På højsko­le med Oba­ma i rygs­a­ek­ken

Kro­gerup Højsko­les nye for­stan­der har prak­tisk er­fa­ring fra ame­ri­kansk valg­kamp. Selv er han po­li­tisk ble­vet me­re usik­ker.

Berlingske Tidende - - NAVNE - Af Mik­kel Wal­len­tin Mor­ten­sen mmor@ber­ling­s­ke.dk

Kun­ne han over­ho­ve­det se sig selv i øj­ne­ne, hvis ik­ke Ba­ra­ck Oba­ma blev USAs na­e­ste pra­esi­dent?

For Ras­mus Mey­er var det na­er­mest et kald. Han kan sta­dig hu­ske, at han sad på et uni­ver­si­tets­bi­bli­o­tek i New York, da det gik op for ham, at han ik­ke kun­ne nø­jes med at stå på si­de­linj­en. Ri­si­ko­en for, at ame­ri­ka­ner­ne valg­te en an­den per­son end den un­ge de­mo­kra­ti­ske se­na­tor fra Il­li­nois, var for stor til, at Ras­mus Mey­er ba­re kun­ne la­e­ne sig til­ba­ge og ny­de sin kan­di­da­tud­dan­nel­se. Han var nødt til at gø­re no­get, ta­enk­te han. Han føl­te et an­svar midt i et hi­sto­risk valg.

Mens man­ge dan­ske­re i 2008 hep­pe­de på se­na­to­ren fra Il­li­nois med det sjove navn, gjor­de Ras­mus Mey­er Kors­gaard me­re. Han trak i ar­bejd­s­tø­jet og stak ha­en­der­ne så dybt ind i ma­ski­ne­ri­et bag kampag­nen, der blev kendt for »Yes, we can!« og »Hope«, at han fik be­skid­te fin­gre. I må­ne­der­ne op til val­get i 2008, hvor ame­ri­ka­ner­ne skul­le va­el­ge mel­lem de­mo­kra­ten Oba­ma og re­pu­bli­ka­ne­ren Jo­hn McCain, var den dan­ske stu­de­ren­de en af dem, der skul­le for­sø­ge at hol­de bå­de ho­ved og ha­le i de tu­sind­vis af fri­vil­li­ge, som kampag­nen be­rør­te.

Selv om Ras­mus Mey­er hver­ken mød­te Ba­ra­ck Oba­ma in­den el­ler ef­ter valgsej­ren 4. novem­ber 2008, hav­de den fi­reog­fyr­re­ty­ven­de ame­ri­kan­ske pra­esi­dent gjort ind­tryk på ham. Da Mey­er vend­te til­ba­ge til Dan­mark, var det først som kampag­ne­chef i So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti og si­den po­li­tisk rå­d­gi­ver i sam­me par­ti. I en tid, hvor det me­ste af det po­li­ti­ske spek­trum lå na­e­se­grus af be­un­dring over Oba­ma-kampag­nen, var det en god han­dels-va­re at ha­ve prak­tisk er­fa­ring fra ma­skin­rum­met.

Far­vel til So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti

I dag si­ger Ras­mus Mey­er, at han er ble­vet me­re usik­ker po­li­tisk. Han tror ik­ke la­en­ge­re, at han har al­le sva­re­ne, men han vil ger­ne va­e­re med til at stil­le spørgs­må­le­ne, forta­el­ler han. Kort ef­ter at An­net­te Vil­helm­sen i slut­nin­gen af 2012 over­tog for­mand­spo­sten i SF, slut­te­de Ras­mus Mey­ers par­løb med par­ti­et. Si­den har han va­e­ret kom­mu­ni­ka­tions­chef for fir­ma­et bag for­bra­en­dings­an­la­eg­get på Ama­ger og gen­nem snart fi­re år di­rek­tør i Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning. Men pr. 1. au­gust hi­ver Ras­mus Mey­er igen telt­pa­e­le­ne op, når han bli­ver ny for­stan­der på Kro­gerup Højsko­le i Nord­s­ja­el­land.

Der­med ta­ger han over fra Rik­ke For­chham­mer, som har va­e­ret for­stan­der si­den 2008. Iføl­ge Ras­mus Mey­er, der selv gik på Te­strup Højsko­le i 2004, bli­ver det hans og sko­lens vig­tig­ste op­ga­ve at ind­g­y­de håb, mod og fan­ta­si i kur­si­ster­ne. De skal få en tro på, at tin­ge­ne kan la­de sig gø­re, si­ger han na­e­sten uden at la­eg­ge ma­er­ke til, at det er kampag­ne­or­de­ne fra 2008, han gen­ta­ger.

I en tid med sti­gen­de po­la­ri­se­ring og mis­mod, skal man ik­ke ta­ge på Kro­gerup Højsko­le for at tra­e­de ud af sam­fun­det, si­ger den nye for­stan­der. Man skal gø­re det for at tra­e­de et skridt ind.

Pri­vat dan­ner Ras­mus Mey­er par med che­fre­dak­tø­ren for me­di­et Zet­land, Lea Kors­gaard. Det er der­fra, suf­fik­set til Ras­mus Mey­ers navn kom­mer. Hun og par­rets tre børn flyt­ter sam­men med Ras­mus Mey­er Kors­gaard til Kro­gerup Højsko­les for­stan­der­bo­lig i star­ten af au­gust.

Pres­se­fo­to

Ras­mus Mey­er tror ik­ke la­en­ge­re, han har al­le sva­re­ne, men vil ger­ne stil­le spørgs­må­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.