Fra Is­høj til Hels­in­gør: På jagt ef­ter drøm­men om Kø­ben­havn

Ho­ved­sta­den rum­mer man­ge ska­eb­ner, liv og drøm­me. Ber­ling­s­ke har va­e­ret på tur gen­nem ho­ved­stads­om­rå­det for at mø­de bor­ge­re i Is­høj, Gen­tof­te, Hels­in­gør og Kø­ben­havn til en snak om de ud­for­drin­ger, de står over for.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Tekst: Se­ba­sti­an Per­s­son spiv@ber­ling­s­ke.dk Fo­to: Tho­mas Lek­feldt th­le@ber­ling­s­ke.dk

Al­le ba­en­ke ved Is­høj By­cen­ter er be­sat. Sta­tio­nen, bi­bli­o­te­ket og svøm­me­hal­len er in­den for ra­ek­ke­vid­de her ved shop­ping­cen­tret. In­de i by­cen­tret ar­bej­der Ha­na­di Ba­dawi som kos­me­to­log og ma­keu­par­tist. Hun har bo­et på Ama­ger i 20 år og er en af ho­ved­sta­dens man­ge pend­le­re, som hver dag ka­em­per sig gen­nem tra­fik­ken i bil.

»Jeg el­sker Ama­ger, for­di der er så me­get liv. Om vin­te­r­en er der ro­ligt, mens folk myl­drer frem i som­mer­må­ne­der­ne. By­de­len er ble­vet sa­er­ligt at­trak­tiv de se­ne­ste år, hvor Ama­ger Strand­park, Fi­elds, DR by­en og man­ge ca­fe­er har bi­dra­get med liv,« si­ger Ha­na­di Ba­dawi.

I 2030 for­ven­tes det, at ho­ved­stads­om­rå­dets be­folk­ning vil sti­ge med 200.000 bor­ge­re. Der­for har re­ge­rin­gen ned­sat en ho­ved­stadskom­mis­sion, som på tva­ers af mi­ni­ste­ri­er skal hånd­te­re ud­vik­lin­gen og sik­re, at ho­ved­sta­den bli­ver et om­rå­de, hvor det er at­trak­tivt at in­ve­ste­re, ar­bej­de og bo i.

Ud­vik­lin­gen be­kym­rer på in­gen må­de Ha­na­di Ba­dawi.

Et par bu­tik­ker fra skøn­heds­kli­nik­ken spi­ser Hen­rik An­der­sen og Benja­min Blom­gren frokost. De har mod­sat Ha­na­di Ba­dawi valgt at kom­me va­ek fra stor­by­ens pul­se­ren­de liv.

Benja­min Blom­gren bor i Val­lens­ba­ek Strand og ny­der godt af na­tu­ren og van­det, selv om ko­nen prø­ver at over­ta­le ham til at flyt­te ta­et­te­re på by­en.

»Der er go­de ho­spi­ta­ler i na­er­he­den, mas­ser af job­mu­lig­he­der hos virk­som­he­der­ne og her mang­ler ik­ke no­get, for der er sket en mar­kant ud­vik­ling de se­ne­ste år – der er god plads til al­le og frisk luft,« si­ger Hen­rik An­der­sen.

De to fryg­ter ik­ke, at Ves­teg­nen vil bli­ve over­rendt i lø­bet af de kom­men­de 12 år.

»Gen­tof­te­ån­den« for­svin­der lang­somt

På ho­ved­ga­den i Gen­tof­te kan man imid­ler­tid godt fin­de no­get, der kun­ne va­e­re bed­re.

Ved en is­bu­tik sid­der Ro­bynn Stor­gaard med si­ne tre børn. Hun er ca­na­disk født, men dansk gift. De er nog­le af de nye gen­tof­te­bor­ge­re, der er kom­met til de se­ne­ste par år. Ro­bynn Stor­gaard ta­en­ker ik­ke la­en­ge, før hun be­skri­ver det stør­ste pro­blem: Tra­fik­ken.

I bå­de bil og tog er det kom­pli­ce­ret at kom­me på ar­bej­de, når man som Ro­bynn Stor­gaard skal ind til Kø­ben­havn, hvor hun ar­bej­der som selv­sta­en­dig de­sig­ner.

