Et po­li­tisk her­re­sving, der lig­ner en kon­ser­va­tiv vin­der­sag

Berlingske Tidende - - NYHEDER - THO­MAS LAR­SEN Tho­mas Lar­sen er Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

Når er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen (K) sa­et­ter sig i spid­sen for et mi­ni­ster­ud­valg, der skal gø­re Kø­ben­havn til en bed­re by og sik­re ho­ved­sta­dens po­si­tion som Dan­marks va­ekst­dy­na­mo, ja, så lig­ner det umid­del­bart et po­li­tisk her­re­sving.

Ser vi til­ba­ge på ti­den si­den fol­ke­tings­val­get i 2015, har ik­ke mindst V-top­pen va­e­ret op­ta­get af at styr­ke ud­vik­lin­gen i re­sten af lan­det.

Ved val­get gik det op for Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V), at man­ge dan­ske­re føl­te sig neg­li­ge­ret. Fjer­nt fra ho­ved­sta­den fryg­te­de de, at ud­vik­lin­gen var ved at gå i stå i de­res lo­kal­sam­fund. Man­ge bar sam­ti­dig på en fø­lel­se af, at V-top­pen hav­de glemt dem. På valg­da­gen stem­te de i stort tal på Dansk Fol­ke­par­ti, og da stem­mer­ne om af­te­nen blev talt op, to­ne­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl plud­se­lig frem som che­fen for lan­dets stør­ste bor­ger­li­ge par­ti.

Mod­sva­ret fra Ven­stre og re­ge­rin­gen har va­e­ret en se­rie ud­spil, der skal styr­ke ud­vik­lin­gen i re­sten af lan­det, blandt an­det med en mo­der­ni­se­ring af plan­loven, nedsa­et­tel­se af tak­ster på fa­er­ge­bil­let­ter og på tra­fik­ken over Sto­re­ba­elts­bro­en samt ud­flyt­ning af ud­dan­nel­ser og stats­li­ge ar­bejds­plad­ser.

Alt sam­men er det ble­vet støt­tet af de Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce, men på det se­ne­ste er det er­kendt, at det og­så er vig­tigt at sa­et­te fo­kus på ud­vik­lin­gen i Kø­ben­havn og i ho­ved­stads­om­rå­det.

Igen er ud­vik­lin­gen dik­te­ret af hen­syn til bå­de va­el­ge­re og vir­ke­lig­hed.

Va­el­ger­ma­es­sigt vi­ste ef­ter­å­rets kom­mu­nalvalg, at Ven­stre – sam­men med de øv­ri­ge bor­ger­li­ge par­ti­er – mi­ster ter­ra­en i Kø­ben­havn, og der­for er der brug for en of­fen­siv. Ven­stre har li­ge­frem va­e­ret ramt af et mi­ni­op­rør fra kø­ben­havn­ske par­ti­med­lem­mer, der i sta­er­ke ven­din­ger har kri­ti­se­ret le­del­sen for at svig­te ho­ved­sta­den og li­de af provin­si­a­lis­me.

Nok så va­e­sent­ligt hand­ler øn­sket om at øge fo­kus på Kø­ben­havn frem mod 2030 først og sidst om, at stor­by­en og ho­ved­stads­om­rå­det er ar­bejds­plads og hjem for en stor – og sti­gen­de – del af be­folk­nin­gen.

Kø­ben­havn er sam­ti­dig Dan­marks vig­tig­ste øko­no­mi­ske dy­na­mo, der skal ru­stes til at kla­re sig i kam­pen mod an­dre stor­by­er rundt om i Nor­den og Eu­ro­pa – blandt an­det når det hand­ler om at til­tra­ek­ke in­ve­ste­rin­ger og få fat i de dyg­tig­ste me­d­ar­bej­de­re.

Set i he­li­kop­ter­per­spek­ti­vet er Kø­ben­havns ud­gangs­punkt godt.

Kø­ben­havn og ho­ved­stads­om­rå­det er hjem­sted for en vig­tig del af dansk er­hvervs­liv – blandt an­det li­fe sci­en­ce med en stri­be bomsta­er­ke me­di­cin- og me­di­co­sel­ska­ber, fi­nans­sek­to­ren, den ma­ri­ti­me sek­tor samt mas­ser af turisme og kre­a­ti­ve er­hverv. Der er og­så op­byg­get vi­dens­mil­jø­er og ud­dan­nel­ses­cen­tre i ab­so­lut ver­dens­klas­se om­kring Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og DTU.

Set fra re­ge­ring­s­top­pen kan den po­si­ti­ve er­hverv­s­ud­vik­ling imid­ler­tid bli­ve brem­set, hvis ik­ke in­fra­struk­tur, til­ga­en­ge­lig­hed og fy­sisk plan­la­eg­ning føl­ger med. Der­for skal der fin­des nye ide­er til, hvor­dan Kø­ben­havn og ho­ved­stads­om­rå­det fort­sat bli­ver et at­trak­tivt sted at in­ve­ste­re, ar­bej­de og bo.

