Re­ge­rin­gens ho­ved­stads­ind­sats

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Frem mod 2030 for­ven­ter man en be­folk­nings­tilva­ekst på 200.000 bor­ge­re iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stiks be­folk­nings­prog­no­se i Kø­ben­havn og ho­ved­stads­om­rå­det. På den bag­grund sa­et­ter re­ge­rin­gen nu gang i en fa­el­les og tva­er­mi­ni­ste­ri­el ind­sats, der skal kom­men med en sam­let pak­ke af ini­ti­a­ti­ver og lov­for­slag, der skal styr­ke Kø­ben­havn og ho­ved­sta­den.

Ar­bejds­grup­pen be­står af er­hvervs­mi­ni­ste­ren, fi­nans­mi­ni­ste­ren, øko­no­mi- og in­den­drigs­mi­ni­ste­ren, trans­port-, byg­nings- og bo­lig­mi­ni­ste­ren, mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ste­ren samt ud­dan­nel­ses­og forsk­nings­mi­ni­ste­ren. For­man­den for ar­bejds­grup­pen er er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K).

I det Kom­miso­ri­um man har ud­ar­bej­det, har man iden­ti­fi­ce­ret fi­re ho­ved­om­rå­der, som man vil ha­ve et sa­er­ligt fo­kus på. De hed­der

»Fo­kus på va­ekst og vi­den i ho­ved­stads­om­rå­det« »Plads til fle­re bor­ge­re« »Ef­fek­tiv mo­bi­li­tet« »Et ak­tivt, at­trak­tivt og grønt ho­ved­stads­om­rå­de«

Re­ge­rin­gen for­ven­ter at pra­e­sen­te­re sit sam­le­de ud­spil i slut­nin­gen af 2018 el­ler i be­gyn­del­sen af 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.