Tysk avis und­skyl­der for »an­ti­jø­disk« sa­ti­re­teg­ning af Ne­ta­ny­a­hu

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Tro­els He­e­ger tr­he@ber­ling­s­ke.dk Tro­els He­e­ger er Ber­ling­s­kes korrespondent i Tys­kland.

En sa­ti­re­teg­ning af Is­ra­els re­ge­rings­le­der, Benja­min Ne­ta­ny­a­hu, for­kla­edt som me­lo­di­grand­prix-vin­de­ren Net­ta va­ek­ker ube­hag i Tys­kland. Mens den ty­ske re­ge­rings vagt­hund ad­va­rer mod »smag­lø­se« ka­ri­ka­tu­rer, har avi­sen Süd­deut­sche Zei­tung und­skyldt for teg­nin­gen. En sa­ti­re­teg­ning, der gi­ver min­del­ser om na­zi-ti­dens an­ti­jø­di­ske propaganda. Den slags hø­rer ik­ke hjem­me i en før­en­de tysk avis.

Så­dan ly­der kri­tik­ken af teg­ne­ren Die­ter Ha­nitzsch, der med en ka­ri­ka­tur i avi­sen Süd­deut­sche Zei­tung har kom­men­te­ret de se­ne­ste uro­lig­he­der i Ga­za med en hen­vis­ning til san­ge­r­in­den Net­ta Barzilai, der i we­e­ken­den vandt det eu­ro­pa­ei­ske me­lo­di­grand­prix.

I teg­nin­gen står Is­ra­els pre­mi­er­mi­ni­ster, Benja­min Ne­ty­a­na­hu, på scenen iført flag­ren­de skjor­tea­er­mer og sor­te støv­ler. I sin høj­re hånd hol­der Ne­ta­ny­a­hu en mi­kro­fon og syn­ger or­de­ne »na­e­ste år i Jerus­a­lem«, en he­bra­isk ven­ding med re­li­gi­øse un­der­to­ner. I sin ven­stre hånd hol­der Ne­ta­ny­a­hu en ra­ket med en davids­stjer­ne, mens et ano­nymt publi­kum ser til fra til­sku­er­ra­ek­ker­ne.

Men sam­men­ka­ed­nin­gen af Ne­ta­ny­a­hu, et mis­sil og davids­stjer­nen går over stre­gen og be­tje­ner sig af an­ti­jø­di­ske ste­reo­ty­per, me­ner Fe­lix Kle­in, der for ny­lig til­t­rå­d­te po­sten som den ty­ske re­ge­rings sa­er­li­ge rå­d­gi­ver for be­ka­em­pel­se af an­ti­se­mi­tis­me.

»Her får man as­so­ci­a­tio­ner til de uba­er­li­ge teg­nin­ger i den na­zi­sti­ske propaganda. Og­så selv om ka­ri­ka­tu­rer skal iro­ni­se­re og pro­vo­ke­re, er gra­en­sen over­skre­det i det­te til­fa­el­de,« si­ger Fe­lix Kle­in til avi­sen Bild.

»Med den slags smag­lø­se teg­nin­ger de­va­lu­e­rer man en­hver be­ret­ti­get kri­tik af den is­ra­el­ske re­ge­rings hand­lin­ger,« si­ger Fe­lix Kle­in.

Ef­ter kri­tik­ken har che­fre­dak­tio­nen på Süd­deut­sche Zei­tung nu for- tr­udt be­slut­nin­gen om at tryk­ke teg­nin­gen. Ons­dag kom avi­sen med en of­fi­ci­el und­skyld­ning.

»Det har ført til dis­kus­sio­ner bå­de in­den for og uden for avis­re­dak­tio­nen«, ud­tal­te che­fre­dak­tør Wol­f­gang Krach iføl­ge ty­ske me­di­er.

»Sa­ti­re­teg­ne­ren Die­ter Ha­nitzsch si­ger, at han med sin teg­ning blot øn­ske­de at pe­ge på, at det na­e­ste me­lo­di­grand­prix skal fin­de sted i Jerus­a­lem. Trods teg­ne­rens in­ten­tio­ner kan man op­fat­te teg­nin­gen på en an­den må­de, som an­ti­se­mi­tisk. At tryk­ke den var der­for en fejl, som vi be­der om und­skyld­ning for«, ly­der det fra Krach.

Det er ik­ke før­ste gang, at Süd­deut­sche Zei­tung kri­ti­se­res for at brin­ge an­gi­ve­ligt an­ti­se­mi­ti­ske teg­nin­ger. I 2013 måt­te avi­sen und­skyl­de, da en an­mel­del­se af en bog om Is­ra­el blev il­lu­stre­ret med en teg­ning af et mon­ster. Og­så den­gang be­teg­ne­de Süd­deut­sche Zei­tung teg­nin­gen som en »fejl«.

I Tys­kland har spørgs­må­let om an­ti­se­mi­tis­me i den se­ne­re tid va­e­ret de­bat­te­ret hef­tigt ef­ter et an­ti­se­mi­tisk over­fald be­gå­et af en sy­risk flygt­ning på en is­ra­elsk stats­bor­ger i Ber­lin.

For ny­lig pro­teste­re­de ty­ske jø­der mod sti­gen­de an­ti­se­mi­tis­me i Ber­lin. Nu er avi­sen Süd­deut­sche Zei­tung kom­met un­der be­skyd­ning for »na­zi­stisk propaganda« ef­ter en sa­ti­re­teg­ning af den is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Benja­min Ne­ta­ny­a­hu. Fo­to: Fa­brizio Bensch

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.