Ma­er­sk­chef om vold­somt kurs­fald: »Det er sva­ert at sa­el­ge en vi­sion«

Ak­tio­na­e­rer­ne i A.P. Møl­ler - Ma­ersk var gen­nem en tors­dag, hvor de blev 20 mil­li­ar­der kro­ner fat­ti­ge­re, ef­ter at ak­tier­ne i sel­ska­bet fald med ti pct.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Las­se Fri­is lafr@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Tors­dag var en min­dre sjov dag for ak­tio­na­e­rer­ne i A.P. Møl­ler - Ma­ersk. Et kurs­fald på ti pct. lig med va­er­di­er for 20 mia. kr. for­svandt fra sel­ska­bets mar­kedsva­er­di ef­ter et skuf­fen­de kvar­tals­regn­skab. Top­chef Sø­ren Skou vil ik­ke di­rek­te kom­men­te­re det sto­re kurs­fald, men si­ger, at det er en ud­for­dring at sa­el­ge de am­bi­tiø­se pla­ner for frem­ti­dens A.P. Møl­ler - Ma­ersk.

In­ve­sto­rer­ne solg­te i går hef­tigt ud af Ma­er­skak­tier­ne, for­di A.P. Møl­ler - Ma­ersk kom ud af før­ste kvar­tal med et un­der­skud på 1,4 mia. kr. – en del un­der mar­ke­dets for­vent­nin­ger. Det sker midt i det om­fat­ten­de stra­te­giskift, som virk­som­he­den i øje­blik­ket gen­nem­går.

»Det er sva­ert for en gam­mel virk­som­hed som vo­res at sa­el­ge en vi­sion. Det kan man, hvis man er et startup-sel­skab, hvor in­ve­sto­rer­ne fo­ku­se­rer på va­ekst i om­sa­et­ning. Den luksus har vi ik­ke. Vi skal le­ve­re re­sul­ta­ter, og det gør vi ik­ke i øje­blik­ket,« si­ger Sø­ren Skou til Ber­ling­s­ke.

Hans ind­tryk er dog, at in­ve­sto­rer­ne over­ord­net er godt til­fred­se med den sto­re stra­te­gi­ske om­va­elt­ning, som den dan­ske virk­som­hed i øje­blik­ket er i gang med. Her er al­le ener­gi­sel­ska­ber en­ten solgt el­ler skal sa­el­ges. I ste­det er må­let at ska­be en ef­fek­tiv di­gi­tal virk­som­hed ba­se­ret på trans­port­for­ret­nin­gen.

»Når vi ta­ler med in­ve­sto­rer­ne, me­ner jeg, at der er en gan­ske god for­stå­el­se for, hvor­for vi har for­ladt kong­lo­me­rat-tan­ken, og hvor­for det gi­ver me­ning at fo­ku­se­re på con­tai­ne­re og lo­gi­stik. Der er ik­ke no­gen, som si­ger, at vi skal ha­ve et kong­lo­me­rat med 10-15 for­skel­li­ge for­ret­nin­ger. Det ar­gu­ment mø­der jeg ik­ke.«

Be­ty­der så­dan et kurs­fald, som vi ser i dag, at man som top­chef fø­ler sig ek­stra pres­set?

»Nej, jeg har he­le ti­den sagt bå­de ek­ster­nt og in­ter­nt, at den­ne rej­se kom­mer til at ta­ge tid. Det er en ka­em­pe­ma­es­sig kon­cern, som vi la­ver ra­di­kalt om. De før­ste skridt er de sto­re transak­tio­ner med Ma­ersk Oil, Ma­ersk Tan­ker og kø­bet af Ham­burg Süd. Der­ef­ter er vi nu i gang med en ka­em­pe trans­for­ma­tion af or­ga­ni­sa­tio­nen for at ska­be en in­te­gre­ret virk­som­hed«.

Kan kurs­fal­det va­e­re med til at øge pres­set på, at for­an­drin­ger­ne skal ske hur­tigt?

»Ak­tie­kur­sen er sta­dig hø­je­re, end da jeg blev ud­na­evnt til top­chef. Jeg fø­ler helt klart, at jeg har den op­bak­ning, der skal til for at ud­fø­re den stra­te­gi, som be­sty­rel­sen har god­kendt«.

Regn­ska­bet for før­ste kvar­tal vi­ste, at om­sa­et­nin­gen i kon­cer­nen steg 30 pct. til 9,2 mia. dol­lar, hvil­ket pri­ma­ert er dre­vet af sam­men­la­eg­nin­gen med det ty­ske con­tai­ner­re­de­ri Ham­burg Süd. Men mens om­sa­et­nin­gen sti­ger, skuf­fer ind­tje­nin­gen. Det sker, på trods af at frag­tra­ter­ne har ud­vik­let sig pa­ent i kvar­ta­let.