La­en­ge­re ne­de ad by­ga­den sid­der en »ae­g­te gen­tof­ter«, som hun be­teg­ner sig selv. Kir­sten Han­sen er født i Val­by, men har bo­et i Gen­tof­te i over 60 år og har så­le­des gen­nem en men­ne­ske­al­der op­le­vet ud­vik­lin­gen. Selv om Gen­tof­te sta­dig er Gen­tof­te, så er der sket no­get ån­den er ved at for­svin­de:

»I gam­le da­ge kend­te vi al­le sam­men hin­an­den. Man hil­ste på folk på ga­den og kom hin­an­den ved. I dag har man­ge travlt med at kig­ge ned i te­le­fo­nen, når de går gen­nem by­en.«

El­lers sy­nes Kir­sten Han­sen, at der er styr på det i Gen­tof­te. Alt fra la­e­ger til hjem­me­hja­elp er, som det skal va­e­re.

»Så vidt jeg ved, er der hel­ler ik­ke pro­ble­mer med bør­ne­pas­nin­gen. El­lers får man en au pair fra Fi­lip­pi­ner­ne,« si­ger hun.

I det nord­lig­ste hjør­ne af ho­ved­stads­om­rå­det lig­ger Kron­borg Slot med ud­sigt over Hels­in­gør. In­de i by­ens smal­le ga­der er Hei­di Koch ved at smi­de ud til stor­s­krald. Hun ejer bo­de­ga­en Kø­ben­hav­ne­ren og me­ner, at til­flyt­ter­ne har brem­set li­vet i by­en.

»Der er kom­met me­get min­dre ude­ser­ve­ring, li­vemu­sik og liv i ga­den, for­di der er kom­met nog­le til­flyt­te­re, som tro­e­de, at de kom til en stil­le og ro­lig by, og så kla­ger de til kom­mu­nen,« si­ger hun.

Men be­gra­ens­nin­gen af fest og bal­la­de er al­li­ge­vel ik­ke det va­er­ste:

»Det stør­ste pro­blem er de dår­li­ge vej­for­hold. Jeg har kun cyk­let én gang, hvor jeg hav­de mit bar­ne­barn med. Det er uansvar­ligt med al den tra­fik på de tran­ge, slid­te ve­je.«

Kø­ben­havn er Kø­ben­havn

På et ta­ep­pe i skyg­gen sid­der Tri­ne Vil­lad­sen. Hun er på le­ge­plad­sen i Fa­el­led­par­ken i Kø­ben­havn med bør­ne­ne og nog­le ven­ner. Oprin­de­ligt er hun fra Jyl­land, men le­ver nu et liv i stor­by­en. Det har si­ne go­de si­der, og så må man ta­ge de dår­li­ge med.

»Hver mor­gen cyk­ler jeg for­bi Nør­report, og det er ret ka­o­tisk. Og så er par­ke­rings­mu­lig­he­der­ne rig­tigt dår­li­ge,« si­ger Tri­ne Vil­lad­sen, der er pa­e­da­gog og le­der af en in­sti­tu­tion i Tår­n­by. Hun har hørt, at der mang­ler in­sti­tu­tions­plad­ser, men ik­ke i Tår­n­by. Al­li­ge­vel vil­le hun øn­ske, at der var fle­re pa­e­da­go­ger.

Mens bør­ne­ne hol­der en pau­se fra le­ge­plad­sen og spi­ser ka­nels­neg­le, forta­el­ler Tri­ne, at Kø­ben­havn jo er Kø­ben­havn. Dér tri­ves de. For der er mas­ser af liv og men­ne­sker. Og så har de et som­mer­hus i Gille­le­je, hvor de kan unds­lip­pe by­ens liv, når de har brug for det.

Tri­ne Vil­lad­sen med bør­ne­ne Avi­a­ja (t.v.), Ot­to og Al­ma.

Ha­ra­di Ba­davi.

Hei­di Koch.

Ro­bynn Stor­gaard, Cal­vin, Finn og Mar­lin.

Benja­min Blom­gren og Hen­rik An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.