Af­lø­ser Laud­rup Wen­ger i Ar­se­nal?

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Las­se Vø­ge lavg@bt.dk

Dan­ske Mi­cha­el Laud­rup er an­gi­ve­ligt i spil til et af de mest ef­ter­trag­te­de tra­e­nerjob i fod­bold­ver­de­nen. Den sto­re span­ske sport­sa­vis Marca skrev i går, at det dan­ske lands­holdsi­kon er blandt kan­di­da­ter­ne til det le­di­ge ma­na­ger­sa­e­de i Pre­mi­er Le­ague-stor­klub­ben Ar­se­nal.

Lon­don-hol­det står uden styr­mand, ef­ter at Arsè­ne Wen­ger ef­ter 22 år i ma­na­ger­sa­e­det i den se­ne­ste we­e­kend for sid­ste gang stod i spid­sen for klub­ben, der i de se­ne­ste år har haft sva­ert ved at klem­me sig ind i top-4 i den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke.

Og iføl­ge Marca har Mi­cha­el Laud­rup nu »slut­tet sig til fa­vo­rit­fel­tet« over kan­di­da­ter til det le­di­ge sa­e­de på Emira­tes Sta­di­um. Et felt, der an­gi­ve­ligt og­så ta­el­ler Mi­kel Ar­te­ta, Lu­is En­rique og Maxi­mil­li­a­no Al­le­gri.

Mi­cha­el Laud­rup har tid­li­ge­re – med pa­en suc­ces – lagt arm med Pre­mi­er Le­ague, da han som Swan­sea­ma­na­ger blandt an­det før­te den wa­li­si­ske klub til tops i Li­ga Cup­pen. I sin an­den sa­e­son stop­pe­de dan­ske­ren dog i klub­ben, da han ra­ge­de uklar med le­del­sen.

Ta­et på pen­sion

I dag er Mi­cha­el Laud­rup tra­e­ner i Qa­tar-klub­ben Al-Rayy­an Sports Club. Tid­li­ge­re har han blandt stå­et i spid­sen for Ge­ta­fe, Mall­orca og Spartak Moskva.

Det er dog ik­ke før­ste gang, at Laud­rup bli­ver sat i for­bin­del­se med tra­e­nerjob i klub­ber i den ab­so­lut eu­ro­pa­ei­ske top. Span­ske me­di­er har tid­li­ge­re ka­e­det ham sam­men med le­di­ge tra­e­ner­sa­e­der i klub­ber som Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, At­léti­co Madrid og Va­len­cia.

Mi­cha­el Laud­rup ud­tal­te for­le­den i et in­ter­view med Marca, at han over­ve­jer snart at pen­sio­ne­re sig selv.

»Jeg er i min sid­ste tid som tra­e­ner. Det­te job i Qa­tar er mit sid­ste el­ler na­est­sid­ste. Den­ne som­mer fyl­der jeg 54 år, og da jeg stop­pe­de i 1998, hav­de jeg al­drig fo­re­stil­let mig, at jeg skul­le va­e­re tra­e­ner i så lang tid, som jeg har va­e­ret nu,« lød det fra den dan­ske fod­bold­le­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.