»Det er po­si­tivt, at frag­tra­ter­ne sti­ger, men vo­res om­kost­nin­ger sti­ger ba­re me­re. Vi har og­så haft us­a­ed­van­ligt me­get mod­vind på va­luta­ku­r­ser­ne – en­de­lig har vi nog­le in­te­gra­tions­om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med Ham­burg Süd,« si­ger Sø­ren Skou.

Con­tai­ne­rin­du­stri­en var gen­nem en brutal glo­bal priskrig fra som­me­ren 2015 og et år frem. I dag for­hol­der re­de­ri­er­ne sig me­re ro­ligt, ef­ter at man­ge af dem var ramt af sto­re tab.

Jeg har he­le ti­den sagt bå­de ek­ster­nt og in­ter­nt, at den­ne rej­se kom­mer til at ta­ge tid.

Sø­ren Skou, top­chef i Ma­ersk

Skou pe­ger på, at mar­ke­det fort­sat er pra­e­get af for man­ge ski­be, som på­vir­ker kvar­talstal­le­ne fra Ma­ersk. »Vi har stig­nin­ger i om­kost­nin­ger, som vi ik­ke kan for­kla­re med no­get ude­frakom­men­de. Det hand­ler først og frem­mest om for me­get ka­pa­ci­tet. Vi skal fort­sa­et­te med den po­si­ti­ve ud­vik­ling på pri­ser­ne og få gjort no­get ved vo­res ka­pa­ci­tet. Vi har man­ge mu­lig­he­der for at re­tur­ne­re ski­be til dem, vi har le­jet dem af.« Kurs­fal­det be­ty­der, at Ma­ersk-ak­tien er fal­det med 12 pct. det se­ne­ste hal­ve år, og at virk­som­he­den er om­kring 190 mia. kr. va­erd. »Da­gens regn­skab un­der­s­te­ger, at A.P. Møl­ler – Ma­ersk fort­sat har lang vej mod en til­freds­stil­len­de ind­tje­ning i sel­ska­bets trans­port- og lo­gi­stik­di­vi­sion,« si­ger Mor­ten Ims­gard, ana­ly­ti­ker i Syd­bank. Han me­ner, at Ma­ersk-ak­tien med da­gens kurs­fald har nå­et et for­nuf­tigt ni­veau. »Va­er­di­ansa­et­tel­sen af Ma­ersk-ak­tien ser ef­ter vo­res vur­de­ring ik­ke spe­ci­elt an­strengt ud på det nu­va­e­ren­de kursni­veau, men vi har sva­ert ved at iden­ti­fi­ce­re op­lag­te kur­strig­ge­re på den kor­te ba­ne,« si­ger Ims­gard. Regn­ska­bet er det før­ste, hvor grup­pen har aen­dret op­de­lin­gen af for­ret­nings­om­rå­der­ne. Tid­li­ge­re blev der rap­por­te­ret ef­ter sel­ska­ber, som f.eks. Ma­ersk Li­ne og APM Ter­mi­nals. I dag er for­ret­nin­gen for­delt på Oce­an, Lo­gi­sti­cs & Ser­vi­ces, Ter­mi­nals & Towa­ge og Ma­nu­fa­c­turing & Ot­hers. Skif­tet sker for at ska­be den glo­ba­le con­tai­ner- og lo­gi­stik­virk­som­hed, som er pla­nen i den over­ord­ne­de stra­te­gi. A.P. Møl­ler – Ma­ersk øge­de om­sa­et­nin­gen til na­e­sten 60 mia. kr. i Oce­an­for­ret­nin­gen, hvil­ket var 2,2 pct. hø­je­re uden at med­reg­ne op­kø­bet af det ty­ske re­de­ri Ham­burg Süd. I om­rå­det, der har få­et nav­net Lo­gi­sti­cs & Ser­vi­ces, steg om­sa­et­nin­gen med seks pct., mens Ter­mi­nals & Towa­ge vok­se­de med 11 pct.

Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen/Ritzau Scan­pix

Sø­ren Skou, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for A.P. Møl­ler Ma­ersk, af­vi­ser, at han fø­ler sig me­re pres­set ef­ter et skuf­fen­de regn­skab, for­di in­ve­sto­rer­ne he­le ti­den har få­et mel­ding om, at man er i gang med en stor om­va­elt­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.