Her er Ma­er­sks fem sto­re ud­for­drin­ger

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Las­se Fri­is lafr@ber­ling­s­ke.dk

A.P. Møl­ler - Ma­ersk frem­lag­de i går et kvar­tals­regn­skab, der skuf­fe­de og har få­et ak­tien til at fal­de op mod ti pct. Og ud­for­drin­ger er der nok af i den dan­ske virk­som­hed. Her fem af de stør­ste.

1. Kom­mu­ni­ka­tion

Der er et el­ler an­det galt i kom­mu­ni­ka­tio­nen hos Ma­ersk. Mens le­del­sen ta­ler om sto­re vi­sio­ner og en for­an­dring af den 114-åri­ge gam­le virk­som­hed, har in­ve­sto­rer­ne til­sy­ne­la­den­de sva­ert ved at va­e­re li­ge så be­gej­stre­de. Ved sel­ska­bets sto­re ka­pi­tal­mar­keds­dag i fe­bru­ar blev de man­ge pla­ner pra­e­sen­te­ret for fle­re end 200 in­ve­sto­rer fra he­le ver­den. Men det, som skul­le ha­ve va­e­ret en god dag, end­te al­li­ge­vel med, at et vris­sent ak­tie­mar­ked send­te Ma­er­skak­tier­ne ned. Og ved tors­da­gens kvar­tals­regn­skab bar­be­re­de mar­ke­det yder­li­ge­re man­ge mil­li­ar­der af mar­kedsva­er­di­en. Vi må an­ta­ge, at Ma­ersk har en over­ord­net plan for, hvor­dan de om­fat­ten­de for­an­drin­ger skal kom­mu­ni­ke­res ud. Men ude­fra set vir­ker det ik­ke så­dan li­ge nu. Det er sand­syn­lig­vis en af de mest kom­pli­ce­re­de kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver no­gen­sin­de i dansk er­hvervs­liv, og de na­e­ste år vil vi­se, hvor­dan den op­ga­ve bli­ver løst.

2. Con­tai­ner­mar­ke­det

I snart et år­ti har Ma­ersk ka­em­pet med ra­ter­ne på det con­tai­ner­mar­ked, der er cen­tralt for den glo­ba­le ver­dens­han­del. Mar­ke­det har va­e­ret pra­e­get af for man­ge ski­be, og i pe­ri­o­der lig­ne­de det en bran­che, hvor al lo­gik til­sy­ne­la­den­de var for­s­vun­det. Helt galt gik det i åre­ne ef­ter fi­nanskri­sen, da re­de­ri­er­ne ind­led­te et »vå­ben­kapløb« om at byg­ge stør­re og stør­re ski­be. Gni­sten var de po­si­ti­ve ud­sig­ter, som blandt an­dre Ma­ersk Li­ne send­te ud på det tids­punkt, og som fik re­de­ri­er­ne til at in­ve­ste­re mil­li­ar­der af kro­ner ale­ne for at fast­hol­de de­res mar­keds­an­de­le. Isa­er fra som­me­ren 2015 og et år frem her­ske­de der en brutal glo­bal priskrig, som ko­ste­de re­de­ri­er­ne mil­li­ar­der af kro­ner – og fle­re af dem li­vet. Men de se­ne­re år er di­sci­pli­nen kom­met til­ba­ge, og den se­ne­ste tid har frag­tra­ter­ne kla­ret sig pa­e­ne­re. Ma­ersk må hå­be på, at den ten­dens for­sa­et­ter.

3. Fra­salg

Da Ma­ersk i ef­ter­å­ret 2016 frem­lag­de de sto­re pla­ner om i frem­ti­den at ska­be et nyt di­gi­tal trans­port- og lo­gi­stik­sel­skab, in­de­bar det og­så et fra­salg af kon­cer­nens man­ge ener­gi­virk­som­he­der. Den før­ste fa­se gik over­ra­sken­de hur­tigt med det sto­re salg af Ma­ersk Oil med ene­ret­tig­he­der­ne i Nord­s­ø­en til fran­ske To­tal. Og­så tank­re­de­ri­et Ma­ersk Tan­ker over­gik hur­tigt til A.P. Møl­ler Hol­ding, der er kon­trol­le­ret af Ma­er­sk­fa­mi­li­en.

