TEK­NO­LO­GI­PAG­TEN

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Tek­no­lo­gi­pag­ten, der blev pra­e­sen­te­ret i april, har som ho­ved­for­mål at få 20 pct. fle­re un­ge over på de så­kald­te STEMud­dan­nel­ser (tek­no­lo­gi, IT, na­tur­vi­den­skab og ma­te­ma­tik), der står til at bli­ve en man­gelva­re i en ik­ke alt for fjern frem­tid.

Hvis målsa­et­nin­gen nås, skul­le der over de na­e­ste ti år bli­ve cir­ka 10.000 fle­re ud­dan­ne­de in­den for STEM-fag, der blandt an­det om­fat­ter in­ge­ni­ø­rer, da­ta­lo­ger, bio­sta­ti­sti­ke­re og elek­tri­ke­re.

Kon­kret skal pag­ten gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de mel­lem ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og er­hvervs­li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.