»JEG ER IK­KE KVINDEHADER, MEN DE ER SKIDEBESVAERLIGE«

Dan­sker­ne skal ha­ve en »fol­ke­lig di­gi­tal op­rust­ning«, og før­ste di­gi­ta­le la­e­rings­hus får lo­ka­ler på Nør­re­bro. Det hand­ler om alt fra CV-op­ti­me­ring til webs­hop­pro­gram­me­ring. Er­hvervs­mi­ni­ste­ren er »me­ga­po­si­tiv«.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Pe­ter Thomsen ppth@ber­ling­s­ke.dk

Når man går for­bi i den kø­ben­havn­ske som­mer­he­de, stik­ker de ud. De sto­re glas­dø­re og en krid­hvid fa­ca­de, et Glogo ved dø­ren, om­rin­get af Kø­ben­havns tra­fik. Dét er dø­ren, som 10.000 kur­si­ster i lø­bet af 2018 skal gå igen­nem. Dø­ren til end­nu et ryg­stød til dan­sker­nes di­gi­ta­le for­må­en. Goog­le er kom­met til Nør­re­bro sam­men med det før­ste »di­gi­ta­le la­e­rings­hus«.

»Vi står med en mas­siv di­gi­tal op­rust­ning i er­hvervs­li­vet, men vi skal og­så ha­ve en fol­ke­lig di­gi­tal op­rust­ning,« for­kla­rer Ma­lou Aamund, som er dansk lan­de­chef for Goog­le.

La­e­rings­hu­set skal ska­be de fy­si­ske ram­mer for op­rust­nin­gen og er et kom­ma i forta­el­lin­gen om re­ge­rin­gens di­gi­ta­le am­bi­tion. Kon­kret skal Nør­re­bro­ga­de 34 hu­se kur­ser som in­ter­net­gi­gan­tens eget »Suc­ces On­li­ne«-ini­ti­a­tiv, der hja­el­per små og mel­lem­sto­re virksomheder med at gi­ve on­li­ne­pro­fi­len en over­ha­ling. Men dø­ren er åben for al­le, der øn­sker at bli­ve klo­ge­re.

»Det er et sted, hvor man kan la­e­re. Man kan ta­en­ke på det som et gam­mel­dags bi­bli­o­tek, men nu er det med di­gi­ta­li­se­ring – og en kop kaf­fe,« si­ger Fat­me Me­ga­hid, der er an­sat som dag­lig le­der.

Po­ten­ti­a­le ud over det lo­ka­le

Det di­gi­ta­le la­e­rings­hus er op­stå­et som et part­ner­skab mel­lem Goog­le, Kø­ben­havns Kom­mu­ne og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re som et led i re­ge­rin­gens tek­no­lo­gi­pagt. Pag­ten skal bå­de få fle­re stu­de­ren­de ind på de tek­no­lo­gi- og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ud­dan­nel­ser, men sam­ti­dig gi­ve den al­me­ne dan­skers di­gi­ta­le kom­pe­ten- ce­ni­veau et nøk opad. Selv om in­ter­net­gi­gan­ten al­le­re­de har en målsa­et­ning om at ha­ve haft 10.000 kur­si­ster in­den 2019, skal hu­set på man­ge må­der ha­ve en or­ga­nisk ud­vik­ling ba­se­ret på bru­ger-in­put.

»Vi har et hus, men vi har ik­ke sat al­le ram­mer­ne end­nu. De, som kom­mer ind, vil kun­ne va­e­re med til at ud­vik­le hu­set, for vi ved jo end­nu ik­ke alt, der er brug for. Der­for ser vi, hvad der ef­ter­spør­ges, og så føl­ger vi med,« forta­el­ler Fat­me Me­ga­hid.

Hun ud­dy­ber, at aen­drin­ger­ne ik­ke vil ske fra den ene dag til den an­den, men at in­put kom­mer til at for­me, hvor­dan hu­set bli­ver ind­ret­tet. Den dag­li­ge le­der for­kla­rer, hvor­dan den ene dag kan hand­le om stu­de­ren­de el­ler le­di­ge, der vil pro­gram­me­re hjem­mesi­der, og den na­e­ste kan ha­ve fo­kus på wor­ks­hops for virksomheder. Men spør­ger man Ma­lou Aamund, gem­mer by­de­len på fle­re di­gi­ta­le mu­lig­he­der, end man må­ske vil­le for­ven­te.

»Når vi va­el­ger, at det skal va­e­re på Nør­re­bro, er det og­så, for­di det skal va­e­re for al­le. Nør­re­bro har et po­ten­ti­a­le – og­så hvis man ser på de lo­ka­le bu­tik­ker, der må­ske har et po­ten­ti­a­le ud over det lo­ka­le,« for­kla­rer Ma­lou Aamund.

Mi­ni­ste­ren, der er »me­ga­po­si­tiv«

Tek­no­lo­gi­pag­ten er en del af re­ge­rin­gens di­gi­ta­le stra­te­gi frem mod 2025. Kon­kret er må­let at styr­ke den di­gi­ta­le om­stil­ling på tva­ers af sam­fundslag – om det så er le­di­ge, der op­ti­me­rer et on­li­ne-CV el­ler en lad­cy­kel­pro­du­cent med on­li­ne­hja­elp. La­e­rings­hu­set på Nør­re­bro er dog det før­ste kon­kre­te til­tag, og iføl­ge er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K) kan de fy­si­ske ram­mer ska­be et hol­de­punkt.

»Det kan må­ske bli­ve lidt fluf­fy, når man ta­ler om, at er­hvervs­li­vet har gi­vet håndslag på at va­e­re en del af Tek­no­lo­gi­pag­ten, men her er et kon­kret hus på Nør­re­bro,« si­ger mi­ni­ste­ren og ud­dy­ber, at hu­set kun­ne va­e­re al­le ste­der.

Bri­an Mik­kel­sen ser dog pro­jek­tet stra­ek­ke sig uden for Nør­re­bro og fo­ku­se­rer på, at der er kom­met for­plig­ten­de fri­vil­li­ge part­ner­ska­ber på ba­nen: »Jeg er me­ga­po­si­tiv over part­ner­ska­bet mel­lem Goog­le og Kø­ben­havns Kom­mu­ne, for­di man med me­get kort aftra­ek får sat gang i nog­le di­gi­ta­le ef­ter­ud­dan­nel­ses­i­ni­ti­a­ti­ver, som vil lø­se nog­le ud­for­drin­ger med re­k­rut­te­ring.«

Fo­to: Mads Jo­akim Ri­mer Ras­mus­sen

Må­let med det nye »Di­gi­ta­le La­e­rings­hus« er at få 10.000 kur­si­ster in­den det før­ste år. Fat­me Me­ga­hid (tv.) er dag­lig le­der, Ma­lou Aamund er Goog­les lan­de­chef i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.