MAISE NJOR TIL ROYALT BRYL­LUP I LON­DON

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Maise Njor Jour­na­list

Maise Njor min­des, da hun som 13-årig bo­e­de i Lon­don og blev gre­bet af Di­a­na-fe­be­ren og fik Di­a­na-fri­su­re. Nu er hun til­ba­ge til royalt bryl­lup.

Man kun­ne ha­ve sagt sig selv, at den un­ge, bly prin­ses­se Di­a­na før el­ler si­den vil­le kom­me på kant med den le­gen­da­risk glub­s­ke bri­ti­ske pres­se, hvis man ta­enk­te na­er­me­re over et af de før­ste fo­tos, avi­ser­ne brag­te. Hun stod i en sød som­mer­kjo­le, og so­len skin­ne­de – li­ge igen­nem stof­fet på kjo­len. Vel­kom­men på for­si­den. Er du del af den roy­a­le fa­mi­lie i Stor­bri­tan­ni­en, så bli­ver alt gen­nem­lyst, og in­tet er hel­ligt.

Jeg bo­e­de i Lon­don på det tids­punkt, og og­så jeg blev gre­bet af Di­a­na-fe­be­ren. Hun var – li­ge­som Meghan Mark­le er nu – et friskt pust på de stiff up­per lips, som det bri­ti­ske kon­ge­hus be­stod af. Hun var sød, hun var … al­min­de­lig. Så al­min­de­lig, at hun blev spe­ci­el. Og vup­ti! Jeg gik til fri­sø­ren og fik en sa­er per­ma­nent, som skul­le gø­re, at jeg kun­ne bør­ste mit hår til­ba­ge på Di­a­na­må­den. Det vir­ke­de ik­ke, og jeg ved­blev at va­e­re en grim 13-årig, som slug­te de man­ge TV-in­ter­views med det ny­for­lo­ve­de par. »In love?« spurg­te en jour­na­list. »Ve­ry much,« sva­re­de Di­a­na ge­nert. »Wha­te­ver that is,« til­fø­je­de Prins Char­les unød­ven­digt. Og – set i baks­pej­let – så­dan en mand skal man na­tur­lig­vis ik­ke gif­te sig med. Se­ne­re har Di­a­na for­talt, at par­ret kun hav­de mød­tes 13 gan­ge, før de blev for­lo­vet.

Igen set i baks­pej­let var Di­a­nas bru­dekjo­le og­så nok li­ge i over­kan­ten. Det var ba­re mo­den den­gang: fla­e­ser, skul­der­pu­der og la­eg i alt. Det var på sam­me tid, Adam Ant op­t­rå­d­te i sol­da­ter­tøj med kal­ve­krøs i »Prin­ce Char­m­ing«, og bands som Span­dau Bal­let og Visa­ge kon­kur­re­re­de om, hvem der kun­ne bru­ge mest la­e­der til ét par buk­ser. Jeg var vild med mo­den, mu­sik­ken og med Di­a­na. Vo­res guld­fisk hed Re­a­gan og That­cher, og mens de svøm­me­de frit rundt, kun­ne selv en bum­set te­e­na­ger godt se, at prin­ses­sen blev me­re og me­re ufri.

Så kom der to søn­ner, så kom al­le skan­da­ler­ne, og så kom Di­a­na-in­ter­views, hvor hun var så foru­ret­tet, at man na­e­sten ik­ke kun­ne ba­e­re at kig­ge.

Di­a­nas chauf­før kør­te galt i Pa­ris i 1997, og hver ene­ste gang, jeg har kørt i en tun­nel i Pa­ris, har jeg ta­enkt på hen­de, og hvor pin­ligt me­get jeg gra­ed, da jeg så Di­a­nas bisa­et­tel­se på TV sam­men med to en halv mil­li­ard an­dre. Jeg tror, jeg gra­ed, for­di det var slut­nin­gen på et liv, som hav­de va­e­ret så me­get bed­re, hvis hun ik­ke var ble­vet gift med en bri­tisk prins. Jeg gra­ed, for­di de for­ker­te vandt. Men jeg gra­ed mest, for­di det føl­tes så umen­ne­ske­ligt, at de to små søn­ner skul­le gå ved de­res mors ki­ste og ik­ke en­gang kun­ne ha­ve de­res sorg i fred.

Nu er jeg vok­sen, og jeg er ik­ke en­gang sik­ker på, hvor me­get roy­a­list jeg er, men jeg dra­ger til Stor­bri­tan­ni­en for at rap­por­te­re fra prins Har­ry og Meghan Mark­les bryl­lup. Jeg er ble­vet en del af den pres­se, Di­a­na end­te med at af­sky. Prins Har­ry har ar­vet den af­smag, og kun få jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer har få­et til­la­del­se til at kom­me i na­er­he­den af bru­de­par­ret.

Uan­set om man er roy­a­list el­ler ej, kan man nok godt ha­ve ondt af en ung mand, som gan­ske vist har ar­vet pri­vil­e­gi­er og pen­ge, men han har og­så ar­vet et ufrit liv, som han ik­ke en­gang kun­ne slip­pe af med, hvis han op­gav alt an­det. Hvis den un­ge kvin­de, som stod i mod­lys den dag for 37 år si­den, kun­ne va­el­ge om, tror jeg at hun hav­de valgt et an­det liv for si­ne børn.

»In love?« spurg­te en jour­na­list. »Ve­ry much,« sva­re­de Di­a­na ge­nert. »Wha­te­ver that is,« til­fø­je­de Prins Char­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.