Re­bi­en sa­et­ter sig tun­ge­re på mag­ten

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Pe­ter Sup­pli Ben­son pe­be@ber­ling­s­ke.dk

At No­vo Nor­disks tid­li­ge­re man­ge­åri­ge top­chef Lars Re­bi­en Sø­ren­sen for­står at sno sig, er en gi­ven ting, når man som ham har ev­net at ma­nøv­re­re No­vo Nor­disk ind som Dan­marks mest va­er­di­ful­de virk­som­hed og be­va­re­de mag­ten som top­chef i 16 år.

Al­li­ge­vel har det kra­e­vet lidt ek­stra ma­nøv­re­re-ev­ne at sik­re, at han – alt­så Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – nu sa­et­ter sig i sto­len som for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den, der sid­der på mag­ten i den sto­re dan­ske me­di­ci­nal­kon­cern.

Det gi­ver me­re end god me­ning, at en så bran­che­kendt per­son som Lars Re­bi­en nu ta­ger depe­chen i fon­den.

Men det lug­ter så at si­ge og­så lidt in­de­luk­ket og hen­gemt, at man så­dan va­el­ger en per­son, som om no­gen per­so­ni­fi­ce­rer No­vo Nor­disk, til at stå i spid­sen for fon­den.

Det gi­ver alt­så me­ning iso­le­ret set. Men det va­ek­ker og­så tan­ker om en virk­som­hed, som må­ske vil­le ha­ve godt af fri­ske pust og in­spira­tion ude­fra, så den fort­sat­te ud­vik­ling kan sik­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.