Dan­sker­nes skat­te­ga­eld sa­et­ter re­kord

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Trods sto­re in­ve­ste­rin­ger i bå­de mand­skab og IT-sy­ste­mer har Skat al­drig før va­e­ret så langt bag­ud med at ind­dri­ve dan­sker­nes ga­eld til det of­fent­li­ge som nu. Det vi­ser tal i en ny op­gø­rel­se fra Skat, skri­ver avi­sen.dk. Fra 2016 til 2017 vok­se­de skat­te­ga­el­den fra 99,4 til 108,6 mia. kr.

Iføl­ge Tom Vi­le Jen­sen, er­hvervspo­li­tisk di­rek­tør i FSR Dan­ske Re­viso­rer, vi­ser tal­le­ne, at Skat sta­dig er langt fra at få bugt med den sto­re ga­eld.

To tred­je­de­le af ga­el­den – el­ler knap 75 mia. kr. – vur­de­rer Skat selv er umu­li­ge at ind­dri­ve.

Fra 1. juli bli­ver det nu­va­e­ren­de Skat split­tet op i syv for­skel­li­ge sty­rel­ser, her­i­blandt den nye Ga­elds­sty­rel­se, der frem­over skal stå for ind­dri­vel­sen af ga­eld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.