Er­hvervs­man­den Nils Foss er død

Berlingske Tidende - - NAVNE -

så kom til ud­tryk i hans hold­ning til det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de.

Da Dan­mark i 1972 skul­le ta­ge stil­ling til med­lem­ska­bet af EF (i dag EU) stod Nils Fos­ss i spid­sen for en mar­kant ind­sats fra er­hvervs­li­vet for et dansk ja. Hvil­ket for­ment­lig var med til at på­vir­ke af­stem­nin­gen i po­si­tiv ret­ning.

Nils Foss var tred­je ge­ne­ra­tion af in­du­stri­fa­mi­li­en Foss, hvis før­ste in­du­stri­mand, Ale­xan­der Foss, var med til at grund­la­eg­ge In­du­stri­rå­det og F.L. Smidth samt en vig­tig driv­kraft i ud­vik­lin­gen af dan­ske in­du­stri­virk­som­he­der og -or­ga­ni­sa­tio­ner i be­gyn­del­sen af det 20. år­hund­re­de.

Ale­xan­der Foss’ søn, Er­ling Foss, var un­der Be­sa­et­tel­sen medstif­ter af Dan­marks Fri­heds­råd. Der­u­d­over stif­te­de han virk­som­he­den N. Foss Electric i 1956 sam­men med søn­nen Nils Foss.

Uf­fe El­le­mann om Foss

Nils Foss var ak­tiv i beg­ge sel­ska­ber, dels som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i F.L. Smidth 1969-1976, dels som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Foss Electric (i dag Foss A/S) 1956-1969 og igen 19811990, hvor han blev af­løst af sin søn, Pe­ter Foss. Her­ef­ter var Nils Foss for­mand for sel­ska­bet til 2006.

Selv om Nils Foss så­le­des pr. arv blev født ind i en er­hvervskar­ri­e­re, var han i høj grad sin egen og med­vir­ke­de ved sin per­son­li­ge ind­sats til at gø­re Foss-kon­cer­nen til en in­ter­na­tio­nal suc­ces.

I bo­gen om Nils Foss fra 2006 skri­ver tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Uf­fe El­le­mann-Jen­sen (V) blandt an­det:

»Han er ble­vet en er­hvervs­suc­ces på eg­ne be­tin­gel­ser og i egen ret, og det er gan­ske godt pra­este­ret, når man sla­e­ber rundt på et navn, der i den grad er for­bun­det med et in­du­stri­elt og po­li­tisk en­ga­ge­ment på top­plan.«

Om men­ne­sket Nils Foss skri­ver Uf­fe El­le­mann-Jen­sen:

»Han kan godt li­de at ha­ve det sid­ste ord, men han er klog nok til ik­ke at mis­bru­ge det, og han er al­tid åben over for mulig­he­den af, at an­dre kan bi­dra­ge med klo­ge­re løs­nin­ger. (...) Han gi­ver plads til an­dre, og det er en stor og vig­tig egen­skab hos en le­der.«

Nils Foss sad i en ra­ek­ke be­sty­rel­ser og var bl.a. medstif­ter af og tid­li­ge­re for­mand for Da­nish-Ame­ri­can Bu­si­ness Forum hhv. Da­nish-Chin­e­se Bu­si­ness Forum. Beg­ge net­va­erk ud­na­evn­te ham til ae­res­med­lem.

Nils Foss’ sto­re in­ter­es­se for te­a­ter be­tød, at han fra 1992 og 15 år frem sag­de ja til en be­sty­rel­ses­post for Bet­ty Nan­sen Te­a­tret. Der­u­d­over fik han plads til eks­pe­ri­men­te­ren­de te­a­ter som Edi­son Te­a­tret og et nyt sel­skab, C:nta­ct, hvis mål var at få kon­takt med ind­van­dre­re.

Nils Foss stif­te­de i 2015 Nils Foss Ex­cel­len­ce-pri­ser­ne, som gi­ves til to for­ske­re, der bi­dra­ger med tek­no­lo­gi, der kan for­bed­re ba­e­re­dyg­tig­hed, fø­de­va­resik­ker­hed og kva­li­tet.

Nils Foss dø­de kort ef­ter sin 90 års dag. Ar­kiv­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.