Løk­ke af­vi­ser nye ud­vi­del­ser af EU i na­er frem­tid

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) for­ven­ter ik­ke nye ud­vi­del­ser af EU i den na­er­me­ste frem­tid, sag­de han i går ved an­kom­sten til et top­mø­de i So­fia mel­lem EU og le­der­ne af seks lan­de på det ve­st­li­ge Bal­kan.

»For at si­ge det li­geud er en ud­vi­del­ses­dags­or­den ik­ke no­get, der står højt hos mig,« si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Sa­gen står til gen­ga­eld højt på dags­or­de­nen for det bul­gar­ske EU-for­mand­skab, der er va­er­ter for det før­ste top­mø­de med det ve­st­li­ge Bal­kan i 15 år.

De seks Bal­kan­lan­de er Al­ba­ni­en, Bos­ni­en, Ko­so­vo, Ma­kedo­ni­en, Mon­te­ne­gro og Ser­bi­en.

EU-Kom­mis­sio­nen op­stil­le­de for et par må­ne­der si­den det mål, at de før­ste kan kom­me med i EU fra 2025, hvis de el­lers er klar til den tid. Men det ser den dan­ske stats­mi­ni­ster ik­ke for sig.

Stats­mi­ni­ste­ren var i går til EU-top­mø­de i So­fia med le­der­ne af seks Bal­kan­lan­de. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.