Skuf­fel­sen lu­rer på Ves­teg­nen

For få uger si­den lå Brønd­by til at vin­de mester­ska­bet. Nu har hol­det luk­ket Midtjyl­land ind i guld­kam­pen, og hol­de­ne lig­ger helt li­ge in­de de sid­ste to spil­ler­un­der.

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Af Jep­pe Thol­strup Bach, Ritzau

Det er 13 år si­den, at de blågu­le fra Ves­teg­nen har kun­net kal­de sig dan­ske me­stre i fod­bold. Brønd­by IF har dog i den­ne sa­e­son lig­net den stør­ste bej­ler til at vin­de Su­per­liga­en, men et uaf­gjort re­sul­tat mod FC Kø­ben­havn og se­ne­st et ne­der­lag til FC Midtjyl­land har åb­net guld­kam­pen på vid gab.

Brønd­by lig­ger før sa­e­so­nens na­est­sid­ste kamp mod Hor­sens i af­ten helt li­ge med FC Midtjyl­land. Beg­ge hold har 79 po­int – Brønd­by har dog for­del af en bed­re målsco­re.

Jes­per Thy­ge­sen, der er fod­bold­kom­men­ta­tor på Vi­a­sat, pe­ger på, at Brønd­by nu er så ta­et på må­let, at hol­det be­skyt­ter, hvad det har, i ste­det for at va­e­re li­ge så ag­gres­sivt som tid­li­ge­re i sa­e­so­nen.

»De har ik­ke den vild­skab i de­res spil i sa­e­so­n­af­slut­nin­gen, som de el­lers har vist he­le sa­e­so­nen. Det kan og­så va­e­re en kom­bi­na­tion af fy­sisk og men­tal tra­et­hed, når de er så ta­et på må­let,« si­ger han.

Med to kam­pe igen mang­ler Brønd­by at mø- de hen­holds­vis Hor­sens og AaB. Her står FC Midtjyl­land med et på pa­pi­ret hår­de­re pro­gram, hvor mod­stan­der­ne hed­der FC Kø­ben­havn og Hor­sens.

Brønd­by har for­del af en bed­re målsco­re med syv mål over FC Midtjyl­land, og det ta­el­ler, hvis de to hold slut­ter med li­ge man­ge po­int.

Der­for me­ner Jes­per Thy­ge­sen, at Brønd­by står bedst til at bli­ve me­ster i år. Men sam­ti­dig lig­ger det stør­ste pres og­så på Brønd­by-spil­ler­nes skul­dre.

»Det er en stør­re klub, og det er 13 år si­den, at klub­ben har vun­det den bed­ste ra­ek­ke. Det er en klub, som for få uger si­den lå su­ve­ra­ent til at vin­de mester­ska­bet, så pres­set er klart størst på Brønd­by, ly­der det fra Jes­per Thy­ge­sen.

Hor­sens vil gi­ve alt

Den før­ste ud­for­dring på Brønd­bys vej er ude­ba­ne­kam­pen mod Hor­sens. Det jy­ske hold spil­ler ik­ke for en me­dal­je, men Hor­sens-tra­e­ner Bo Hen­rik­sen lover, at jy­der­ne går ind til kam­pen for at vin­de.

»Vi kom­mer til at va­e­re top­mo­ti­ve­re­de. Vi hav­de en tra­e­ning i tirs­dags, hvor der var så me­get ta­en­ding, at folk spar­ke­de hin­an­den ned for at kun­ne spil­le den kamp mod Brønd­by,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Vi ved, at vi skal spil­le over ev­ne, og at vi skal ka­em­pe me­re, end de skal, for at få et re­sul­tat. Men det tror vi og­så på, at vi kan.«

Li­ge­gyl­digt hvad re­sul­ta­ter­ne af da­gens kam­pe bli­ver, bli­ver mester­ska­bet først af­gjort i sid­ste spil­ler­un­de.

Jes­per Thy­ge­sen un­der­stre­ger, at hvis gul­det en­der hos FC Midtjyl­land, vil det va­e­re en fi­a­sko for Brønd­by.

»Helt over­ord­net vil det va­e­re ka­ta­stro­falt, hvis Brønd­by smi­der den her.«

FC Midtjyl­lands kamp mod FC Kø­ben­havn bli­ver spil­let i af­ten kl. 18 på kø­ben­hav­ner­nes hjem­me­ba­ne i Te­lia Par­ken.

To ti­mer se­ne­re tør­ner Brønd­by og Hor­sens sam­men.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/Ritzau Scan­pix

Ka­mil Wilczek og re­sten af Brønd­by-hol­det skal med to kam­pe igen ik­ke tra­e­de for­kert, hvis de vil ha­ve mester­ska­bet til Ves­teg­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.