Hel­ge Adam Møl­ler Det er ge­ni­alt, det der

Berlingske Tidende - - OPINION -

De sid­ste par må­ne­der har kø­ben­hav­ner­ne va­e­ret vid­ne til im­po­ne­ren­de ge­ni­a­li­tet. Først blev der om­hyg­ge­ligt lagt na­e­sten én mil­li­on bro­sten i smuk­ke møn­stre på Kon­gens Nytorv. Straks det ene fir­ma var fa­er­dig med det­te smuk­ke ar­bej­de, kom et nyt fir­ma og hev samt­li­ge bro­sten op igen og be­gynd­te at gra­ve dra­en­rør ned. Da dra­en­rø­re­ne var lagt, star­te­de ar­bej­det med at­ter at pla­ce­re mil­li­o­ner af bro­sten i de sam­me møn­stre som før.

Nog­le kun­ne tro, at det var en fejl og dår­lig plan­la­eg­ning; at det vil­le for­dy­re ar­bej­det. Men de ta­ger helt fejl. Her kom­mer ge­ni­a­li­te­ten.

For pro­jek­t­di­rek­tør Jens Kja­er­gaard for Ci­ty­rin­gen skri­ver i en mail til Ber­ling­s­ke, at alt er gå­et ef­ter pla­nen,og han fort­sa­et­ter: »Det har in­gen be­tyd­ning for hver­ken øko­no­mi­ske el­ler tids­plan­ma­es­si­ge for­hold.« bø­jer sig i stø­vet. Den pro­jek­t­di­rek­tør er ge­ni­al.

Groft sagt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.