Men end­nu mang­ler to virksomheder. Størst er bo­re­rigsel­ska­bet Ma­ersk Dril­ling, der kan va­e­re op mod 30 mia. kr. va­erd. Her har kil­der tid­li­ge­re sagt til Ber­ling­s­ke, at fa­mi­li­en kan få en an­del frem­over. Men Ma­ersk skal me­get ger­ne fin­de en part­ner at de­le ejer­ska­bet med. Og­så det min­dre for­sy­nings­sel­skab Ma­ersk Sup­ply Ser­vi­ce mang­ler at fin­de en ny ejer. Nu er ti­den ved at rin­de ud for le­del­sen i Ma­ersk. For pla­nen er, at de to skal fin­de nye eje­re in­den ud­lø­bet af 2018.

4. Nyt for­ret­nings­om­rå­de

Con­tai­ne­re og olie var i år­ti­er de to ren­tab­le for­ret­nings­om­rå­der for den dan­ske virk­som­hed. Men i åre­ne ef­ter fi­nanskri­sen og isa­er ef­ter som­me­ren 2014, da olie­pri­sen faldt dra­stisk, aen­dre­de det sig. Og selv om Ma­ersk skab­te vel­drev­ne og ef­fek­ti­ve virksomheder i de mar­ke­der, hjalp det ik­ke me­get. For der er ik­ke me­get sjov ved at va­e­re bedst i in­du­stri­er, hvor det er sva­ert at tje­ne pen­ge.

Som Ber­ling­s­ke tid­li­ge­re har for­talt, var le­del­sen klar over de ud­for­drin­ger, og i for­å­ret 2016 var di­rek­tio­nen klar med en am­bi­tiøs plan om at over­ta­ge he­le Dong og der­med få det lu­kra­ti­ve vind­møl­le­om­rå­de ind i den dan­ske kon­cern. Til sidst blev pla­ner­ne af­vist af be­sty­rel­sen, og i dag er fo­kus på trans­port­for­ret­nin­gen. Her lig­ger der blandt an­det nog­le nye pla­ner om at ska­be en di­gi­tal plat­form sam­men med IBM – en plat­form, der skal va­e­re med til at re­vo­lu­tio­ne­re ver­dens­hand­len. Men pla­ner­ne vir­ker end­nu flag­ren­de, og det er uklart, hvor­dan den dan­ske virk­som­hed kan gø­re plat­for­men ren­ta­bel. Ma­ersk-le­del­sen kan på sigt va­e­re tvun­get til igen at over­ve­je, om virk­som­he­den en dag skal ha­ve et helt an­det for­ret­nings­om­rå­de.

5. Den rig­ti­ge le­del­se

Der er in­gen tvivl om, at Sø­ren Skou er velan­set – isa­er in­ter­nt i den sto­re dan­ske virk­som­hed – og top­che­fen har stor op­bak­ning i Ma­ersk-fa­mi­li­en, som valg­te ham til at aen­dre virk­som­he­den. Han ar­bej­der helt sik­ker bå­de nat og dag og har vist sig som en ef­fek­tiv le­der i de man­ge Ma­ersk-sel­ska­ber, han gen­nem åre­ne har stå­et i spid­sen for.

Men det kan nog­le gan­ge vir­ke, som om selv­for­stå­el­sen i den dan­ske virk­som­hed na­e­sten er stør­re end A.P. Møl­ler - Ma­ersk selv. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der vil det na­e­sten va­e­re et ut­ro­ligt til­fa­el­de, hvis de ret­te til at aen­dre Ma­ersk til­fa­el­dig­vis er che­fer, som al­le har va­e­ret man­ge år i den dan­ske virk­som­hed.

Det kan vi­se sig at bli­ve en af de sto­re ud­for­drin­ger, at he­le di­rek­tio­nen skal be­stå af kon­cer­nens eg­ne folk og in­gen ude­fra. Frem­ti­den må vi­se, om det en dag bli­ver klart, at Sø­ren Skou og de an­dre gam­le Ma­ersk-che­fer er dem, som kan aen­dre den dan­ske virk­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.