Det bli­ver dyrt: Ita­li­en­ske pro­test­par­ti­er vil ind­fø­re bor­ger­løn og flad skat

Movi­men­to 5 Stel­le og Le­ga of­fent­lig­gjor­de i går en stort set fa­er­dig­for­hand­let re­ge­rings­af­ta­le, der iføl­ge ita­li­en­ske me­di­er vil ko­ste mindst 70 mia. eu­ro og mel­de Ita­li­en ind i klub­ben af EU-skep­ti­ske med­lem­slan­de.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Mar­tin Tøn­ner mart@ber­ling­s­ke.dk Mar­tin Tøn­ner er Ber­ling­s­kes korrespondent i Sy­d­eu­ro­pa

Den go­de nyhed for EU er, at ide­er­ne om ita­li­ensk exit fra eu­ro­en og ga­elds­sa­ne­ring var for­s­vun­det fra den af­ta­le­tekst, som tors­dag blev of­fent­lig­gjort i en ra­ek­ke me­di­er. Den dår­li­ge er, at de over­ho­ve­det har va­e­ret dis­ku­te­ret se­ri­øst un­der de se­ne­ste da­ges in­ten­se re­ge­rings­for­hand­lin­ger mel­lem pro­test­be­va­e­gel­sen Movi­men­to 5 Stel­le (M5S) og høj­re­na­tio­na­le Le­ga.

Tors­dag fort­sat­te fi­nans­mar­ke­der­nes ne­ga­ti­ve re­ak­tion på nyhe­den om, at Ita­le­xit blev drøf­tet så sent som i man­dags, med rø­de tal på bør­sen i Mila­no og en mar­kant for­hø­jel­se af den ita­li­en­ske ob­liga­tions­ren­te.

Og­så for­di na­er­la­es­ning af re­ge­rings­grund­la­get, selv i sin nu­va­e­ren­de og me­re kom­pro­mis­sø­gen­de form, på in­gen må­de fjer­ner in­ve­sto­rer­nes be­kym­ring for det dybt for­ga­el­de­de lands øko­no­mi­ske sta­bi­li­tet.

Iføl­ge øko­no­mer ci­te­ret i ita­li­en­ske me­di­er vil M5S og Le­gas pla­ner om at ind­fø­re blandt an­det bor­ger­løn, flad skat og la­ve­re pen­sions­al­der ko­ste mel­lem 70 og 100 mia. eu­ro, som ik­ke er klart fi­nan­si­e­ret.

Sam­ti­dig la­eg­ger af­ta­le­teksten op til et op­gør med Ita­li­ens tra­di­tio­nelt kon­struk­ti­ve rol­le i EU-sam­ar­bej­det. Ik­ke blot øko­no­misk, men og­så i for­hold til an­dre var­me spørgs­mål som mi­gra­tions­po­li­tik­ken.

Hver­ken ad­skil­li­ge EU-kom­mis­sa­e­rers ad­vars­ler tid­li­ge­re på ugen el­ler fi­nans­mar­ke­der­nes vink med en vogn­stang gør imid­ler­tid ind­tryk på le­der­ne af de ita­li­en­ske pro­test­par­ti­er.

»Sti­ger ren­tes­pa­en­det? Det er ba­re stor­fi­nan­ser­nes ty­pi­ske små jule­le­ge. Det vi­ser, at vi er på ret­te vej,« for­sik­rer Le­ga-le­de­ren Mat­teo Sal­vi­ni i en vi­deo of­fent­lig­gjort på Face­book.

Bå­de Le­ga og M5S sen­der i we­e­ken­den re­ge­rings­af­ta­len ud til god­ken­del­se blandt med­lem­mer og sym­pa­ti­sø­rer til af­stem­nin­ger på of­fent­li­ge plad­ser og net­tet, hen­holds­vis. Her er de vig­tig­ste punk­ter:

Bor­ger­løn:

M5S får op­fyldt sin ma­er­kesag om bor­ger­løn. Re­elt er der ta­le om en dag­pen­ge­sats på 780 eu­ro i op til to år samt bi­stands­hja­elp til ita­li­e­ne­re, som le­ver un­der fat­tig­doms­gra­en­sen. Le­di­ge, som mod­ta­ger ydel­sen, skal ak­tivt sø­ge ar­bej­de og må ik­ke af­vi­se fle­re end to job­til­bud, hvis de vil be­hol­de den. Ydel­sen ind­fø­res først ef­ter en re­form af det ita­li­en­ske ar­bejds­for­mid­lings­sy­stem, og der sa­et­tes 17 mia. eu­ro af i fi­nans­lo­ven for 2020 til fi­nan­si­e­ring af den.

