­stads­om­rå­det«, »Plads til fle­re bor­ge­re«, »Ef­fek­tiv mo­bi­li­tet« og »Et ak­tivt, at­trak­tivt og grønt ho­ved­stads­om­rå­de«. Der­for vil re­ge­rin­gen ar­bej­de med alt fra tra­fi­kal in­fra­struk­tur over luft­foru­re­ning til bo­li­g­ud­vik­ling i de seks til syv må­ne­der, der vil gå, før de pra­e­sen­te­rer et sam­let bud på en po­li­tik for ho­ved­sta­den.

»Det er ram­men for det ar­bej­de, som vi skal i gang med, og som jeg be­trag­ter som no­get af det vig­tig­ste, den­ne re­ge­ring kom­mer til at la­ve, for­di det vil tra­ek­ke va­ek­sten i re­sten af Dan­mark,« fast­slår mi­ni­ste­ren.

Or­det »va­ekst« er frem­ha­e­vet med fed i ta­le­bob­ler­ne, når mi­ni­ste­ren ud­dy­ber, hvor­for man sa­et­ter ar­bej­det i gang og for­kla­rer, hvad det he­le skal nyt­te. Her na­ev­ner han tal, som at godt 40 pro­cent af lan­dets BNP bli­ver skabt i ho­ved­stads­om­rå­det, og at cir­ka 85 pro­cent af de uden­land­ske in­ve­ste­rin­ger sker i og rundt om Kø­ben­havn – va­ekst, der gav­ner bå­de land og by.

Va­ek­sten er ik­ke mindst af­ha­en­gig af in­ve­ste­rin­ger og in­put ude­fra, og skal Dan­mark va­e­re ste­det, hvor uden­land­ske virksomheder og højtud­dan­ne­de ta­len­ter i frem­ti­den sa­et­ter fin­ge­ren på den ro­te­ren­de glo­bus, kra­e­ver det, at Kø­ben­havn og om­egnskom­mu­ner­ne har an­det at til­by­de end nul­ler på løn­sed­len, si­ger er­hvervs­mi­ni­ste­ren:

»Det skal va­e­re at­trak­tivt at bo her. Det skal va­e­re en fed by og et fedt om­rå­de. Det er det al­le­re­de, men det skal bli­ve en end­nu me­re fan­ta­stisk by og ho­ved­stad.«

Eks­pert: Husk nu det sto­re bil­le­de

Når det kom­mer til at dri­ve va­ek­sten i Dan­mark, står ho­ved­stads­om­rå­det i en gun­stig po­si­tion, men det kra­e­ver et sta­er­kt fo­kus, hvis den ten­dens skal ved­bli­ve.

»Vi står rig­tigt godt i kon­kur­ren­cen, og man skal støt­te den va­ekst, som vi op­le­ver i Stor­kø­ben­havn. Vi skal bru­ge ho­ved­stads­om­rå­det som den mo­tor, der tra­ek­ker det he­le,« si­ger for­sker i dansk byø­ko­no­mi Is­mir Mu­la­lic der er lek­tor på DTU og se­ni­or fel­low ved Kraks Fonds By­forsk­ning.

Han un­der­stre­ger er­hvervs­mi­ni­ste­rens po­in­te om, at va­ekst i ho­ved­sta­den kom­mer he­le lan­det til gavn, idet forsk­ning vi­ser, at det øger pro­duk­ti­vi­tet og va­ekst, at bor­ge­re sam­ler sig i by­er­ne. Hvor­i­mod det ik­ke gi­ver me­ning, når man har ryk­ket job ud af stor­by­en, som re­ge­rin­gen og­så har stå­et bag, for som Is­mir Mu­la­lic og­så si­ger: »Hvis vi spre­der be­folk­nin­gen, så gør vi bor­ger­ne fat­ti­ge­re.«

By­for­ske­ren me­ner, at det er de helt ret­te ind­sats­om­rå­der, som re­ge­rin­gen har iden­ti­fi­ce­ret, men op­for­drer og­så Bri­an Mik­kel­sen og de øv­ri­ge mi­ni­stre til at se ar­bej­det i en stør­re kon­tekst:

»Hvis re­ge­rin­gen la­ver en stor fa­el­les ind­sats, så vil jeg an­be­fa­le, at de kig­ger på al­le re­gio­ner sam­let. Man kan ik­ke fo­re­stil­le sig, at man la­ver en ind­sats i ho­ved­stads­om­rå­det, der be­gra­en­ser sig her­til. Det vil ha­ve ef­fek­ter over he­le Dan­mark.«

Det skal va­e­re en fed by og et fedt om­rå­de.

Bri­an Mik­kel­sen, er­hvervs­mi­ni­ster (K)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.