Det si­ger loven om ulov­lig bil­led­del­ing

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Kil­de: Børns Vil­kår

Blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se

Iføl­ge straf­fe­lovens § 232 er det straf­bart at kra­en­ke an­dres blu­fa­er­dig­hed, for ek­sem­pel ved at de­le bil­le­der el­ler vi­deo­er af dem i seksu­el­le si­tu­a­tio­ner, som man ik­ke har få­et samtyk­ke til at de­le. Man kan straf­fes med bø­de el­ler fa­engsel i op til fi­re år. Der­u­d­over får man en plet på straf­fe­at­te­sten i mini­mum to år, hvis man døm­mes, li­ge­som det kom­mer til at frem­gå af bør­ne­at­te­sten, hvis den kra­en­ke­de er un­der 15 år.

Bør­ne­por­no

Iføl­ge straf­fe­lovens § 235 kan man døm­mes for ud­bre­del­se af bør­ne­por­no, hvis man de­ler et seksu­elt bil­le­de el­ler vi­deo af en per­son un­der 18 år – og­så selv om de in­vol­ve­re­de har gi­vet samtyk­ke til de­ling. Man kan straf­fes med bø­de el­ler fa­engsel i op til to år el­ler un­der sa­er­ligt ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der op til seks år, hvis man bli­ver dømt. Der­u­d­over får man en plet på straf­fe­at­te­sten i mini­mum to år og bør­ne­at­te­sten i mini­mum ti år, hvis man døm­mes.

Kra­en­kel­se af pri­vat­liv

Iføl­ge straf­fe­lovens § 264 d kan man straf­fes med bø­de el­ler fa­engsel i op til seks må­ne­der, hvis man de­ler bil­le­der el­ler vi­deo­er af pri­vat ka­rak­ter af per­so­ner over 18 år uden de in­vol­ve­re­des samtyk­ke. Der­u­d­over får man en plet på straf­fe­at­te­sten i mini­mum to år, hvis man døm­mes. Ka­e­re­ste­par hvor beg­ge er over 15 år, må ger­ne de­le seksu­el­le bil­le­der og vi­deo­er med hin­an­den. Bil­le­der­ne el­ler vi­deo­er­ne må ik­ke vi­de­re­sen­des til tred­je­part og skal slet­tes, hvis for­hol­det stop­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.