Ma­ersk bra­ge­de ned og trak in­dek­set med.

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

A.P. Møl­ler-Ma­ersk var un­der stort pres he­le da­gen i går, da beg­ge ak­tier fik ta­esk, ef­ter at re­de­ri­et le­ve­re­de regn­skab for før­ste kvar­tal i 2018, der isa­er skuf­fe­de på ind­tje­nings­si­den.

Driftsover­skud­det før af- og nedskriv­nin­ger, EBIT­DA, lød på 669 mio. dol­lar af de fort­sa­et­ten­de ak­ti­vi­te­ter, hvil­ket er en frem­gang fra 638 mio. dol­lar i sam­me kvar­tal året før. Men ana­ly­ti­ker­ne hav­de iføl­ge Ritzau Esti­ma­tes ven­tet et driftsover­skud på 845 mio. dol­lar i kvar­ta­let.

Spe­ci­elt ind­tje­nin­gen var un­der pres i Oce­an-di­vi­sio­nen på grund af hø­je­re om­kost­nin­ger, vur­de­rer Mor­ten Ims­gard, der er ak­tie­a­na­ly­ti­ker hos Syd­bank. For­ret­nings­om­rå­det be­står blandt an­det af re­de­ri­er­ne Ma­ersk Li­ne og Ham­burg Süd, som trak ned.

»Helt over­ord­net er det til den sva­ge si­de for Ma­ersk i dag, og det skyl­des, at om­kost­nin­ger­ne i Oce­an-di­vi­sio­nen er no­get hø­je­re, end mar­ke­det hav­de sat na­e­sen op ef­ter. Den frag­te­de vo­lu­men sti­ger no­gen­lun­de på linje med det ven­te­de, og frag­tra­ten er me­get ta­et på. Men om­kost­nings­sty­rin­gen er ik­ke så god,« si­ger Mor­ten Ims­gard.

Det dan­ske eli­te­in­deks, C25, led un­der Ma­ersk-fal­det og end­te med at fal­de 0,1 til in­deks­ni­veau 1143,02. Ma­er­sks B-ak­tie faldt 8,9 pct. til 9.252 kr.

Omvendt gik det for in­du­stri­sel­ska­bet NKT, der teg­ne­de sig for gårs­da­gens po­si­ti­ve hi­sto­rie. Ak­tien før­te an i C25-in­dek­set og pra­este­re­de godt uden egent­li­ge sel­skabs­spe­ci­fik­ke nyhe­der. An­ne Sop­hie Ri­is, der er børs­ma­eg­ler i ABG Sun­dal Col­li­er, vur­de­rer, at ak­tien hen­te­de no­get af det tab­te fra tirs­dag.

»Det er ren og ska­er »re­bo­und« fra regn­ska­bet og et flot »købs­flow« fra ud­lan­det. Vi så al­le esti­ma­tre­vi­de­rin­ger­ne ons­dag, så jeg tror ik­ke, der kom­mer me­re fra ana­ly­ti­ker­nes si­de. Man ser ty­pisk et »re­bo­und« ef­ter dra­sti­ske fald,« si­ger An­ne Sop­hie Ri­is til Ritzau Fi­nans.

NKT-ak­tien rend­te tirs­dag ind i en or­dent­lig lus­sing, da sel­ska­bet le­ve­re­de et skuf­fen­de regn­skab, og faldt 9,6 pct. I går steg ak­tien 4,9 pct. til 181 kr.

Vest­as fik godt nyt fra en tysk auk­tion, hvor he­le ka­pa­ci­tets­be­ho­vet ik­ke blev da­ek­ket, men pri­ser­ne steg. Blot 604 MW ud af 670 MW blev da­ek­ket, skri­ver Re­ch­ar­ge News.

Iføl­ge Bun­des­netza­gen­tur, der har af­holdt auk­tio­nen, steg pri­ser­ne til gen­ga­eld til 57,3 eu­ro per me­gawatt ti­me (MWh) mod 47,3 eu­ro MWh i den se­ne­ste auk­tion af­holdt i fe­bru­ar, der sam­ti­dig blev over­teg­net med en ka­pa­ci­tet på 989 MW mod de 700 MW, der var på auk­tion.

Vest­as-ak­tien steg 3,5 pct. til 453 kr.

Uden for C25-in­dek­set le­ve­re­de blandt an­det Scan­di­navi­an To­bac­co Group, STG, Torm, og Alm. Brand re­sul­ta­ter for før­ste kvar­tal.

STG ka­em­pe­de med va­luta­mod­vind, der ko­ste­de lidt om­sa­et­ning må­lt i dan­ske kro­ner, men op­gjort i fa­ste va­luta­ku­r­ser var den or­ga­ni­ske va­ekst på 3,5 pct. og der­med et styk­ke over 2018-må­let om en flad til svagt po­si­tiv or­ga­nisk om­sa­et­nings­va­ekst. An­ne Sop­hie Ri­is er en smu­le over­ra­sket over re­sul­ta­ter­ne.

»Vi hav­de reg­net med en fin rap­port, men de mis­ser pa­ent på top­linj­en og på EBIT­DA. Det er blandt an­det for­di, »ef­fects« fyl­der me­re end for­ven­tet, sam­ti­dig med at im­port­told på for­skel­li­ge mar­ke­der har på­vir­ket mar­ke­det ne­ga­tivt« si­ger hun. Ak­tien faldt 3,7 pct. til 102,90 kr. Alm. Brands for­sik­rings- og pen­sions­for­ret­ning over­gik le­del­sens eg­ne for­vent­nin­ger i før­ste kvar­tal og bød af sam­me grund på en opju­ste­ring af prog­no­sen for he­le 2018. Re­sul­ta­tet af bankak­ti­vi­te­ter­ne blev dog be­teg­net som »ik­ke til­freds­stil­len­de«. Det frem­gik af regn­ska­bet for før­ste kvar­tal.

Fi­nans­kon­cer­nens sam­le­de over­skud før skat faldt til 223 mio. kr. fra 272 mio. kr., men var ik­ke de­sto min­dre en po­si­tiv over­ra­skel­se for le­del­sen. Prog­no­sen for 2018 er nu et over­skud før skat på 500-600 mio. kr. Tid­li­ge­re ven­te­de sel­ska­bet et over­skud før skat på 450-550 mio. kr. Ak­tien steg 2,6 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.