Her bli­ver hver tien­de bolig ud­le­jet gen­nem Airb­nb

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Lou­i­se Kast­berg lo­ka@ber­ling­s­ke.dk og Sø­ren Mar­tin Olsen sren@ber­ling­s­ke.dk

Ud­lej­ning gen­nem Airb­nb er langt­fra kun et stor­by­fa­eno­men. Ny forsk­ning vi­ser, at sa­er­ligt de nord­s­ja­el­land­ske som­mer­hu­se­je­re har ta­get de­le­tje­ne­sten til sig. Med en ny hi­sto­risk af­ta­le kan ud­le­jer­ne se frem til, at de nu må tje­ne na­e­sten fi­re gan­ge så me­get skat­te­frit.

Ud­lej­ning gen­nem de­lepor­ta­len Airb­nb har i de se­ne­ste år spredt sig som en step­pe­brand fra cen­trum af Kø­ben­havn til re­sten af lan­det – og sa­er­ligt til de nord­s­ja­el­land­ske som­mer­hu­s­om­rå­der. I by­er som Tisvil­de og Uds­holt Strand er det na­e­sten hver tien­de bolig, der bli­ver le­jet ud gen­nem de­le­tje­ne­sten, mens det til sam­men­lig­ning kun er fem pro­cent af bo­lig­mas­sen i Kø­ben­havn. Det frem­går af et forsk­nings­pro­jekt, som Kraks Fond By­forsk­ning er i gang med. »Det over­ra­sker mig lidt, at det er gå­et så sta­er­kt. I an­dre lan­de er det nor­malt kun i stor­by­er­ne, men i Dan­mark har det bredt sig til stort set he­le lan­det. Det skyl­des, at vi har et stort som­mer­hus­mar­ked. Me­get ty­der på, at de, som ud­le­jer som­mer­hu­se­ne, har va­e­ret me­get dyg­ti­ge til at ta­ge Airb­nb til sig,« si­ger Is­mir Mu­la­lic, se­ni­or fel­low hos Kraks Fond By­forsk­ning, lek­tor på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og en af for­sker­ne bag pro­jek­tet.

På li­sten over de 20 by­er, hvor Airb­nb fyl­der mest op­gjort i pro­cent af bo­lig­mas­sen, fin­der man – ud over Tisvil­de og Uds­holt Strand helt i top – og­så Li­se­le­je, Hor­n­ba­ek, Smid­strup og Gille­le­je. By­er, der al­le har en stor an­del af som­mer­hu­se.

Må tje­ne 40.000 kro­ner skat­te­frit

Der er ge­ne­relt god grund til at jub­le, hvis man le­jer sit som­mer­hus ud gen­nem Airb­nb. Tors­dag ind­gik den in­ter­na­tio­na­le ud­lej­nings­plat­form en hi­sto­risk af­ta­le om ind­be­ret­ning af va­er­ter­nes le­je­ind­ta­eg­ter til Skat.

Iføl­ge Skat­te­mi­ni­ste­ri­et er Dan­mark »gi­vet­vis« det før­ste land i ver­den, hvor Airb­nb går med til at ind­be­ret­te bru­ger­nes le­je­ind­ta­eg­ter. Af­ta­len fulg­te i kølvan­det på en bred po­li­tisk af­ta­le om nye skat­te­reg­ler for ud­lej­ning gen­nem de­le­tje­ne­ster, som blev frem­lagt tirs­dag.

De sto­re vin­de­re i den nye skat­te­af­ta­le er som­mer­hu­se­jer­ne, som nu kan tje­ne 40.000 kro­ner skat­te­frit om året, når de le­jer ud gen­nem Airb­nb. Hidtil har det hørt un­der ka­te­go­ri­en »pri­vat ud­lej­ning«, hvor bund­fradra­get er på 11.000 kro­ner – og­så i frem­ti­den.

Fe­ri­e­hus­ud­le­jer­nes Bran­che­for­e­ning vur­de­rer, at om­kring 400.000 som­mer­hu­sover­nat­nin­ger blev boo­k­et via Airb­nb sid­ste år. Det skal ses i ly­set af, at der i alt var 19,2 mil­li­o­ner over­nat­nin­ger i de dan­ske fe­ri­e­hu­se – en stig­ning på me­re end 600.000 over­nat­nin­ger i for-

hold til 2016. Car­los Vil­la­ro Las­sen, adm. di­rek­tør i Fe­ri­e­hus­ud­le­jer­nes Bran­che­for­e­ning, er der­for ik­ke spe­ci­elt be­kym­ret for, at den tra­di­tio­nel­le ud­lej­nings­bran­che bli­ver over­ha­let in­denom af Airb­nb.

»Airb­nbs va­ekst er ik­ke no­get, der er skra­em­men­de. Tin­ge­ne kan selv­føl­ge­lig aen­dre sig, men det er of­te sva­ert selv at stå for ud­lej­nin­gen af et som­mer­hus på grund af af­stand. Hvis man skal kø­re langt for at re­de sen­ge, ryd­de op og gi­ve le­jer nøg­ler, er det ty­pisk let­te­re at be­de en fe­ri­e­hus­ud­le­jer om at gø­re det,« si­ger Car­los Vil­la­ro Las­sen og til­fø­jer:

»Vi har haft re­kordår tre år i tra­ek. Så hvis de nye plat­for­me har få­et en mar­keds­an­del, har det åben­bart ik­ke va­e­ret på be­kost­ning af de ek­si­ste­ren­de.«

Han på­pe­ger, at Nord­s­ja­el­land er et godt ek­sem­pel på, at Airb­nb har til­ført nye bo­li­ger til ud­lej­nings­mar­ke­det.

