Ska­ev pri­o­ri­te­ring af sol, vind og bi­o­gas

Berlingske Tidende - - OPINION -

»Re­ge­rin­gen vil ha­ve øget kon­kur­ren­ce mel­lem de grøn­ne tek­no­lo­gi­er. Det be­ty­der, at sto­re grøn­ne tek­no­lo­gi­er som vind­møl­ler og sol­cel­le­an­la­eg sam­men med blandt an­det bi­o­gas skal kon­kur­re­re ind­byr­des om at gi­ve dan­sker­ne mest mu­lig grøn ener­gi for pen­ge­ne.«

Så­dan skri­ver re­ge­rin­gen i sin of­fi­ci­el­le pres­se­med­del­el­se, der blev ud­gi­vet i for­bin­del­se med ener­gi­ud­spil­let. Men må­ske øn­sker re­ge­rin­gen ik­ke ind­byr­des kon­kur­ren­ce mel­lem tek­no­lo­gi­er­ne. Hvis vi vil bli­ve ved med at flir­te med ide­en om li­ge kon­kur­ren­ce­vil­kår, kan det un­dre, at re­ge­rin­gens ener­gi­ud­spil fo­re­slår, at der af­sa­et­tes en pul­je på fi­re mia. kr. til at ud­byg­ge pro­duk­tio­nen af grøn bi­o­gas ale­ne, når der sam­let set for­de­les 4,2 mia. kr. til sol og vind i tek­no­lo­gi­neut­ra­le ud­bud mel­lem 2020 og 2024. Den ene pul­je skal sol og vind ka­em­pe om. Den an­den er øre­ma­er­ket bi­o­gas. Me­ner re­ge­rin­gen vir­ke­lig, at det la­eg­ger op til »ind­byr­des kon­kur­ren­ce«, når pra­e­mis­ser­ne for kon­kur­ren­ce er så uli­ge?

I ste­det bur­de re­ge­rin­gen sat­se på bil­lig grøn ener­gi fra f.eks. sol­cel­ler, hvor pri­sen gen­nem de se­ne­ste år er fal­det med ca. 70 pct., og sam­ti­dig mar­ke­re en ny epo­ke i dansk ener­gipo­li­tik.

I det se­ne­ste tek­no­lo­gi­neut­ra­le ud­bud i Tys­kland var al­le vin­den­de ud­bud sol­cel­ler, net­op for­di sol­cel­ler­ne har et be­ty­de­ligt kon­kur­ren­ce­po­ten­ti­a­le. Men det er som om, at re­ge­rin­gen har over­set de ener­gikil­der, der er mest kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.

Re­ge­rin­gen mang­ler vi­sio­ner om et grøn­ne­re Dan­mark, hvor vi i hø­je­re grad ud­nyt­ter de mu­lig­he­der, som sol­cel­ler gi­ver for pro­duk­tion af grøn ener­gi på bå­de mar­kan­la­eg og på f.eks. ta­ge og fa­ca­der på så­vel in­du­stri- som bo­li­ge­jen­dom­me. Der­med kun­ne re­ge­rin­gen sti­mu­le­re en ud­vik­ling, som åb­ner for man­ge po­si­ti­ve per­spek­ti­ver for ar­bejds­plad­ser og eks­port og sam­ti­dig bi­dra­ge til vo­res frem­ti­di­ge ba­e­re­dyg­ti­ge ener­gi­for­sy­ning. FLEM­M­ING KRI­STEN­SEN, FOR­MAND FOR DANSK SOLCELLEFORENING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.