Finsk jer­n­mand vil til tops i EU

Fin­lands tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Ale­xan­der Stubb går ef­ter at bli­ve Nor­dens før­ste for­mand for EU-Kom­mis­sio­nen. Ver­dens må­ske mest udad­vend­te fin­ne er lidt af en sproge­kvi­li­brist – og så er han vant til at lø­be sta­er­kt for at nå i mål.

Berlingske Tidende - - PORTRAET -

Igår gjor­de Fin­lands tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Ale­xan­der Stubb, det klart, at han stil­ler op til at bli­ve den kon­ser­va­ti­ve EPP­grup­pes spids­kan­di­dat til Eu­ro­pa-Par­la­mentsval­get i maj 2019. In­gen, der har mødt Ale­xan­der Stubb, glem­mer ham. Tag ba­re føl­gen­de ord­veks­ling for­le­den til Dansk In­du­stris top­mø­de, ef­ter at den fin­ske EU-kom­mis­sa­er, Jyr­ki Ka­ta­i­nen, hav­de holdt et tørt ind­la­eg.

»Han kun­ne alt­så godt la­e­re no­get af Stubb, der var her for nog­le år si­den.«

»Ja, kan du hu­ske hans vit­tig­hed? Hvad er for­skel­len på en in­dad­vendt fin­ne og en udad­vendt fin­ne? En in­dad­vendt fin­ne kig­ger ned på si­ne eg­ne sko, når han ta­ler med dig. En udad­vendt fin­ne kig­ger på di­ne sko, når han ta­ler med dig.«

Med sin ka­ris­ma­ti­ske og net­op udad­vend­te fa­con har Ale­xan­der Stubb na­er­mest gjort det til sit va­re­ma­er­ke at af­mon­te­re al­le de for­dom­me over for fin­ner, som folk måt­te ha­ve.

Det lyk­ke­des i en så­dan grad, at hans »ufin­ske«, selvsik­re fremto­ning var én af år­sa­ger­ne til, at han i ju­ni 2016 blev va­el­tet som for­mand for det kon­ser­va­ti­ve sam­lings­par­ti.

For­in­den hav­de han gjort lynkar­ri­e­re og var i pe­ri­o­den 2008 til 2016 uden­rigs­mi­ni­ster, eu­ro­pa­mi­ni­ster, stats­mi­ni­ster og se­ne­st fi­nans­mi­ni­ster. I dag er han vi­ce­pra­esi­dent i Den Eu­ro­pa­ei­ske In­ve­ste­rings­bank.

Net­op hans er­fa­ring fra re­ge­rings­kon­to­ret bli­ver et af Stubbs trum­f­kort, når han 8. novem­ber på hjem­me­ba­ne i Hels­inki skal for­sø­ge at slå Man­fred We­ber (CSU) og bli­ve EPP­grup­pens spids­kan­di­dat. Ty­ske­ren har nem­lig hidtil kun slå­et si­ne fol­der i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Der­til kom­mer, at fin­nen – igen i kon­trast til We­ber – er ferm til sprog.

Med en ba­chel­or­grad fra USA, en kan­di­dat­grad fra Eu­ro­pa-kol­le­gi­et i Brug­ge og en ph.d. fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs (LSE) er han fly­den­de på en­gelsk og fransk. Tysk be­her­sker han li­ge­le­des, og som søn af en fin­lands­sven­sker har og­så styr på de nor­di­ske sprog.

Op til sit kan­di­da­tur hol­der Stubb sig ik­ke for fin til at kom­me med stikpil­ler mod kon­kur­ren­ten: »Stats- og re­ge­rings­che­fer­ne skal ha­ve til­lid til, at Kom­mis­sions­for­man­den kan gen­nem­fø­re en te­le­fon­sam­ta­le med Do­nald Trump«, si­ger han til Der Spie­gel.

