Tek­no­lo­gi­pag­ten skal be­gyn­de med bør­ne­ne

Ny sats­ning på tek­no­lo­gi skal be­gyn­de ved kil­dens rod. Det er i fol­ke­sko­len, og det kra­e­ver et mar­kant løft af la­e­rer­ud­dan­nel­sen.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Ste­fan Her­mann, for­mand for Dan­ske Pro­fes­sions­højsko­ler og rek­tor, Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le

Det er ik­ke nok, at vi som sam­fund for­mår at føl­ge med ud­vik­lin­gen i ukri­tisk til­pas­ning.

Re­ge­rin­gen lan­ce­re­de for­le­den Tek­no­lo­gi­pag­ten på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um i Kø­ben­havn – en sats­ning, der skal brin­ge Dan­mark i en di­gi­tal og tek­no­lo­gisk fø­rer­po­si­tion.

Ex­pe­ri­men­ta­ri­um er et godt valg: En avan­ce­ret le­ge­plads, som er kendt for at ta­en­de nys­ger­rig­he­den for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi i bør­ne­ne. Det er net­op hos bør­ne­ne, at ar­bej­det be­gyn­der, hvis sats­nin­gen på at sik­re me­d­ar­bej­de­re og bor­ge­re med et sta­er­kt, ska­ben­de og kri­tisk greb om di­gi­ta­le og tek­no­lo­gi­ske kom­pe­ten­cer skal lyk­kes.

Der­for ser vi det og­så som en af­gø­ren­de for­ud­sa­et­ning, at fol­ke­sko­len og ik­ke mindst la­e­rer­ud­dan­nel­sen bli­ver en cen­tral del af løs­nin­gen på am­bi­tio­ner­ne med tek­no­lo­gi­pag­ten. Godt nok er der tid­li­ge­re in­ve­ste­ret i tek­no­lo­gi og di­gi­ta­li­se­ring i fol­ke­sko­len, men me­get ty­der på, at det ge­ne­relt set ik­ke har haft de for­ven­te­de po­si­ti­ve ef­fek­ter, vi­ser fle­re eva­lu­e­rin­ger. En del af år­sa­gen er for­ment­lig, at vi ik­ke er be­gyndt med la­e­rer­ne, selv om det kan fo­re­kom­me ind­ly­sen­de.

Hvis vi vil no­get, som ra­ek­ker ud til al­le børn i fol­ke­sko­len, må vi be­gyn­de ved kil­dens ud­spring. La­e­rer­ud­dan­nel­sen er der, hvor det he­le be­gyn­der. Så lad os be­gyn­de der. Vi skal sør­ge for, at for­ud­sa­et­nin­ger­ne er på plads hos dem, som skal ska­be den før­ste in­ter­es­se og sti­mu­le­re nys­ger­rig­he­den hos bør­ne­ne.

Vo­res am­bi­tion er klar: Vi fo­re­slår en mar­kant na­tio­nal tek­no­lo­gi­sats­ning må­l­ret­tet la­e­rer­ud­dan­nel­sen. Det er en af de ti am­bi­tio­ner for la­e­rer­ud­dan­nel­sen, som lan­dets pro­fes­sions­højsko­ler lan­ce­re­de for ny­lig, og det er en am­bi­tion, vi skal va­e­re man­ge om at løf­te.

De fi­re mi­ni­stre bag pag­ten ram­mer på man­ge må­der ho­ve­d­et på søm­met med Tek­no­lo­gi­pag­ten. Tid­li­ge­re ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) be­skrev re­ge­rin­gens am­bi­tion med or­de­ne »vi skal me­stre tek­no­lo­gi­en, så vi kan for­me frem­ti­den og få mest mu­ligt ud af de mu­lig­he­der, tek­no­lo­gi­en gi­ver os«.

Det er ik­ke nok, at vi som sam­fund for­mår at føl­ge med ud­vik­lin­gen i ukri­tisk til­pas­ning, ej hel­ler brem­se den for­doms­fuldt med kor­slag­te ar­me. Vi skal va­e­re de­fi­ne­ren­de for ud­vik­lin­gen, va­e­re myn­di­ge med­ska­be­re frem for pas­si­ve ob­jek­ter. Vi skal ud­dan­ne til ev­nen til at bli­ve ved med at ta­ge nye tek­no­lo­gi­er ind, og vi skal ud­dan­ne til en dy­be­re for­stå­el­se for po­ten­ti­a­ler og fald­gru­ber i ny tek­no­lo­gi.