Ar­bej­det med Kø­ben­havns frem­tid bli­ver for­ank­ret i et tungt ud­valg med del­ta­gel­se af en stri­be cen­tra­le mi­ni­stre – her­un­der fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) – og med Bri­an Mik­kel­sen som for­mand.

At Mik­kel­sen kom­mer til at le­de ar­bej­det, er na­ep­pe til­fa­el­digt. Han er sta­erk for­ta­ler for at få sat me­re lys på ho­ved­stads­om­rå­dets be­tyd­ning som va­ekst­mo­tor. Og på de in­dre linjer har han i la­en­ge­re tid hørt til dem, som me­ner, at Kø­ben­hav­ner-bas­hing har ta­get over­hånd og må stop­pe.

Bri­an Mik­kel­sen me­ner ik­ke, at ho­ved­sta­den og re­sten af lan­det skal stå over for hin­an­den som mod­stan­de­re. Hans po­in­te er, at det ik­ke er spor dår­ligt for re­sten af lan­det, hvis ho­ved­sta­den styr­kes: Cir­ka 40 pro­cent af Dan­marks BNP ska­bes i ho­ved­stads­om­rå­det, og cir­ka 85 pro­cent af de uden­land­ske in­ve­ste­rin­ger lan­der her. En kraft­fuld ho­ved­stad er en styr­ke for he­le Dan­mark, li­ge­som det er vig­tigt for ho­ved­sta­den, at Dan­mark ha­en­ger sam­men. Ly­der mi­ni­ste­rens ar­gu­ment.

Kon­kret skal mi­ni­ster­ud­val­get lan­ce­re et ud­spil se­ne­st i be­gyn­del­sen af 2019, og frem mod de­ad­li­ne skal ud­val­get kon­cen­tre­re sig om fi­re ho­ved­om­rå­der: Ram­mer­ne for at ska­be va­ekst og vi­den, be­ho­vet for at skaf­fe fle­re bo­li­ger, ud­byg­ge in­fra­struk­tu­ren samt fast­hol­de Kø­ben­havn og ho­ved­stads­om­rå­det som et at­trak­tivt og grønt sted.

La­e­ser man kom­mis­so­ri­et for ud­val­get, er vi­sio­ner­ne vidt­gå­en­de og am­bi­tiø­se, men og­så re­a­li­sti­ske. For Kø­ben­havn står med et godt ud­gangs­punkt, og ser vi frem, vil ho­ved­stads­om­rå­det få yder­li­ge­re vok­se­va­erk.

Selv hen­vi­ser Bri­an Mik­kel­sen til, at be­folk­nings­tal­let i ho­ved­stads­om­rå­det vil sti­ge med 200.000 frem mod 2030. Hvil­ket gør det af­gø­ren­de at få for­bed­ret den fy­si­ske plan­la­eg­ning, byg­ge bo­li­ger, und­gå tra­fi­ka­le sam­men­brud og be­va­re ho­ved­sta­den som grøn møn­ster­by.

Ivin­ters frem­lag­de Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et en ana­ly­se, som vi­ste, at der frem mod 2020 skal op­fø­res 26.000 bo­li­ger ale­ne i Kø­ben­havn og på Fre­de­riks­berg, hvis ud­bud­det af bo­li­ger skal mat­che ef­ter­spørgs­len. Sid­ste år blev der op­ført knap 5.900 nye bo­li­ger i Kø­ben­havn og Fre­de­riks­berg, hvil­ket langt­fra er nok til at op­fyl­de ef­ter­spørgs­len. I de kom­men­de må­ne­der er det pla­nen, at re­ge­rin­gen vil ar­bej­de ta­et sam­men med Re­gion Ho­ved­sta­den og de man­ge kom­mu­ner om­kring Kø­ben­havn for at ud­vik­le de ide­er, der skal sam­les i det en­de­li­ge ud­spil. For de Kon­ser­va­ti­ve – der har en ra­ek­ke borg­me­stre sid­den­de i kom­mu­ner­ne om­kring ho­ved­sta­den – lig­ner ar­bej­det en vin­der­sag. Løk­ke og re­sten af V-le­del­sen skal deri­mod nok for­be­re­de sig på, at de vil bli­ve fulgt nø­je af par­ti­fa­el­ler­ne i de re­gio­ner og kom­mu­ner rundt­om i lan­det, hvor man me­ner, at Kø­ben­havn al­le­re­de er ufor­holds­ma­es­sigt sta­erk, og hvor det fort­sat kni­ber med at få genop­ret­tet ba­lan­cen mel­lem land og by. Stor­po­li­tisk er der imid­ler­tid in­gen tvivl om, at der er sat en ny ret­ning: »By­en med de skøn­ne Taar­ne«, som bryg­ger Carl Ja­cob­sen kald­te Kø­ben­havn, er på vej ind i var­men i re­ge­ring­s­top­pen.

Løk­ke og re­sten af V-le­del­sen skal nok for­be­re­de sig på, at de vil bli­ve fulgt nø­je af par­ti­fa­el­ler­ne i de re­gio­ner og kom­mu­ner rundt­om i lan­det, hvor man me­ner, at Kø­ben­havn al­le­re­de er ufor­holds­ma­es­sigt sta­erk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.