Ira­ner­ne har jo tid til at »fe­je gul­vet«

Berlingske Tidende - - OPINION -

Skal man døm­me på grund­lag af me­di­er­nes om­ta­le af USAs skro­t­ning af ato­maf­ta­len med Iran, så er det, der åben­bart be­ty­der mest for bå­de Dan­mark og re­sten af EU, den ef­fekt, som det­te vil ha­ve på mu­lig­he­der­ne for eks­port til Iran og fryg­ten for sti­gen­de olie­pri­ser.

Ato­maf­ta­len gi­ver ik­ke mu­lig­hed for in­spek­tion af mi­li­ta­e­re in­stal­la­tio­ner, og ira­ner­ne har der­for frit kun­net fort­sa­et­te ud­vik­ling og af­prøv­ning af lang­di­stan­ce­mis­si­ler de­sig­net til frem­fø­rel­se af atom­vå­ben. In­spek­tion af Irans ato­man­la­eg kan kun ske med mindst 24 da­ges var­sel, hvil­ket gi­ver god tid til at »fe­je gul­vet«.

Den for ira­ner­ne af­gø­ren­de del af af­ta­len, nem­lig fri­gi­vel­sen af man­ge mil­li­ar­der dol­lar, har gi­vet dem mu­lig­hed for in­ter­ven­tion i Sy­ri­en på Bas­har As­sads si­de og for etab­le­ring af mi­li­ta­er­ba­ser i det syd­li­ge Sy­ri­en ta­et på gra­en­sen til Is­ra­el, som Iran ustand­s­e­ligt tru­er med ud­s­let­tel­se. Dis­se for­hold va­ek­ker åben­bart ik­ke be­kym­ring i EU. PETTER MATHISEN, VIRUM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.