Det er gavn­ligt, at re­ge­rin­gen ta­en­ker am­bi­tiøst og tør si­ge det højt, og det er en ud­for­dring, som kra­e­ver me­re end al­min­de­ligt ak­tivt med­spil, hvis vi som sam­fund skal løf­te am­bi­tio­nen. Re­ge­rin­gens am­bi­tion kra­e­ver me­re end vo­res ev­ne til at prop­pe vi­den ind i ho­ve­d­er­ne på vo­res un­ge. Vo­res ae­rin­de er at frem­me mulig­he­den for, at am­bi­tio­nen om­sa­et­ter sig i de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner, som vil sa­et­te sit pra­eg på am­bi­tio­ner­ne og vo­res for­hold til tek­no­lo­gi. Hvis bor­ge­re og me­d­ar­bej­de­re skal va­e­re do­mi­ne­ret af en umid­del­bar for­stå­el­se og in­ter­es­se for tek­no­lo­gi, skal la­e­rer­ud­dan­nel­sen bi­dra­ge til at så et frø, som lig­ger så dybt, at det har en bli­ven­de virk­ning. Det kan vi kun, hvis la­e­rer­ne og ele­ver­ne er de cen­tra­le ak­tø­rer.

Den fa­el­les ind­gang til nye ge­ne­ra­tio­ner er fol­ke­sko­len. Der­for er la­e­rer­ud­dan­nel­sen et af de vig­tig­ste ste­der at in­ve­ste­re, når Tek­no­lo­gi­pag­ten skal løf­tes fra ta­le­pa­pi­ret og ud i vir­ke­lig­he­den. Bør­ne­nes lyst og ev­ner er fun­da­men­tet for re­ge­rin­gens am­bi­tio­ner, uan­set hvil­ken vej bør­ne­ne be­va­e­ger sig i de­res ar­bejds­liv og de­res liv som bor­ge­re og men­ne­sker. Al­le­re­de nu skal me­d­ar­bej­de­re i sta­digt fle­re fag, er­hverv og pro­fes­sio­ner kun­ne hånd­te­re tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger og ud­for­drin­ger, og det be­hov vil kun bre­de sig i de ge­ne­ra­tio­ner, som li­ge nu først er i gang med at kna­ek­ke la­e­se­ko­den.

Vi vil ger­ne ta­ge før­ste skridt. Der­for in­vi­te­rer vi re­ge­rin­gen til at kom­me ud og mø­de vo­res vir­ke­lig­hed, og vi in­vi­te­rer re­ge­rin­gen til et me­re for­ma­li­se­ret sam­ar­bej­de om, hvor­dan vi styr­ker la­e­rer­ud­dan­nel­sen.

Al­le­re­de i dag ska­ber la­e­rer­ud­dan­nel­ser­ne grund­lag for god tek­no­lo­gi­for­stå­el­se. Det ha­en­ger isa­er sam­men med et grund­la­eg­gen­de tra­ek ved pro­fes­sions­højsko­ler­ne: Den ta­et­te kob­ling til den vir­ke­lig­hed, som ud­dan­nel­ser­ne ud­dan­ner til. Ud­dan­nel­ser­ne til for ek­sem­pel at bli­ve la­e­rer er pra­e­get af en vek­sel­virk­ning mel­lem prak­tik og un­der­vis­ning, og un­der­vis­nin­gen på pro­fes­sions­højsko­ler­ne er koblet op på vir­ke­lig­he­den i sam­ar­bej­de med fol­ke­sko­ler­ne.

De styr­ker skal vi ud­vik­le. Dan­mark har som na­tion kun mini­ma­le chan­cer for at hø­ste si­ne tek­no­lo­gi­ske am­bi­tio­ner, hvis vi går i en bue uden om fol­ke­sko­len og la­e­rer­ud­dan­nel­sen. Et nyt spring fremad må der­for la­eg­ge af­gø­ren­de va­egt på at lyk­kes med tek­no­lo­gi­ske og di­gi­ta­le ind­sat­ser i fol­ke­sko­len via ik­ke mindst la­e­rer­ud­dan­nel­sen.

Ar­kiv­fo­to: Ida Guld­ba­ek Arent­sen/ Ritzau Scan­pix

Tek­no­lo­gi­pag­ten blev lan­ce­ret i Ex­pe­ri­men­ta­ri­um i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.