Dan­sker­nes skat­te­ga­eld sa­et­ter re­kord

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Trods sto­re in­ve­ste­rin­ger i bå­de mand­skab og IT-sy­ste­mer har Skat al­drig før va­e­ret så langt bag­ud med at ind­dri­ve dan­sker­nes ga­eld til det of­fent­li­ge som nu. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se fra Skat, der er sendt til Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg, skri­ver avi­sen.dk.

Fra 2016 til 2017 vok­se­de skat­te­ga­el­den så­le­des fra 99,4 til 108,6 mil­li­ar­der kr.

To tred­je­de­le af ga­el­den – el­ler knap 75 mil­li­ar­der – er pen­ge, som Skat selv vur­de­rer er umu­li­ge at dri­ve ind.

»Sand­he­den er, at man­ge virksomheder slet ik­ke er i stand til at be­ta­le det, de skyl­der, og så har Skat in­tet an­det valg end at er­kla­e­re fir­ma­et kon­kurs. Det stop­per selv­føl­ge­lig blød­nin­gen, men det ko­ster og­så skat­te­kas­sen me­get dyrt,« si­ger Tom Vi­le Jen­sen, er­hvervspo­li­tisk di­rek­tør i FSR Dan­ske Re­viso­rer, til avi­sen.dk.

Fra 1. juli bli­ver det nu­va­e­ren­de Skat split­tet op i syv for­skel­li­ge sty­rel­ser, her­i­blandt den nye Ga­elds­sty­rel­se, der skal stå for ind­dri­vel­sen.

Skat­te­ad­vo­kat ved ad­vo­kat­fir­ma­et TVC Tor­ben Bag­ge me­ner, at op­split­nin­gen kan be­ty­de, at der går fle­re år, før det lyk­kes skat­te­myn­dig­he­der­ne at få bar­be­ret ga­el­den ned.

»Det ta­ger tid at ven­de en su­pertan­ker,« si­ger Tor­ben Bag­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.