Nu kan du få sva­ne­ma­er­ket din op­spa­ring

Sva­ne­ma­er­ket har ind­ta­get in­ve­ste­rings­om­rå­det, hvor de før­ste fi­re fon­de nu er ble­vet mil­jø­ma­er­ket. I re­sten af Nor­den er sva­nen al­le­re­de flø­jet ind over et to­cif­ret mil­li­ard­be­løb.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Ste­fan Singh Kailay sska@ber­ling­s­ke.dk

De fle­ste dan­ske­re ken­der Sva­ne­ma­er­ket fra sham­poo, va­ske­mid­ler og solcre­me. Nu kan man og­så le­de ef­ter mil­jø­ma­er­k­nin­gen, når man skal va­el­ge, hvil­ken in­ve­ste­rings­for­e­ning man vil bru­ge til at få op­spa­rin­gen til at yng­le. Som de før­ste her­hjem­me har Mer­kur An­delskas­se nem­lig få­et sva­nen på fi­re af si­ne in­ve­ste­rings­fon­de.

»Der er må­ske man­ge, som ik­ke er så kend­te in­den for in­ve­ste­rings­ver­de­nen, og som ik­ke ved, hvor de skal star­te, hvis de vil fo­ku­se­re på no­get ba­e­re­dyg­tigt. Vi tror, at den sto­re gen­ken­de­lig­hed og hø­je til­lid til sva­ne­ma­er­ket kan va­e­re med til at gø­re en for­skel og sen­de et sta­er­kt sig­nal,« si­ger in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver Sil­ja Ny­boe An­der­sen fra Mer­kur An­delskas­se.

For­ga­e­ves for­søg i for­ti­den

Nor­disk Mil­jø­ma­er­k­ning, der står bag Sva­ne­ma­er­ket, har tid­li­ge­re un­der­søgt mu­lig­he­der­ne for at ind­fø­re mil­jø­ma­er­ke­kri­te­ri­er for in­ve­ste­rings­fon­de. For ti år si­den fo­re­tog man en forun­der­sø­gel­se af mu­lig­he­der­ne for at sva­ne­ma­er­ke investeringsforeningerne i Nor­den. Man fandt dog ud af, at in­ve­ste­rings­bran­chen ik­ke var klar til en mil­jø­ma­er­k­ning.

»De se­ne­ste par år er der imid­ler­tid sket rig­tigt me­get i for­hold til fo­kus på ba­e­re­dyg­tig­hed på in­ve­ste­rings­om­rå­det. Og der var fle­re ak­tø­rer, der gav ud­tryk for, at de hav­de brug for den­ne uaf­ha­en­gi­ge be­døm­mel­se af fon­de­ne,« si­ger Ka­ren Da­hl Jen­sen, pro­duk­t­ud­vik­lings­chef hos Nor­disk Mil­jø­ma­er­k­ning.

Nor­disk Mil­jø­ma­er­k­ning ud­vik­le­de der­for en ra­ek­ke kri­te­ri­er, som fon­de­ne skal le­ve op til for at op­nå sva­ne­ma­er­ket og dets blåstem­pling. Kri­te­ri­er­ne, som bl.a. in­de­hol­der 25 ob­liga­to­ri­ske krav, blev en­de­ligt ved­ta­get i ju­ni 2017.

In­ve­ste­rings­fon­de­ne skal sø­ge om at få li­cens til at bru­ge Sva­ne­ma­er­ket. I den pro­ces skal de kun­ne do­ku­men­te­re, at de le­ver op til de 25 ob­liga­to­ri­ske krav. Det vil lø­ben­de bli­ve kon­trol­le­ret, om fon­de­ne fort­sat le­ver op til kra­ve­ne.

Kort for­talt skal en sva­ne­ma­er­ket fond op- fylde krav, der re­gu­le­rer de for­skel­li­ge må­der, hvor­med en fond kan på­vir­ke virksomheder i en me­re ba­e­re­dyg­tig ret­ning på. Det vil bl.a. si­ge gen­nem fra­valg og til­valg af virksomheder samt åben­hed om fon­dens in­ve­ste­rin­ger. Der er og­så fo­kus på virksomheder, som ar­bej­der må­l­ret­tet for at bli­ve me­re ba­e­re­dyg­ti­ge. Ek­sem­pel­vis må en sva­ne­ma­er­ket fond ik­ke in­ve­ste­re i virksomheder, som ud­vin­der, pro­du­ce­rer el­ler fora­ed­ler ener­gi fra kul, olie, gas og uran.

