LA­E­RER­NE SKAL AF MED FLØJLSHANDSKERNE

Fløjlshandskerne skal af, hvis vold og trus­ler mod la­e­re­re og pa­e­da­go­ger skal stop­pes, me­ner un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Jens Beck Ni­el­sen je­ni@ber­ling­s­ke.dk

Den me­get blø­de skan­di­na­vi­ske pa­e­da­go­gik kom­mer til kort, me­ner un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger.

Ele­vers vold og trus­ler mod la­e­re­re og pa­e­da­go­ger i fol­ke­sko­len er et re­elt pro­blem, der skal sa­et­tes »helt an­der­le­des sy­ste­ma­tisk og kon­se­kvent« ind over for i de kom­men­de år. Så­dan mod­ta­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA) den nye rap­port »Un­der­sø­gel­se af chi­ka­ne, trus­ler om vold og fy­sisk vold ret­tet mod un­der­vis­nings­per­so­na­le i ud­valg­te sko­ler«, som Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds­mil­jø, NFA, har ud­ar­bej­det for Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et.

Rap­por­ten, der blev om­talt i Ber­ling­s­ke i går, gi­ver blandt an­det over­blik over pro­ble­mets om­fang, ka­rak­ter og kon­se­kven­ser.

»Jeg vil – med min bag­grund og vi­den – si­ge, at den me­get blø­de skan­di­na­vi­ske pa­e­da­go­gik i nog­le si­tu­a­tio­ner kom­mer til kort. Man for­sø­ger at lø­se kon­flik­ter med vo­res blø­de, ind­dra­gen­de form, men kom­mer til et punkt, hvor man svig­ter klas­se­rum­met, for­di man ik­ke får skabt tryg­hed,« si­ger Me­re­te Ri­isa­ger, som har stu­de­ret og ar­bej­det med pa­e­da­go­gik:

»Det er mig magt­på­lig­gen­de, at vi nu går i gang med at ar­bej­de sy­ste­ma­tisk med det­te om­rå­de. Jeg har al­le­re­de ud­sendt en ny vej- led­ning om, hvor­dan man kan gå til det­te, og jeg øn­sker at sig­na­le­re til skole­le­der­ne, at man ik­ke må ac­cep­te­re, at vold bli­ver en al­min­de­lig del af hver­da­gen.«

Slap­hed og kul­tur­sam­men­stød Me­re­te Ri­isa­ger, har du et godt bud på, hvor­for vold i fol­ke­sko­len er ble­vet et stør­re pro­blem?

»Rap­por­ten vi­ser ik­ke rig­tig no­get om elev­bag­grun­den, og der­for kan det­te va­e­re sva­ert at si­ge pra­e­cist,« si­ger mi­ni­ste­ren og fort­sa­et­ter:

»Men det kan skyl­des en vi­gen­de fora­el­drerol­le, hvor man ik­ke i til­stra­ek­ke­lig høj grad la­e­rer si­ne børn om gra­en­ser og or­dent­lig op­før­sel. Det kan og­så skyl­des en vi­gen­de la­e­rer­rol­le – at man ik­ke styr­ker la­e­rer­ne i myn­dig­heds­rol­len og bak­ker dem op i kon­flik­ter. Det kan va­e­re kul­tu­rel­le kon­flik­ter de ste­der, hvor der ude på sko­ler­ne er kul­tur­sam­men­stød, og det kan va­e­re en skøn­som blan­ding af det he­le,« si­ger mi­ni­ste­ren og op­for­drer skole­le­de­re til at re­gi­stre­re al­le epi­so­der med vold og trus­ler mod per­so­na­let.

En del af for­kla­rin­gen kan iføl­ge Lars Pe­ter An­der­sen, se­ni­o­r­for­sker ved NFA og med­for-

fat­ter til rap­por­ten, va­e­re den in­klu­sions­ord­ning, der har som mål, at 96 pro­cent af al­le ele­ver er in­klu­de­ret i fol­ke­sko­len: Er in­klu­sions­ord­nin­gen i di­ne øj­ne en del af pro­ble­met?