Flad skat:

Og­så Le­ga får gen­nem­ført sit vig­tig­ste valg­løf­te om en flad skat på 15 pro­cent. Selv om det ik­ke står i re­ge­rings­af­ta­len, vil kun år­sind­kom­ster un­der 80.000 eu­ro – iføl­ge ita­li­en­ske me­di­er – dog slip­pe så bil­ligt. Tje­ner man me­re, ry­ger pro­cen­ten op på 20. Ide­en er, at en frit lej­de-ak­tion for skat­tesvi­ge­re og min­dre snyd samt fle­re ind­ta­eg­ter på grund af øget for­brug skal fi­nan­si­e­re let­tel­ser­ne, der ik­ke de­sto min­dre vur­de­res i før­ste om­gang at vil­le ko­ste op mod 50 mia. eu­ro.

Pen­sion:

En upo­pu­la­er for­hø­jel­se af pen­sions­al­de­ren, ind­ført af Ma­rio Mon­tis tek­no­kra­tre­ge­ring i 2011, rul­les til­ba­ge. I ste­det ge­nind­fø­res den så­kald­te 100-års re­gel, der gør det mu­ligt at gå på pen­sion som 64-årig, hvis ens al­der lagt sam­men med de år, man har va­e­ret på ar­bejds­mar­ke­det, er lig med det run­de tal. Sam­ti­dig vil 41 års ar­bej­de va­e­re nok uan­set al­der. Af­skaf­fel­sen af re­for­men ven­tes at ko­ste 5 mia. eu­ro om året.

Mi­gra­tion:

Selv om Mat­teo Sal­vi­nis re­to­rik om mas­se­depor­te­ring by­der M5S imod, er pro­test­be­va­e­gel­sen enig i, at mi­gran­ter skal kun­ne ud­vi­ses let­te­re og hur­ti­ge­re. De to par­ti­er har af­talt at styr­ke asyl­be­hand­lings­sy­ste­met. Sam­ti­dig vil man ik­ke la­en­ge­re ta­ge mod samt­li­ge mi­gran­ter red­det på den cen­tra­le mid­del­havs­ru­te, og et krav om gen­for­hand­ling af EU-af­ta­ler, der iføl­ge par­ti­er­ne la­eg­ger et uri­me­lig hårdt pres på lan­det, er skre­vet ind i re­ge­rings­kon­trak­ten.

EU og eu­ro­en:

Kon­tro­ver­si­el­le punk­ter om eu­ro­e­xit og mil­li­ard­af­slag på Ita­li­ens of­fent­li­ge ga­eld er for­s­vun­det fra den en­de­li­ge af­ta­le. Men de to pro­test­par­ti­er la­eg­ger ik­ke skjul på de­res EU-skep­sis. De vil ar­bej­de for et me­re be­gra­en­set eu­ro­pa­ei­sk sam­ar­bej­de, som det fun­ge­re­de før ved­ta­gel­sen af Maa­stri­cht-trak­ta­ten. Først og frem­mest skal der gø­res op med sta­bi­li­tetspag­ten og der­med de se­ne­ste års nøjsom­heds­po­li­tik. Ita­li­ens bi­drag til EU-kas­sen skal sa­et­tes ned.

Sik­ker­hed:

Re­ge­rings­kon­trak­ten ga­ran­te­rer Ita­li­ens fort­sat­te med­lem­skab af NA­TO samt et na­ert for­hold til den tra­di­tio­nel­le al­li­an­ce­part­ner, USA. Til gen­ga­eld for­lan­ger de to par­ti­er et op­gør med sank­tio­ner­ne mod Rusland. Pu­tin-re­gi­met er ik­ke en »mi­li­ta­er trus­sel, men en po­ten­ti­el sam­ar­bejds­part­ner for NA­TO og EU«. Isa­er i kam­pen mod de fa­rer, der re­elt tru­er Ve­stens sik­ker­hed: Ukon­trol­le­ret mi­gra­tion og is­la­misk ek­stre­mis­me i Mid­del­havs­om­rå­det.

Ita­li­e­ner­ne og med dem re­sten af Eu­ro­pa hol­der vej­ret, mens pro­test­be­va­e­gel­sen Movi­men­to 5 Stel­le og høj­re­na­tio­na­le Le­ga fin­pud­ser af­ta­len om den før­ste EU­skep­ti­ske re­ge­ring i et stort ve­st­eu­ro­pa­ei­sk land. Her er M5S-le­de­ren Lu­i­gi Di Maio ble­vet...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.