GORDON RAMSAYS KØKKENMARERIDT

Den bri­ti­ske TV-kok Gordon Ramsay bur­de gi­ve sig selv en op­sang oven på det se­ne­ste års­regn­skab for sit re­stau­ran­tim­pe­ri­um. En ame­ri­kansk strid ko­ster dyrt.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ste­fan Singh Kailay sska@ber­ling­s­ke.dk

Den bri­ti­ske TV-kok Gordon Ramsay bur­de oven på det se­ne­ste års­regn­skab for re­stau­ran­tim­pe­ri­et gi­ve sig selv en op­sang.

De fle­ste dan­ske­re ken­der den bri­ti­ske kok Gordon Ramsay fra TV-pro­gram­met med kok­kens eget navn ef­ter­fulgt af et »køkkenmareridt«, hvor han ska­el­der knap så suc­ces­ful­de re­stau­ra­tø­rer ha­e­der og ae­re fra for de­res fejl­ta­gel­ser.

Nu er ti­den mu­lig­vis kom­met til, at Gordon Ramsay skal sma­ge en for­ret af sin egen me­di­cin. Fle­re bri­ti­ske me­di­er skri­ver så­le­des, at bri­tens re­stau­ran­tim­pe­ri­um i det se­ne­ste regn­skabsår, der blev af­slut­tet i au­gust 2017, måt­te no­te­re et hef­tigt un­der­skud. Re­sul­ta­tet før skat i sel­ska­bet Ka­va­la­ke, der in­de­hol­der Ramsays re­stau­ran­ter så­som Pétrus, Sa­voy Grill og Bre­ad Stre­et Kit­chen, vi­ser så­le­des et mar­kant mi­nus på 32,4 mio. kro­ner for året.

Der­med føl­ger Gordon Ramsay i fod­spo­re­ne på den an­den mar­kan­te skik­kel­se i den bri­ti­ske TV-kok­ke­ver­den. Ja­mie Oli­ver måt­te nem­lig og­så i 2017 ae­de et mar­kant tab i Ja­mie Oli­ver Restau­rant Group, der pra­este­re­de et un­der­skud på 83 mio. kro­ner og se­ne­st skul­le luk­ke en lang ra­ek­ke re­stau­ran­ter.

Fo­kus på ud­lan­det

Gordon Ramsay har og­så set sig nødsa­get til at ind­s­kra­en­ke sig. Dog i no­get min­dre om­fang end Ja­mie Oli­ver, idet der blot er ta­le om en en­kelt restau­rant. Det er til gen­ga­eld en af ju­vel­er­ne i sam­lin­gen, nem­lig spi­se­ste­det Ma­ze i Lon­dons May­fair-kvar­ter. Der­med ser der ud til at bli­ve én min­dre i Lon­don-sam­lin­gen, hvor Ka­va­la­ke har ejer­ska­ber i 14.

Til gen­ga­eld plan­la­eg­ger man at åb­ne fem nye re­stau­ran­ter uden for Stor­bri­tan­ni­en: Én i Ki­na og fi­re i Nor­da­me­ri­ka. Selv om hjem­lan­det sta­dig bi­dra­ger med langt den stør­ste del af pen­ge­ne, er det i ud­lan­det, at va­ek­sten fin­des.

Mens den bri­ti­ske del af for­ret­nin­gen faldt fra 412 mio. kro­ner til 391 mio. kro­ner, steg om­sa­et­nin­gen fra de 18 uden­land­ske re­stau­ran­ter med 52 pro­cent til 46 mio. kro­ner. Sam­let set be­ty­der det, at om­sa­et­nin­gen ry­ger ned med en pro­cent til 437 mio. kro­ner.

Dyr strid med tid­li­ge­re part­ner

Ud­lan­det by­der dog ik­ke kun på po­si­ti­ve hi­sto­ri­er for Gordon Ramsay. En strid med en tid­li­ge­re for­ret­nings­part­ner i Los An­ge­les-re­stau­ran­ten The Fat Cow, som luk­ke­de i 2014, tra­ek­ker nu øko­no­mi­ske veks­ler. Ad­vo­ka­treg­nin­ger­ne for at for­sø­ge at hånd­te­re stri­den tra­ek­ker så­le­des 15 mio. kro­ner ud af sel­ska­bet.

Det er i øv­rigt ik­ke den mest op­sigtsva­ek­ken­de af stri­dig­he­der i sel­ska­bet. Tid­li­ge­re blev Gordon Ramsays re­stau­ran­ter dre­vet af kok­kens svi­ger­far Chris Hut­che­son, men i 2010 røg han ud ef­ter en ra­ek­ke ue­nig­he­der. Ef­ter­føl­gen­de valg­te svi­ger­fa­de­ren så at ha­cke Ramsays com­pu­ter­sy­ste­mer. Det blev dog op­da­get, og sid­ste år fik Chris Hut­che­son en seks må­ne­ders fa­engsels­dom for si­ne for­se­el­ser.

Trods sit vel­kend­te tem­pe­ra­ment er det ik­ke sik­kert, at Gordon Ramsay ry­ger op i det rø­de felt over de rø­de regn­sk­ab­stal. Han bur­de i hvert fald va­e­re vant til det, ef­ter­som Ka­va­la­ke med dets 820 me­d­ar­bej­de­re blot en en­kelt gang i de se­ne­ste fem regn­skabsår har for­må­et at frem­vi­se sor­te tal på bund­linj­en. Det var for­ri­ge år, hvor over­skud­det lød på 870.000 kro­ner.

Ga­el­den i sel­ska­bet er nu nå­et op på om­kring 280 mio. kro­ner. På det punkt bli­ver han dog over­gå­et af kol­le­ga­en Ja­mie Oli­ver, hvis re­stau­ran­tim­pe­ri­um er nå­et op på en ga­eld på om­kring 600 mio. kro­ner.

Må­ske de to kok­ke skul­le over­ve­je at sa­et­te hin­an­den sta­ev­ne i en gen­si­dig for­ret­nings­ma­es­sig op­sang.

Ar­kiv­fo­to: Yann Co­atsa­li­ou/AFP

Den bri­ti­ske kok Gordon Ramsay kun­ne over­ve­je at in­vi­te­re sig selv ind i sit be­røm­te TV-for­mat, hvor han ko­ger over af ra­se­ri over an­dres fejl for åben ska­erm. Det se­ne­ste regn­skab for TV-kok­kens re­stau­ran­tim­pe­ri­um vi­ser alt an­det end loven­de tak­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.