Frank Jen­sen ser re­ge­rin­gens ho­ved­stads­ud­spil som en til­stå­el­ses­sag

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Per­nil­le Drey­er perd@ber­ling­s­ke.dk og Jo­nas Sten­ba­ek Chri­stof­fer­sen joch@ber­ling­s­ke.dk

Det er jo na­er­mest ble­vet halv­kri­mi­nelt, at tin­ge­ne lyk­kes i ho­ved­sta­den.

So­fia Os­ma­ni, borg­me­ster i Lyng­by-Ta­ar­ba­ek Kom­mu­ne (K)

Re­ge­rin­gen har so­vet i ti­men og først ek­stremt sent ind­set, at ho­ved­sta­den er vig­tig for Dan­mark, me­ner Kø­ben­havns over­borg­me­ster. Han hå­ber ik­ke, at den ny­fund­ne in­ter­es­se for ho­ved­sta­den kun skyl­des et snar­ligt fol­ke­tings­valg. Det er vel­kom­ment og på hø­je tid, at re­ge­rin­gen får øj­ne­ne op for, at en sta­erk og at­trak­tiv ho­ved­stad er en mo­tor for va­ekst i he­le Dan­mark.

Det me­ner over­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne Frank Jen­sen (S) i kølvan­det på re­ge­rin­gens nye ho­ved­stads­ud­spil:

»Jeg op­fat­ter det og­så som en til­stå­el­ses­sag fra re­ge­rin­gens si­de. En er­ken­del­se af, at den to­talt har so­vet i ti­men, når det hand­ler om at in­ter­es­se­re sig for ho­ved­sta­den. Jeg har i fle­re år ef­ter­lyst kon­kret hand­ling og ik­ke ba­re ord om, hvor­dan den vil sik­re, at Kø­ben­havn og­så i frem­ti­den er at­trak­tiv at bosa­et­te sig i,« si­ger Frank Jen­sen, som blandt an­det har bedt re­ge­rin­gen om hja­elp til at be­gra­en­se an­tal­let af foru­re­nen­de biler og her har få­et et »run­gen­de nej«:

»Den se­ne­ste hand­ling, som den nu­va­e­ren­de re­ge­ring har ud­vist over for Kø­ben­havn, er at ta­ge 800 mil­li­o­ner kro­ner fra os år­ligt ved den mi­ste­de ud­lig­nings­af­ta­le og 225 mil­li­o­ner kro­ner på par­ke­rings­ind­ta­eg­ter. Det er vold­somt.«

Al­li­ge­vel vil Frank Jen­sen imø­de­kom­me re­ge­rin­gens frem­strak­te hånd og for­søg på for­so­ning, så par­ter­ne kan kom­me i gang med ar­bej­det for ho­ved­sta­den. Det sker dog ik­ke uden for­be­hold:

»Det er sva­ert ik­ke at va­e­re sky, når den, som har slå­et løs på én, plud­se­lig hol­der op med at slå. Når re­ge­rin­gen tid­li­ge­re har rakt hån­den frem, har det va­e­ret for at ta­ge pen­ge fra os,« si­ger Frank Jen­sen.

Over­borg­meste­ren ser frem til, at de fem A4-si­der med kom­mis­so­ri­et bli­ver kon­kre­ti­se­ret og hå­ber, at det ik­ke er en skå­l­ta­le for­ud for et fol­ke­tings­valg.

»Jeg fryg­ter, at det­te ho­ved­stads­ud­spil kom­mer, for­di vi er så ta­et på et fol­ke­tings­valg, og for­di re­ge­rin­gen har få­et kri­tik fra en lang ra­ek­ke per­so­ner med bag­grund i Ven­stre og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Li­ge nu er der man­ge ord, men det er me­get lidt kon­kret,« si­ger Frank Jen­sen.

Lyng­by-Ta­ar­ba­eks øn­ske­li­ste

I Lyng­by-Ta­ar­ba­ek Kom­mu­ne er borg- me­ster So­fia Os­ma­ni (K) enig i, at det er på ti­de, at der kom­mer fo­kus på ho­ved­stads­om­rå­det. Isa­er ef­ter en pe­ri­o­de, hvor det har føl­tes, som om man skul­le be­kla­ge, at man som bor­ger bor li­ge net­op her.

»Vi har brug for, at ho­ved­sta­den bli­ver ita­le­sat på en ny må­de. Det er jo na­er­mest ble­vet halv­kri­mi­nelt, at tin­ge­ne lyk­kes i ho­ved­sta­den. Så­dan bør det ik­ke va­e­re. Det bør va­e­re så­dan, at det er godt, hvis det går godt – og­så selv om det er i ho­ved­stads­om­rå­det,« si­ger borg­meste­ren.

Hun me­ner, at de fi­re fo­ku­s­om­rå­der, re­ge­rin­gen rid­ser op, er i over­ens­stem­mel­se med, hvad man ka­em­per med lo­kalt.

»Vi op­le­ver net­op en va­ekst, og at bor­ge­re har lyst til at bo her, og det pres­ser tra­fik­ken, men og­så vo­res grøn­ne om­rå­der, og der­for ga­el­der det he­le ti­den om at fin­de ba­lan­cen. Så for­hå­bent­lig be­ty­der det­te nye fo­kus, at Fol­ke­tin­get får for­stå­el­se for de pro­blem­stil­lin­ger, der er i ho­ved­sta­den,« si­ger So­fia Os­ma­ni.

På øn­ske­li­sten har Lyng­by-Ta­ar­ba­ek-borg­meste­ren bed­re til­kør­sels­for­hold ved mo­tor­ve­je­ne, støj­be­ka­em­pel­se og bed­re mu­lig­he­der for at sik­re, at ik­ke kun vel­ha­ve­re har råd til at slå sig ned:

»Og så er jeg sta­dig me­get skuf­fet over, at der ik­ke er fun­det en løs­ning på ud­lig­nings­sy­ste­mets uhen­sigts­ma­es­sig­he­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.