Så er po­lit­bu­reau­et i No­vo lagt fast

Berlingske Tidende - - BU­SI­NESS - Jens Chr. Han­sen er er­hvervskom­men­ta­tor på Ber­ling­s­ke JENS CHR. HAN­SEN

Så er den helt sto­re ka­ba­le i top­pen af No­vo-fa­mi­li­en lagt på plads. Sand­syn­lig­vis for en år­ra­ek­ke. Øverst sid­der nu Lars Re­bi­en Sø­ren­sen som ny for­mand for den ho­ved­ri­ge pen­ge­tank No­vo Hol­dings og lan­dets stør­ste fond, No­vo Nor­disk Fon­den, der ud­de­ler fem mia. kr. om året.

Re­bi­en var man­ge­årig og suc­ces­fuld top­chef for No­vo Nor­disk. Det var ven­tet, at Re­bi­en vil­le over­ta­ge dis­se po­ster, men set ude­fra er ti­m­in­gen over­ra­sken­de. I øv­rigt ef­ter skift og­så man­ge an­dre ste­der i No­vo-grup­pen.

Er Lars Re­bi­en så den mest magt­ful­de i den om­fangs­ri­ge No­vo-grup­pe? Nja, det er straks sva­e­re­re at sva­re en­ty­digt på. Det kra­e­ver, at man bo­ta­ni­se­rer lidt i den helt sa­er­li­ge No­vover­den.

Da Re­bi­en sad som før­ste­di­rek­tør i me­di­ci­nal­sel­ska­bet No­vo Nor­disk, blev han så­le­des af man­ge be­trag­tet som den mest magt­ful­de. Og­så me­re magt­fuld end den nu­va­e­ren­de for­mand for fon­den og pen­ge­tan­ken, Sten Schei­bye.

Per­son­sam­men­sa­et­nin­gen er spe­ci­el i No­vo-fa­mi­li­en. Le­del­ses- og gover­nan­ce-eks­per­ter vil gi­vet­vis va­e­re kri­ti­ske over for, at man på den­ne må­de flyt­ter rundt på ka­sket­ter­ne. At det bli­ver for ind­spist, at det bli­ver for me­get »in­davl«, og at de nød­ven­di­ge »checks and ba­lan­ces« ik­ke ef­ter­le­ves. Men det sy­nes at vir­ke. Jeg sy­nes, det ser so­lidt ud.

No­vo-ån­den og No­vos le­del­ses­mo­del er nor­disk. Det gør man et stort num­mer ud af, ik­ke mindst Lars Re­bi­en har i åre­vis talt varmt for og prak­ti­se­ret den nor­di­ske mo­del. Set i det per­spek­tiv gi­ver det rig­tigt god me­ning at sa­et­te Re­bi­en i spid­sen for kul­tur- og va­er­di­ud­vik­lin­gen, der nød­ven­dig­vis må for­ank­res i og ud­sprin­ge fra den ul­ti­ma­ti­ve ejer, No­vo Nor­disk Fon­den.

Man kan let fa­re vild i No­vo-sy­ste­met. Her er en la­e­se-let ver­sion:

Lars Re­bi­en, 63 år, af­lø­ser Sten Schei­bye, 66 år, som for­mand i bå­de fon­den og No­vo Hol­dings. Na­est­for­mand­sposter­ne der­i­mod for­de­les. Hen­holds­vis på ad­vo­kat Ma­ri­an­ne Phi­lip i fon­den, og en an­den No­vo-kul­tur­ba­e­rer, Ste­en Ri­is­gaard, 67 år, i No­vo Hol­dings.

No­vo Nor­disk har in­den for det se­ne­ste år få­et ny top­le­del­se. Lars Fru­er­gaard Jør­gen­sen er ny dag­lig top­chef, og han fik for et par må­ne­der si­den ny for­mand, nord­man­den Hel­ge Lund. Det an­det sto­re ben i grup­pen, No­vozy­mes, fik ny for­mand for et år si­den, nem­lig Jør­gen Buhl Ras­mus­sen.

No­vo Hol­dings har en re­la­tiv ny dag­lig le­del­se. Che­fen her, Ka­sim Kutay, kom til for halvan­det år si­den. Og­så No­vo Nor­disk Fon­den har få­et en ny mand, Ni­els Pe­der Ni­el­sen, ind i den dag­li­ge le­del­se. Han kom fra kon­su­lent­hu­set Bain. Fak­tisk mang­ler nu kun top­chef­skif­tet i No­vozy­mes, så vil der va­e­re skif­tet på al­le le­den­de po­ster i No­vo­grup­pen på me­get kort tid.

Og alt­så i no­gen ud­stra­ek­ning med eg­ne folk. Om det er godt el­ler skidt, kan kun frem­ti­den vi­se. Fo­re­lø­bigt vir­ker det na­tur­ligt og rig­tigt. Na­tur­lig­vis un­der for­ud­sa­et­ning af at No­vo-sy­ste­met kon­stant for­mår at ud­for­dre sig selv på de in­dre linjer.

Lidt for­enk­let sagt bli­ver Lars Re­bi­en nu chef for dem, der tid­li­ge­re var chef for ham.

Hvis jeg skul­le pe­ge på tre per­so­ner ude­fra, som frem­over får en me­get vig­tig rol­le med at ud­for­dre Re­bi­en og No­vo-sy­ste­met, er det Hel­ge Lund, for­mand i No­vo Nor­disk, Ka­sim Kutay, di­rek­tør i No­vo Hol­dings, og den se­ne­st an­kom­ne, Ni­els Pe­der Ni­el­sen i fon­den.

Det er af­gø­ren­de, at med­lem­mer­ne i No­vos po­lit­bu­reau tør si­ge »bøh« til hin­an­den. El­lers ri­si­ke­rer sy­ste­met at san­de til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.