Lars Møl­ler La­e­ger Uden Gra­en­ser

Berlingske Tidende - - OPINION -

Den ulyk­ke­li­ge kon­flikt mel­lem Ga­za og Is­ra­el eska­le­rer. De­mon­stre­ren­de pa­la­esti­nen­se­re an­gri­ber gra­en­sen, som for­sva­res af is­ra­el­ske sol­da­ter. På det se­ne­ste har kon­fron­ta­tio­ner­ne va­e­ret mar­kant vold­som­me­re med man­ge skud­dra­eb­te de­mon­stran­ter som re­sul­tat. Det har gi­vet me­get ar­bej­de til or­ga­ni­sa­tio­nen La­e­ger Uden Gra­en­ser, der be­hand­ler of­re­ne.

Den mis­sions­ansvar­li­ge Ma­rie-Elisa­beth In­gres ud­ta­ler: »Vi vil ger­ne ha­ve, at Is­ra­el stop­per med at sky­de de­mon­stran­ter. Det er sim­pelt.«

er selvsagt enig he­ri, men vil ger­ne frem­stå som et uvil­ligt og neut­ralt ele­ment i kon­flik­ten, hvor­for for egen reg­ning vil til­fø­je: »Vi vil og­så ger­ne ha­ve, at de­mon­stran­ter­ne holdt op med at an­gri­be den is­ra­el­ske gra­en­se.« På den må­de frem­tra­e­der man nem­lig som neut­ral.

Groft sagt Groft sagt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.