Airb­nb-skat­te­af­ta­le er en sejr for de­leø­ko­no­mi­en

Berlingske Tidende - - OPINION -

Mens et vak­len­de fol­ke­ting mi­ste­de gre­bet om Uber, er det lyk­ke­des et fler­tal på Chri­sti­ans­borg at ska­be en af­ta­le, der sik­rer ud­lej­ning via Airb­nb. Fler­tal­let har der­med ac­cep­te­ret prin­cip­per­ne bag de­leø­ko­no­mi. I det­te til­fa­el­de bo­li­g­ud­lej­ning. De­leø­ko­no­mi rum­mer mu­lig­he­der for at helt al­min­de­li­ge men­ne­sker kan tje­ne lidt ek­stra og at sam­fun­det kan op­nå for­de­le ved at el­lers ubrug­te ak­ti­ver ud­nyt­tes bed­re. Der­for er af­ta­len en vig­tig sejr, som skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) vel­fortjent kan no­te­re sig. Først og frem­mest fik han sam­let et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get, der­na­est fik han for­mu­le­ret en af­ta­le, som ver­dens stør­ste ud­lej­ning­s­tje­ne­ste, Airb­nb, har ac­cep­te­ret. Det sid­ste er im­po­ne­ren­de, for Airb­nb ind­går for før­ste gang en bin­den­de af­ta­le med en skat­te­myn­dig­hed om at ind­be­ret­te bru­ger­nes le­je­ind­ta­eg­ter.

Der vil al­tid va­e­re nog­le, som kan fin­de hå­ret i sup­pen, men det må så lø­ses hen ad vej­en.

Det kan f.eks. vir­ke un­der­ligt, at pri­vat ud­lej­ning stil­les rin­ge­re end ud­lej­ning via tred­je­part, som ud­lej­nings­bu­reau­er og Airb­nb. Bund­fradra­get ved pri­vat ud­lej­ning af bo­li­ger og som­mer­hu­se er på 11.000 kro­ner, mens bund­fradra­get for ud­lej­ning af helårs­bo­li­ger er på 28.000 kro­ner og for som­mer­hu­se på 40.000 kro­ner, hvis de vel at ma­er­ke ud­le­jes gen­nem tred­je­part. Det fo­re­kom­mer ik­ke ri­me­ligt, at Fol­ke­tin­get vil gi­ve ud­lej­ning via mel­lem­ma­end bed­re vil­kår end pri­va­te, som selv lø­ser op­ga­ven. Omvendt kan det net­op va­e­re den løs­ning, som har få­et af­ta­len med Airb­nb til at fal­de på plads. Det vig­tig­ste er, at po­li­ti­ker­ne har vist, at Fol­ke­tin­get den­ne gang har for­stå­et at om­fav­ne de­leø­ko­no­mi­en, og for­hå­bent­lig har få­et åb­net øj­ne­ne for, at ver­den ik­ke står stil­le. Na­e­ste skridt må va­e­re at gø­re en lov­giv­ning klar, så an­dre de­leø­ko­no­mi­ske tje­ne­ster kan få ad­gang til det dan­ske mar­ked, sa­er­ligt kør­sel­stje­ne­ster som Uber.

Airb­nb-af­ta­len er en prag­ma­tisk lov­giv­ning. Den rum­mer ik­ke kun fri leg for Airb­nb og spe­ku­lan­ter, der gør de­leø­ko­no­mi­en grå­dig. Ik­ke mindst med reg­len om, at ud­le­je­re kun kan ud­le­je bo­li­ger og va­e­rel­ser 70 da­ge om året. De fa­er­re­ste ud­le­jer de­res bolig ud i 70 da­ge. I 2017 tjen­te den gen­nem­snit­li­ge Airb­n­bva­ert 15.500 kr. ved at ud­le­je sin bolig el­ler va­e­rel­se i 23 na­et­ter.

Lov­giv­nin­gen har i sto­re tra­ek in­gen be­tyd­ning for den al­min­de­li­ge ad­fa­erd, men styr­ken ved den nye af­ta­le er, at de­leø­ko­no­mi får po­li­tisk op­bak­ning, og den re­gu­le­rer sam­ti­dig spe­ku­la­tiv ad­fa­erd, som for­styr­rer de go­de hen­sig­ter.

Med et loft på 70 da­ge, und­går stor­by­er som Kø­ben­havn at ud­vik­le Airb­nb-ghet­to­er, hvor lej­lig­he­der bli­ver op­købt ale­ne med det for­mål at ge­n­ud­le­je dem gen­nem Airb­nb. Spe­ku­la­tions­mu­lig­he­den bli­ver be­gra­en­set, og ar­gu­men­tet med, at Airb­nb ska­ber us­un­de bo­lig­pris­stig­nin­ger, sy­nes at for­svin­de.

Med om­fav­nel­sen af Airb­nb kan vi hå­be, at Fol­ke­tin­get er klar til me­re, sa­er­ligt når Uber el­ler an­dre de­leø­ko­no­mi­ske tje­ne­ster ven­der til­ba­ge til Dan­mark.

Dan­mark vil va­e­re et di­gi­talt fo­re­gang­sland. Det sker kun, hvis Fol­ke­tin­get ska­ber ram­mer­ne, så de­leø­ko­no­mi­en kan ud­fol­de sig, som Airb­nb-af­ta­len net­op er et vel­lyk­ket ek­sem­pel på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.