Liv­gar­den kap­per seks cen­ti­me­ter af høj­den

Li­ge­stil­lings­lo­ven får nu Den Kon­ge­li­ge Liv­gar­de til at fi­re på kra­vet til kvin­de­li­ge gar­de­res høj­de. Selv om for­sva­ret for­bin­der høj­de med au­to­ri­tet, kan kvin­der på ned til 169 cen­ti­me­ter frem­over tra­ek­ke i bjør­ne­skinds­hu­en.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ras­mus Karkov rkar@ber­ling­s­ke.dk

Det er ik­ke la­en­ge­re nød­ven­digt at va­e­re gar­der­høj for at bli­ve gar­der. Så­vel kvin­der som ma­end har hidtil skul­let va­e­re mindst 175 cen­ti­mer hø­je for at va­e­re sol­dat i Den Kon­ge­li­ge Liv­gar­de, men nu har for­sva­ret sa­en­ket kra­vet til kvin­der med seks cen­ti­me­ter, så kvin­der nu kun skal va­e­re mini­mum 169 cen­ti­me­ter hø­je.

AEn­drin­gen sker, ef­ter at In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der har hen­vendt sig til for­sva­ret, for­di in­sti­tut­tet me­ner, at liv­gar­dens høj­de­krav var in­di­rek­te diskri­mi­na­tion, idet kvin­der fra na­tu­rens hånd er la­ve­re end ma­end og der­med har rin­ge­re mu­lig­he­der for at re­a­li­se­re gar­der­drøm­men. Der­for har for­sva­ret aen­dret høj­de­kra­vet for ik­ke at kom­me i kon­flikt med li­ge­stil­lings­lo­ven.

De asym­me­tri­ske krav af­spej­ler køns­for­skel­le­ne. De se­ne­ste tal vi­ser, at ma­end gen­nem­snit­ligt er 13 cen­ti­me­ter hø­je­re end kvin­der. Høj­de­kra­vet på 175 cen­ti­me­ter for ma­end er i øv­rigt fem cen­ti­me­ter la­ve­re end dan­ske ma­ends gen­nem­snits­høj­de på 180 cen­ti­me­ter, mens de 169 cen­ti­me­ter sva­rer til mid­del­høj­den for de kvin­der, der sid­ste år delt­og i for­sva­rets dag.

År­sa­gen til, at der over­ho­ve­det ek­si­ste­rer et høj­de­krav, er, at det er for­sva­rets er­fa­ring, at hø­je ma­end bed­re hånd­te­rer tru­en­de si­tu­a­tio­ner, in­den dis­se ud­vik­ler sig til no­get far­li­ge­re, op­ly­ser che­fen for Ha­er­sta­ben, ge­ne­ral­ma­jor Hans-Chri­sti­an Mat­hie­sen.

»Vi har høj­de­kra­vet, for­di man for­bin­der en vis le­gems­høj­de med au­to­ri­tet, og da den vagt­gå­en­de gar­der hånd­te­rer flest mu­li­ge af de si­tu­a­tio­ner, han kom­mer ud for, uden at skul­le an­ven­de magt, er det hen­sigts­ma­es­sigt med en vis høj­de, så han kan ned­trap­pe til­løb til eska­la­tion ale­ne ved at va­e­re stor,« si­ger ge­ne­ral­ma­jor Hans-Chri­sti­an Mat­hie­sen og til­fø­jer:

»Jeg me­ner dog ik­ke, at det la­ve­re høj­de­krav for kvin­der vil ha­ve kon­se­kven­ser for de kvin­de­li­ge gar­de­res au­to­ri­tet. Jeg er sik­ker på, at de kvin­der, der sø­ger ind, vil kun­ne lø­se de­res vag­to­pe­ra­ti­ve op­ga­ve li­ge så godt som de­res mand­li­ge kol­le­ger.«

Hvor­for sa­en­ker I ik­ke kra­vet for ma­en­de­ne – er det, for­di det i hø­je­re grad vil­le på­vir­ke ma­ends au­to­ri­tet, hvis de var la­ve­re? »Det vil­le jo va­e­re una­tur­ligt for mig at sva­re, at det vil­le det gø­re, når jeg li­ge har sva­ret, at det ik­ke på­vir­ker kvin­ders au­to­ri­tet,« si­ger ge­ne­ral­ma­jor HansChri­sti­an Mat­hie­sen. Den Kon­ge­li­ge Liv­gar­des nye mini­mum­s­krav til høj­den ga­el­der fra de­cem­ber.

In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der me­ner, at liv­gar­dens hid­ti­di­ge høj­de­krav er in­di­rek­te diskri­mi­na­tion over for kvin­der med en gar­der­drøm. Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.