DF er til for DF og dan­sker­ne

Berlingske Tidende - - OPINION -

Sø­ren He­e­de Møl­ler tord­ner 15. maj her i avi­sen mod Pia Kja­ers­gaards kri­tik af par­ti­er­nes frit­stil­ling af med­lem­mer­ne, som hun ha­ev­der er en uskik. Man skal nem­lig sto­le på de par­ti­er, man stem­mer på.

Sø­ren He­e­de Møl­ler ha­ev­der, at DF ik­ke har pas­set sin rol­le som støt­te­par­ti ved at stem­me for re­ge­rin­gens skat­team­bi­tio­ner, ja, der skri­ves end­da, at DF er med til at chi­ka­ne­re re­ge­rin­gen. In­tet kan va­e­re me­re for­kert, for vi bak­ker re­ge­rin­gen fuldt op. Dog er vi trods alt ik­ke en tro ko­pi af re­ge­rin­gen, men fi­re for­skel­li­ge par­ti­er, der dan­ner den blå ak­se, og her skal DF ta­ge va­re om va­el­ger­ne, der har stemt på DFs in­ter­es­ser, og så na­tur­lig­vis re­sten af dan­sker­nes.

Det hand­ler ik­ke om at chi­ka­ne­re el­ler om at va­e­re et dår­ligt støt­te par­ti, men deri­mod om en ae­ld­gam­mel og god de­mo­kra­tisk skik: At der bli­ver gi­vet og ta­get. Det er en af de smuk­ke ting i vo­res fol­ke­sty­re, men fol­ke­sty­ret og de­mo­kra­ti­et kan kun ek­si­ste­re, hvis folk bak­ker op om det, og har til­lid til det, og der­for har Pia Kja­ers­gaard ret. Man skal kun­ne sto­le på par­ti­er­ne, el­lers ta­ber vi vo­res sty­re­form.

Der­for kan man al­tid reg­ne med, at DF ka­em­per for at fø­re DFs po­li­tik, og så må re­ge­rin­gen og an­dre par­ti­er ka­em­pe for de­res egen po­li­tik – for DF ved man, hvor man har. CHRIS BJERKNAES, ORGANISATIONSKONSULENT I DANSK FOL­KE­PAR­TI, LANDSFORMAND FOR DANSK FOL­KE­PAR­TIS UNG­DOM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.