Vig­tigt med stan­dar­der

Hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk hil­ser se­ni­o­r­ø­ko­nom Mor­ten Bruun Pe­der­sen til­ta­get vel­kom­ment. Her har man sav­net ret­nings­linjer på om­rå­det, som for­bru­ger­ne kun­ne bru­ge, hvis de vil­le in­ve­ste­re med et me­re om­fat­ten­de fo­kus.

»Det er be­stemt vig­tigt at kig­ge på etik­ken og klart og ty­de­ligt forta­el­le for­bru­ger­ne, at der her er mu­lig­he­der. Men det kan va­e­re sva­ert for for­bru­ge­ren at se, hvor eti­ske fon­de­ne re­elt er. Der­for er det og­så vig­tigt, at der bli­ver ud­ar­bej­det nog­le stan­dar­der på om­rå­det. Høj etik ude­luk­ker dog ik­ke, at der og­så er et om­kost­nings­fo­kus,« si­ger Mor­ten Bruun Pe­der­sen.

I Dan­mark kom­mer der for nu­va­e­ren­de til at va­e­re fi­re fon­de, med i alt cir­ka 400 mio. kro­ner un­der for­valt­ning, der kan bryste sig af at va­e­re sva­ne­ma­er­ket, men for­håb­nin­ger­ne om stør­re ud­bre­del­se er sto­re, når man ser på vo­res nor­di­ske na­bo­ers brug af sva­ne­ma­er­ket.

»I Sve­ri­ge fik vi al­le­re­de i ok­to­ber de før­ste 12 fon­de, og nu er der i alt 18 i Nor­den. Der har vir­ke­lig va­e­ret stor in­ter­es­se fra virk­som­he­der­nes si­de, og der er i dag om­kring 41 mia. kro­ner un­der for­valt­ning i sva­ne­ma­er­ke­de fon­de,« si­ger Ka­ren Da­hl Jen­sen.

Nor­disk Mil­jø­ma­er­k­ning hav­de »en rig­tigt fin di­a­log« med man­ge dan­ske ban­ker og in­ve­ste­rings­fon­de, før kra­ve­ne var på plads, og det har man og­så haft ef­ter­føl­gen­de.

»Så jeg hå­ber, at vi kan by­de fle­re vel­kom­men. Det vil hja­el­pe den en­kel­te op­spa­rer, pen­sions­kas­se, min­dre virk­som­hed el­ler of­fent­li­ge in­sti­tu­tion, der ger­ne vil in­ve­ste­re pen­ge­ne me­re ba­e­re­dyg­tigt, til at få den nød­ven­di­ge vej­led­ning,« si­ger Ka­ren Da­hl Jen­sen.

Håb om hø­je­re bar­re

Ni ud af ti dan­ske­re ken­der Sva­ne­ma­er­ket, som i dag fin­des på fle­re end 12.500 pro­duk­ter og ser­vi­cey­del­ser i Dan­mark. Net­op det kend­skab kan va­e­re en for­del for min­dre ak­tø­rer i mar­ke­det så­som Mer­kur An­delskas­se.

»Hvis man sat­ser på for­bru­ge­re og min­dre in­ve­sto­rer, gi­ver det rig­tigt god me­ning at bru­ge sva­ne­ma­er­ket,« si­ger Ka­ren Da­hl Jen­sen.

Hos Mer­kur An­delskas­se kal­der Sil­ja Ny­boe An­der­sen da og­så sva­ne­ma­er­ket »en blåstem­pling ude­fra af en uvil­dig in­stans«, og hå­bet er, at det kan va­e­re en løf­te­stang til at ud­bre­de kend­ska­bet til Mer­kurs fon­de.

»Vi hå­ber og­så, at fle­re af fon­de­ne bli­ver sva­ne­ma­er­ket. Ik­ke kun af vo­res. Vi hå­ber, at det her bli­ver stan­dar­den i bran­chen, så stan­dar­den kan bli­ve hø­je­re.«

Fo­to: Mads Jo­akim Ri­mer Ras­mus­sen

»Vi hå­ber, at det her bli­ver stan­dar­den i bran­chen, så stan­dar­den kan bli­ve hø­je­re,« si­ger in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver Sil­ja Ny­boe An­der­sen fra Mer­kur An­delskas­se om de sva­ne­ma­er­ke­de fon­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.