»Det ha­en­der of­te, at folk, der har prø­vet at le­je de­res egen lej­lig­hed ud i Kø­ben­havn, og­så be­gyn­der at ud­le­je de­res som­mer­hus i Nord­s­ja­el­land. Det er og­så nog­le ret dy­re hu­se, og dem har vi na­e­sten ik­ke haft no­gen af i det tra­di­tio­nel­le mar­ked,« si­ger Car­los Vil­la­ro Las­sen.

Bran­che­for­e­nin­gen har la­en­ge fryg­tet, at va­ek­sten vil­le gå i stå på grund af man­gel på fe­ri­e­hu­se til ud­lej­ning. Der­for er der stor gla­e­de over det nye bund­fradrag på 40.000 kro­ner, som nu bå­de ga­el­der som­mer­hus­ud­lej­ning gen­nem Airb­nb og de tra­di­tio­nel­le ud­lej­nings­bu­reau­er.

Som føl­ge af den po­li­ti­ske af­ta­le for­ven­ter Car­los Vil­la­ro Las­sen, at op mod 2.000 fle­re dan­ske­re vil sa­et­te de­res som­mer­hus til ud­lej­ning.

»Det er me­get po­si­tivt, at Airb­nb er gå­et med til at ind­be­ret­te le­je­ind­ta­eg­ter til Skat, og at vi nu får le­ga­li­se­ret ud­lej­ning af lej­lig­he­der i op til 70 da­ge. Nu, hvor al­le føl­ger de sam­me reg­ler, vil det åb­ne for, at fe­ri­e­hus­ud­lej­nings­bu­reau­er vil be­gyn­de at til­by­de ud­lej­ning af folks lej­lig­he­der i by­er­ne. Mar­ke­det er set fra vo­res stol ble­vet stør­re, end det var før,« si­ger han.

Nye reg­ler kan brem­se spe­ku­la­tion

For ud­lej­ning af helårs­bo­li­ger bli­ver der ind­ført et fa­el­les bund­fradrag på 28.000 kro­ner, uan­set om det er en ejer-, le­je- el­ler an­dels­bo­lig. Det er en for­rin­gel­se af vil­kå­re­ne for dem, som bor i dy­re bo­li­ger.

Lov­for­sla­get bli­ver først frem­sat til ef­ter­å­ret, men iføl­ge chef­kon­su­lent Hen­ning Boye Han­sen fra re­vi­sions­fir­ma­et BDO får de nye reg­ler til­ba­ge­vir­ken­de kraft fra 1. ja­nu­ar 2018. Han fin­der af­ta­len mel­lem Airb­nb og Skat gla­e­de­lig.

»For det før­ste for­di ind­be­ret­nin­ger­ne ef­ter vo­res vur­de­ring vil do­ku­men­te­re, at nok op mod 90 pro­cent af ud­le­jer­ne ik­ke er i na­er­he­den af at ud­nyt­te de­res skat­te­ma­es­si­ge bund­fradrag og der­for ik­ke und­dra­ger sig skat. For det an­det for­di ind­be­ret­nings­plig­ten alt an­det li­ge vil få en del af de er­hvervs­ma­es­si­ge ud­le­je­re – dem, som ik­ke selv bor i hu­set el­ler lej­lig­he­den – til at stop­pe,« si­ger Hen­ning Boye Han­sen.

Iføl­ge Is­mir Mu­la­lic pe­ger de fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter fra forsk­nings­pro­jek­tet hel­ler ik­ke på, at spe­ku­lan­ter­ne fyl­der me­get på det dan­ske mar­ked for ud­lej­ning gen­nem Airb­nb.

»Vi fin­der ik­ke man­ge spor af spe­ku­la­tion, hvor det er folk, som dri­ver pri­va­te ho­tel­ler. Der er ik­ke man­ge, som ud­le­jer he­le ti­den. Det kan vi se i vo­res da­ta. Det ty­der der­for me­get på, at det pri­ma­ert er de­leø­ko­no­mi,« si­ger han og for­kla­rer, at den sto­re ud­bre­del­se teg­ner et bil­le­de af, at det vit­ter­ligt er ind­byg­ger­ne i Kø­ben­havn, der be­nyt­ter Airb­nb til at ju­ste­re de­res bo­lig­for­brug.

Hvad an­går de nye skat­te­reg­ler, kan det dog godt få en be­tyd­ning for ap­pe­tit­ten på at ud­le­je i ek­sem­pel­vis Kø­ben­havn, hvor der er man­ge af de dy­re bo­li­ger, som står til at få et la­ve­re skat­te­frit bund­fradrag.

»Hvis folk kom­mer til at tje­ne min­dre ved at le­je ud, vil der og­så va­e­re min­dre in­ci­ta­ment til at gø­re det. Omvendt, hvis sy­ste­met fun­ge­rer fint, og det bli­ver nem­me­re at le­je ud lov­ligt og or­dent­ligt, vil der må­ske va­e­re fle­re, der gør det. Så det kan gå i beg­ge ret­nin­ger. Men jeg tror, at det vil da­em­pe ud­vik­lin­gen,« si­ger Is­mir Mu­la­lic.

Det over­ra­sker mig lidt, at det er gå­et så sta­er­kt. Is­mir Mu­la­lic, se­ni­or fel­low, lek­tor og en af for­sker­ne bag pro­jek­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.