»Det er klart, at den om­va­elt­ning, der har va­e­ret i fol­ke­sko­len, hvor man har haft sto­re pa­e­da­go­gi­ske for­an­drin­ger sam­ti­dig med, at man ind­før­te in­klu­sion­s­til­gan­gen, kan gi­ve nog­le skvulp ude i klas­ser­ne. Men det kan ik­ke for­kla­re det he­le, for stig­nin­gen be­gynd­te før, og den fort­sa­et­ter ef­ter.« Fol­ke­sko­len skal ik­ke rum­me alt Du be­to­ner, at der skal sy­ste­ma­tisk og kon­se­kvent hand­ling til for at da­em­me op for pro­ble­met. Hvad skal der gø­res?

»For det før­ste skal der sen­des et po­li­tisk sig­nal om, at vi ik­ke kan ac­cep­te­re, at gra­en­ser­ne ryk­kes på den­ne må­de. Og så skal vi kig­ge på, hvor­dan vi får gen­skabt di­sci­plin og reg­ler på de sko­ler, hvor der er sto­re pro­ble­mer, så la­e­re­re og ele­ver igen kan fø­le sig tryg­ge.« Det er let­te­re sagt end gjort …

»Ja, for os i Dan­mark, som har en blød pa­e­da­go­gisk tra­di­tion, kan det va­e­re me­get sva­ert. Men det er hel­ler ik­ke ac­cep­ta­belt, at tal­le­ne sti­ger.« Er der nog­le po­li­ti­ske ini­ti­a­ti­ver, som du vil igangs­a­et­te for at da­em­me op?

»Det kan jeg ik­ke si­ge end­nu, men man kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at det er no­get, som vi bli­ver nødt til at ar­bej­de vi­de­re med po­li­tisk for at gi­ve sko­ler­ne de va­er­k­tø­jer, som de skal bru­ge. Men det hand­ler og­så me­get om, at man lo­kalt bru­ger de va­er­k­tø­jer, der al­le­re­de fin­des. Er der en elev, som ska­ber så me­get uro i klas­sen, at un­der­vis­nin­gen ik­ke kan fort­sa­et­te, skal man tid­ligt ta­ge hånd om ele­ven og sør­ge for, at han el­ler hun får en sko­le­gang, der er god, mens det ik­ke er sik­kert, at det­te skal ske i den klas­se. Vi må ik­ke ac­cep­te­re, at 25 ele­ver får smadret de­res un­der­vis­ning, el­ler at en la­e­rer skal fø­le sig ut­ryg på ar­bej­det. Den dan­ske fol­ke­sko­le er rum­me­lig, men vi skal ik­ke rum­me alt.«

Det ly­der som om, at man skal smi­de ele­ver ud af sko­len, hvis de er vol­de­li­ge el­ler tru­er en la­e­rer?

»Det skal man kun­ne, og det kan man. Det er ba­re ik­ke al­tid, man gør det,« si­ger Me­re­te Ri­isa­ger.

Vil du op­for­dre den en­kel­te skole­le­der til i hø­je­re grad at smi­de ele­ver ud, så­fremt de er vol­de­li­ge over for la­e­re­re?

»Jeg sy­nes, det lig­ger i det, jeg si­ger her. Selv­føl­ge­lig skal man på den en­kel­te sko­le sa­et­te ind med al den fore­byg­gel­se, man kan, og man skal ind­dra­ge fora­el­dre­ne. Men i de til­fa­el­de hvor de pa­e­da­go­gi­ske greb ik­ke vir­ker, bli­ver man nødt til at va­e­re kon­se­kvent og til­by­de en un­der­vis­ning, som ik­ke fo­re­går i sam­me klas­se.«

Den dan­ske fol­ke­sko­le er rum­me­lig, men vi skal ik­ke rum­me alt. Me­re­te Ri­isa­ger, un­der­vis­nings­mi­ni­ster (LA)

»Vi må ik­ke ac­cep­te­re, at 25 ele­ver får smadret un­der­vis­nin­gen, el­ler at en la­e­rer skal fø­le sig ut­ryg,« si­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger i for­bin­del­se med ele­vers vold og trus­ler mod la­e­re­re. Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen / Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.