Fuld fart på fri­ti­den

Hvis ik­ke Stubb hav­de valgt po­li­tik, kun­ne han i dag ha­ve va­e­ret pro­fes­sor på f.eks. LSE, hvor han skrev sin ph.d. i slut­halv­fem­ser­ne om »in­te­gra­tion i fle­re ha­stig­he­der.« Si­den ud­gav han fle­re grund­bø­ger om EU.

Ale­xan­der Stubb er sport­s­mand med stort S. På hans In­s­ta­gram-pro­fil kan na­e­sten 24.000 føl­ge­re få kro­nisk dår­lig samvit­tig­hed over, at de ik­ke nå­e­de mor­gen­lø­be­tu­ren, når Stubb li­ge får pas­set en iron­man ind i ka­len­de­ren.

I et åbent brev til Eu­ro­pas kon­ser­va­ti­ve la­eg­ger Stubb ik­ke skjul på, hvor­for han stil­ler op. For det før­ste er ti­den nu kom­met til at »gå på bar­ri­ka­der­ne for at for­sva­re Eu­ro­pa«, da »Eu­ro­pas va­er­di­er er un­der an­greb bå­de in­de- og ude­fra«. Un­garns pre­mi­er­mi­ni­ster Vik­tor Or­bán og USAs Do­nald Trump er her de er­kla­e­re­de ho­ved­mod­stan­de­re.

I mod­sa­et­ning til We­ber er Stubb ik­ke i tvivl om, at Or­bán bør for­la­de EPP-grup­pen, med min­dre han ret­ter ind.

»En­ten er du med os el­ler imod os. Du må sim­pelt­hen over­hol­de reg­ler­ne«, si­ger han til Fi­nan­ci­al Ti­mes.

For det an­det be­ty­der Trump og Bre­xit, at pi­len nu pe­ger på en styr­kel­se af Eu­ro­pa. Det sam­me gør di­gi­ta­li­se­rin­gen, der »vil aen­dre lo­gik­ken bag øko­no­mi, po­li­tik og vi­den­skab. Hvis ik­ke vi sam­men for­be­re­der frem­ti­den, vil Eu­ro­pa bli­ve ha­eg­tet af,« skri­ver han i det åb­ne brev.

I we­e­ken­den an­non­ce­re­de Frank­rigs Mi­chel Bar­ni­er, der i dag er Bre­xit-ch­ef­for­hand­ler for EU, at han ik­ke stil­ler op som spids­kan­di­dat for EPP-grup­pen.

»Un­der­dog«-kor­tet er klar i ae­r­met

Ind­til vi­de­re skal Stubb der­for kun ka­em­pe imod We­ber, der dog har An­gela Mer­kels og Tys­klands støt­te. Vin­de­ren vil ha­ve go­de chan­cer for at bli­ve for­mand for Kom­mis­sio­nen, da de kon­ser­va­ti­ve står til at bli­ve den stør­ste grup­pe i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet.

Stubb hå­ber, han kan spil­le »un­der­dog«kor­tet og få op­bak­ning fra de min­dre med­lem­s­sta­ter så­som de nor­di­ske og de bal­ti­ske. Han skal dog na­ep­pe for­ven­te stor op­bak­ning i Sy­d­eu­ro­pa, hvor man­ge sta­dig hu­sker hans fi­nans­mi­ni­ster­tid, hvor han bak­ke­de op om Mer­kels hår­de kurs over for Gra­e­ken­land.

Selv om fin­nen be­stemt har chan­cer for at bli­ve den før­ste fra Nor­den, der sa­et­ter sig i for­mands­sto­len for EU-kom­mis­sio­nen, kan hans kan­di­da­tur der­for og­så ses som et for­søg på at kom­me i spil til en af de man­ge an­dre po­ster, der skal be­sa­et­tes na­e­ste som­mer. Det er i hvert fald og­så en for­del at kun­ne ta­le fle­re sprog som EUs uden­rigs­mi­ni­ster.

Lyk­ke Fri­is er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Tys­kland

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.