Der­for skrot­ter USA ato­maf­ta­len med Iran

Berlingske Tidende - - OPINION - As­ger Aamund As­ger Aamund er be­sty­rel­ses­for­mand.

Sa­lig Ay­a­tol­lah Kho­me­i­ni på­lag­de si­ne ef­ter­føl­ge­re tre ska­eb­nesvan­gre løf­ter, som de nu kom­pro­mis­løst stra­e­ber ef­ter at ind­fri: ud­s­let­tel­se af sta­ten Is­ra­el, ned­ka­em­pel­se af sun­ni-is­lam og etab­le­ring af shia-is­lams do­mi­nans over det is­la­mi­ske ver­dens­sam­fund.

Set i et iransk per­spek­tiv ud­vik­ler tin­ge­ne sig gan­ske for­nuf­tigt: shia-is­lam er på sej­rs­kurs i den igang­va­e­ren­de sted­fortra­e­der­krig mod Sau­di-Ara­bi­en og sun­ni-is­lam. Den sun­ni-mus­lim­ske do­mi­nans i Irak er brudt, og i ste­det er det shia-is­lam, der svin­ger takt­stok­ken. Sam­me po­si­tion er ay­a­tol­la­her­ne ved at op­nå i Ye­men og frem for alt i Sy­ri­en, hvor pra­esi­dent As­sad i dag er en li­ge­gyl­dig bon­de på det po­li­ti­ske skak­bra­et. Shia-mi­lit­ser­ne har op­ret­tet ba­ser og mi­li­ta­e­re støt­te­punk­ter ta­et på Is­ra­el som for­be­re­del­se til den in­va­sion, der skal ud­ra­de­re den for­had­te jø­di­ske stat.

Mul­la­her­ne i Te­he­ran har og­så haft suc­ces med at ind­gå en af­ta­le med de en­fol­di­ge og god­tro­en­de le­de­re i Ve­sten, der vil­ligt har op­ha­e­vet de lam­men­de sank­tio­ner til gen­ga­eld for en af­ta­le, der ik­ke på no­gen må­de for­hin­drer Iran i at ud­vik­le atom­vå­ben, men kun ud­sa­et­ter fe­sten i en be­ske­den år­ra­ek­ke. Si­den sank­tio­ner­nes op­ha­e­vel­se er over hund­re­de mil­li­ar­der in­de­fros­ne dol­lars ble­vet ka­na­li­se­ret over i re­a­li­se­rin­gen af Kho­me­i­nis mål. I de sid­ste tre år har den shia-mus­lim­ske ter­ror og mi­li­ta­e­re eks­pan­sion så­le­des va­e­ret i vold­som ac­ce­le­ra­tion.

Oba­ma-ge­ne­ra­tio­nen af ve­st­li­ge le­de­re la­der sig ik­ke for­vir­re af dis­se il­de­vars­len­de kends­ger­nin­ger. Isa­er EU-lan­de­ne har nu valgt at se Iran som et de fa­cto med­lem af det in­ter­na­tio­na­le sam­fund, som man kan gø­re for­ret­nin­ger med. Si­den sank­tio­ner­nes op­ha­e­vel­se har et utal af er­hvervs­de­le­ga­tio­ner va­e­ret på salgs­tur­né i Iran. Eks­por­tø­rer­ne gni­der sig i ha­en­der­ne i for­vent­ning om for­ret­ning og pro­fit. De eu­ro­pa­ei­ske re­ge­rin­ger og me­di­er om­ta­ler den iran­ske le­del­se som »mo­de­rat«. Mo­de­ra­tio­nen ma­ni­feste­re­de sig umid­del­bart ef­ter, at USA var trå­dt ud af ato­maf­ta­len. De iran­ske par­la­ments­med­lem­mer gen­nem­før­te en mo­de­rat af­syn­gel­se af slags­an­gen: »Død over Ame­ri­ka«, og fo­re­tog i par­la­ments­sa­len en mo­de­rat af­bra­en­ding af det ame­ri­kan­ske flag.

