I mor­gen

Fød­sels­da­ge

Berlingske Tidende - - NAVNE -

Fil­min­struk­tør Tho­mas Vin­ter­berg, 49. - Di­rek­tør, be­sty­rel­ses­for­mand Lars Bon­derup Bjørn, 49.

Adm. di­rek­tør Je­a­net­te Aa­en, 51. - Di­rek­tør Ivar Ravn, 53. - Ma­jor, MF Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen, 57. Pro­fes­sor Dort­he Jør­gen­sen, 59.

Statsad­vo­kat Li­se-Lot­te Stjern­holm Nilas, 60. - Skuespiller Pe­ter Hes­se Over­gaard, 64. - Ad­vo­kat Sys Rovsing, 65. - Le­den­de over­la­e­ge Hen­rik Ech­ter­nach Gre­ger­sen, 66. - Se­ni­o­r­for­sker Han­ne Abild­gaard, 66. - Am­bas­sa­dør Tor­ben An­to­nio Get­ter­mann, 67.

Be­sty­rel­ses­for­mand, ho­ve­d­ak­tio­na­er, Ac­co­un­tab­le Ma­na­ger Ni­els Chri­sti­an Sund­berg, 70. Jour­na­list, mu­si­kan­mel­der Kjeld Frand­sen, 72. - San­ger Hil­da Hei­ck, 72. - Fhv. di­rek­tør i FN Hen­rik Ole­sen, 73. - Fhv. hø­jeste­rets­pra­esi­dent, adj. pro­fes­sor, dr.merc. h.c. Bør­ge Da­hl, 74. - Fhv. MF Erik Lar­sen, 74. - Am­bas­sa­dør Jo­hn Hart­mann Bern­hard, 74. - Se­kre­ta­ri­ats­chef, cand.jur. Anet­te Påls­son, 75. - Fhv. kon­cern­di­rek­tør Pe­ter Sunn Pe­der­sen, 75. - Am­bas­sa­dør Mi­cha­el Wagt­mann, 76. - Teg­ner, mu­si­ker, for­fat­ter, in­struk­tør Flem­m­ing Qu­ist Møl­ler, 76. - Fhv. di­rek­tør, cand.med.vet., lic.et dr.med.vet. Knud Bør­ge Pe­der­sen, 76. - Pro­visor, cand.pharm. Tove Grøn­ne­gård Chri­sten­sen, 77. - Ad­vo­kat Klavs Bram­mer, 77. - Fhv. over­borg­me­ster, fhv. mi­ni­ster, fhv. EU-Kom­mis­sa­er Ritt Bjer­re­gaard, 77. - Fhv. bi­bli­o­te­kar Jyt­te Jo­han­sen, 78. - Ober­st­løjt­nant Jens Bent van der Watt, 78. - Di­rek­tør, frøhand­ler Jør­gen Stets, 79. - Ci­vil­in­ge­ni­ør, fhv. lek­tor Jan Krag Ja­cob­sen, 79.

Fhv. amtskom­mu­nal­di­rek­tør Haa­kon Brandt, 80. - Pro­fes­sor eme­ri­ta Min­na Skaf­te Jen­sen, 81. Ma­ler Za­cha­ri­as He­i­ne­sen, 82. Fhv. di­rek­tør, cand.merc. Jør­gen Mølvang, 83. - Trans­la­tør, tolk Je­a­net­te Ma­ri­an­ne Skat-Rør­dam, 84. - Pens. dyr­la­e­ge, lek­tor, do­cent, vet.med.dr. J. Ste­en Dirch Poul­sen, 84. - Pro­fes­sor, dr.jur. Finn Tak­sø­eJen­sen, 84. - Dr.phil. Min­na Heim­bür­ger, 86. - Fhv. di­rek­tør Per Sø­ren­sen, 87. - Mag.sci­ent. Dort­he Han­sen, 88. - Pens. dom­mer Ta­ge Han­sen, 89.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.