De fi­re dan­ske for­be­hold

Berlingske Tidende - - PERSPEKTIV - Kil­de: Fol­ke­tin­gets EU-op­lys­ning

For­sva­ret

Dan­mark stil­ler ik­ke med sol­da­ter og mi­li­ta­ert isen­kram til EU-le­de­de ind­sat­ser i kon­flik­t­om­rå­der. Dan­mark er der­for hel­ler ik­ke med til at tra­ef­fe be­slut­nin­ger på for­svars­om­rå­det.

Det ret­li­ge om­rå­de

Dan­mark del­ta­ger ik­ke i de­le af det ret­li­ge sam­ar­bej­de. Det be­ty­der, at Dan­mark er und­ta­get reg­ler om bl.a. asyl og ci­vil­ret. Det dan­ske rets­for­be­hold be­ty­der, at Dan­mark i øje­blik­ket står uden for nog­le reg­ler på det retspo­li­ti­ske om­rå­de, men ik­ke al­le reg­ler. Det er ik­ke ind­hol­det i reg­ler­ne, som er af­gø­ren­de for, om Dan­mark er om­fat­tet af dem. Det er må­den, hvor­på reg­ler­ne er ved­ta­get, som af­gør Dan­marks del­ta­gel­se. For­be­hol­det fast­slår, at Dan­mark er und­ta­get he­le den over­stats­li­ge retspo­li­tik, og at Dan­mark kun del­ta­ger på det retspo­li­ti­ske om­rå­de, når reg­ler ved­ta­ges ef­ter den mel­lem­stats­li­ge pro­ce­du­re.

Eu­ro­en

Dan­mark har ik­ke ind­ført eu­ro­en, men del­ta­ger i an­dre de­le af eu­ro­sam­ar­bej­det. Vi del­ta­ger fuldt i an­den fa­se af EUs Øko­no­mi­ske og Mo­ne­ta­e­re Uni­on (ØMU). Eu­ro­en er tred­je fa­se. Dan­marks del­ta­gel­se i an­den fa­se af ØMUen be­ty­der, at Na­tio­nal­ban­ken har en af­ta­le med Den Eu­ro­pa­ei­ske Cen­tral­bank (ECB), som for­plig­ter beg­ge in­sti­tu­tio­ner til at sik­re, at kro­nens kurs føl­ger eu­ro­ens kurs.

Uni­ons­bor­ger­ska­bet

Det dan­ske for­be­hold om uni­ons­bor­ger­ska­bet er i dag uden indhold. For­be­hol­det blev ind­ført for at ga­ran­te­re, at uni­ons­bor­ger­ska­bet ik­ke skul­le ud­vik­le sig til no­get på linje med et na­tio­nalt stats­bor­ger­skab el­ler helt tra­e­de i ste­det for det­te. Den­ne ga­ran­ti er si­den skre­vet di­rek­te ind i trak­tat­tek­sten.

Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Loren­zen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.