Fra pen­ne­strøg til pen­ne­strøg

Af­ta­len, som for­melt hed­der Jo­int Com­pre­hen­si­ve Plan of Action (JCPOA), blev ind­gå­et i 2015 mel­lem Iran og de fa­ste med­lem­mer af FNs sik­ker­heds­råd. Pra­esi­dent Oba­ma tur­de ik­ke fo­re­la­eg­ge trak­ta­ten for Kon­gres­sen til par­la­men­ta­risk god­ken­del­se. Oba­ma for­plig­te­de i ste­det USA ved per­son­ligt at un­der­skri­ve af­ta­len. En par­la­men­ta­risk god­ken­del­se vil­le ha­ve va­e­ret bin­den­de og­så

Trump er på den hår­de må­de ble­vet klar over, at i is­lam er et­hvert bed­rag, en­hver for­ti­el­se, en­hver løgn til­ladt og le­gi­tim, hvis blot det tje­ner is­lams sag, hvad Iran her har vist et flot ek­sem­pel på.

for se­ne­re pra­esi­den­ter indtil af­ta­lens ud­løb i 2025, men hvad der for­plig­ter ved et pen­ne­strøg, kan an­nul­le­res ved et pen­ne­strøg. Og det var li­ge, hvad pra­esi­dent Trump gjor­de.

Men hvor­for dog tra­ek­ke sig ud af en trak­tat som FN og EU er så gla­de for, og som Oba­ma kald­te »hi­sto­risk«? Trump er ik­ke in­ter­es­se­ret i en pagt, der kun ud­sky­der, men ik­ke for­hin­drer Irans atom­be­va­eb­ning. Pen­ta­gon vur­de­rer, at Iran kun be­hø­ver 18-24 må­ne­der til at pro­du­ce­re nu­k­lea­re spra­eng­ho­ve­der. Der­na­est har ira­ner­ne vist, at de ly­ver og bed­ra­ger ef­ter be­hag. Un­der for­hand­lin­ger­ne om kon­trak­ten fast­holdt den iran­ske re­ge­ring, at man ude­luk­ken­de ar­bej­de­de på at ud­vik­le an­la­eg til ci­vil pro­duk­tion af atom­kraft. For ny­lig kun­ne Is­ra­els pra­esi­dent Ne­ta­ny­a­hu dog af­slø­re, at Iran hav­de frem­stil­let en kom­plet ko­ge­bog til ud­vik­ling, pro­duk­tion og frem­fø­rel­se af atoms­pra­eng­ho­ve­der. Trump er på den hår­de må­de ble­vet klar over, at i is­lam er et­hvert bed­rag, en­hver for­ti­el­se, en­hver løgn til­ladt og le­gi­tim, hvis blot det tje­ner is­lams sag, hvad Iran her har vist et flot ek­sem­pel på (Kor­a­nen (3:54/7:99).

Den ame­ri­kan­ske re­ge­ring kan hel­ler ik­ke ac­cep­te­re, at af­ta­len ik­ke om­fat­ter kon­trol med frem­fø­rings­mid­ler. Det er en kends­ger­ning, at Iran ud­vik­ler og af­prø­ver avan­ce­re­de kryd­ser­mis­si­ler og bal­li­sti­ske ra­ket­ter, der kan på­mon­te­res atom­vå­ben. Li­ge­le­des har pra­esi­dent Trump no­te­ret sig, at Iran ef­ter sank­tio­ner­nes op­hør har ka­na­li­se­ret si­ne nye mil­li­ar­dind­ta­eg­ter ind i ter­ror og ero­bring­s­tog­ter, selv om lan­det og dets be­folk­ning er øko­no­misk nød­li­den­de. Iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an er 40 pro­cent af Irans ung­dom ar­bejds­løs. Der er ud­bredt kor­rup­tion og tårn­høj in­f­la­tion. Pri­ser­ne på kyl­ling og aeg er for­doblet på kort tid, og den iran­ske ar­bej­der har ik­ke me­re råd til kød i madskå­len. Der er hyp­pi­ge pro­testak­tio­ner, strej­ker og ar­bejds­sa­bo­ta­ge, som bli­ver slå­et ned med ek­strem bruta­li­tet af sty­ret.

Alt ty­der så­le­des på, at mul­la­her­ne i Te­he­ran sta­e­digt og kom­pro­mis­løst for­føl­ger de mål, der blev på­lagt dem af ay­a­tol­lah Kho­me­i­ni. Trump vil ha­ve en af­ta­le, der ef­fek­tivt for­hin­drer Iran i at ud­vik­le atom­vå­ben, og som sa­et­ter en stop­per for re­gi­mets mi­li­ta­e­re eks­pan­sion i Mel­le­mø­sten. Til gen­ga­eld vil USA for­modent­lig til­by­de et om­fat­ten­de ud­vik­lings- og in­ve­ste­rings­pro­gram, der kan brin­ge Irans tra­eng­te øko­no­mi på ret­te kurs til gla­e­de for he­le fol­ket og ik­ke kun for pra­ester­ne og mi­li­ta­e­ret.

Den sun­de for­nuft si­ger ja til den­ne løs­ning, men fa­na­tis­men si­ger nej. Der skim­tes in­tet lys for en­den af Kho­me­i­nis mør­ke tun­nel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.