LA­E­GER: SYG­DOM ER IK­KE EN KAMP, MAN SELV SKAL VIN­DE

Lars My­gind er en af lan­dets før­en­de te­ra­pe­u­ter in­den for tan­ke­gan­gen me­tas­und­hed. Al­le syg­dom­me – og­så kra­eft – skyl­des trau­mer, si­ger han. Han an­er­ken­der, at for ek­sem­pel leuka­e­mi er far­ligt, men me­ner, at syg­dom­men og­så er »ud­tryk for en psy­ko­lo­gisk po

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Ida Ny­e­gård Es­per­sen id­ne@ber­ling­s­ke.dk og Hen­rik Jen­sen hejs@ber­ling­s­ke.dk

Lars My­gind dø­je­de med ha­e­mo­ri­der og 21 an­dre ska­van­ker, in­den han op­da­ge­de fi­lo­so­fi­en me­tas­und­hed og blev al­ter­na­tiv be­hand­ler og te­ra­pe­ut. År­sa­gen til ha­e­mo­ri­der­ne var en »ter­ri­to­ri­al vre­de­s­kon­flikt på mit ar­bej­de«, si­ger han i sit DVD-fored­rag om me­tas­und­hed. En så­kaldt ter­ri­to­ri­al vre­de­s­kon­flikt kan va­e­re fru­stra­tion over at fø­le sig tru­et på sit do­ma­e­ne el­ler sin iden­ti­tet.

Lars My­gind fort­sa­et­ter: »Min over­be­vis­ning er, at man­ge i er­hvervs­li­vet med ter­ri­to­ri­a­le kon­flik­ter har ha­e­mo­ri­der. Er du en af dem?«

Da My­ginds vre­de­s­kon­flikt svandt ind, svandt og­så hans ha­e­mo­ri­der ind. De 21 an­dre ska­van­ker er op­løst ef­ter sam­me til­gang: Iføl­ge me­tas­und­hed er al­le syg­dom­me ud­løst af en fø­lel­ses­ma­es­sig kon­flikt, for ek­sem­pel en skils­mis­se el­ler en fy­ring. Fin­der man frem til den fø­lel­ses­ma­es­si­ge kon­flikt og får den be­ar­bej­det, er krop­pen mu­lig­vis i stand til at hel­bre­de sig selv. Prin­cip­per­ne ga­el­der alt fra ha­e­mo­ri­der til bryst­kra­eft.

»ME­TAs­und­hed er vilj­en til at ta­ge an­svar for egen sund­hed og hel­bred – et aspekt, der er trå­dt i bag­grun­den i vo­res mo­der­ne sund­heds­va­e­sen,« står der i be­skri­vel­sen af Lars My­ginds helt nye bog om me­tas­und­hed. Den hed­der »For­stå krop­pens in­tel­li­gens«. Han har den lig­gen­de for­an sig på bor­det. For­si­den af bo­gen er i lil­la nu­an­cer li­ge­som Lars My­ginds skjor­te og de an­dre bøj­le­op­ha­eng­te skjor­ter for­an ho­ved­dø­ren til hans kur­suslo­ka­ler i Kø­ben­havn. Lars My­gind er den før­en­de me­tas­und­heds­te­ra­pe­ut i Dan­mark.

Sam­men med sin ko­ne, Han­ne Hei­le­sen, har han ana­ly­se­ret over 5.000 kli­en­ter og ud­dan­net cir­ka 200 nye me­tas­und­heds­te­ra­pe­u­ter i Dan­mark, forta­el­ler han:

»Blandt dem er der cir­ka 20 dan­ske la­e­ger og og­så tand­la­e­ger, sy­geple­jer­sker og psy­ko­lo­ger. Men man­ge af dem vil ik­ke ta­le med jer, for de er ban­ge for, hvad det kan be­ty­de for de­res kar­ri­e­re at bli­ve sat i for­bin­del­se med det her.«

AEg­te­par­ret My­gind og Hei­le­sen ud­gi­ver bø­ger om be­hand­lings­tek­nik­ken tan­ke­felt­te­ra­pi og ana­ly­se­mo­del­len me­tas­und­hed på eget for­lag. De har solgt over 32.000 bø­ger i alt, si­ger han, 21.000 af dem gen­nem for­la­get Bor­gen.

Den nye bog om me­tas­und­hed har Lars My­gind skre­vet sam­men med ty­ske­ren Jo­han­nes R. Fis­slin­ger, grund­la­eg­ge­ren af IMMA – me­tas­und­heds­te­ra­pe­u­ter­nes in­ter­na­tio­na­le for­e­ning.

Lars My­gind er højt pla­ce­ret i or­ga­ni­sa­tio­nen, og Jo­han­nes R. Fis­slin­ger er i dag stif­ter af en on­li­ne-sko­le, han kal­der Me­ta-He­alth Uni­ver­si­ty.

»Til­slut dig vo­res glo­ba­le be­va­e­gel­se«, op­for­drer Jo­han­nes R. Fis­slin­ger på hjem­mesi­den.

Ta­ger an­sva­ret på os

Me­tas­und­hed er bå­de ble­vet en in­ter­na­tio­nal or­ga­ni­se­ret be­va­e­gel­se og et ud­tryk for en be­va­e­gel­se i ti­den. La­e­ger me­ner, at me­tas­und­hed isa­er fly­der med to strøm­nin­ger.

Den ene: at vi på­la­eg­ges og ta­ger me­re og me­re an­svar som in­di­vi­der, og­så når det ga­el­der sund­hed og syg­dom. Den lo­gik smit­ter for ek­sem­pel af i en sprog­lig ven­ding som »han tab­te kam­pen mod kra­ef­ten«. Un­der­for­stå­et: Ind­sats be­ty­der no­get, kam­pen kun­ne mu­lig­vis va­e­re vun­det.

Den an­den ten­dens: at la­e­ger­ne og eks­per­ter har lidt et – må­ske selv­for­skyldt – au­to­ri­tet­stab i en så­dan grad, at Or­ga­ni­sa­tio­nen af La­e­ge­vi­den­ska­be­li­ge Sel­ska­ber ta­ler om den po­st­fak­tu­el­le la­e­ge.

He­le den fol­ke­li­ge mod­stand mod HPV-vac­ci­nen var en op­vis­ning i den ten­dens. For Sund­heds­sty­rel­sen og la­e­ger var det en lek­tie i, at fol­ke­li­ge un­der­strøm­me skal ta­ges al­vor­ligt, selv om de umid­del­bart er sva­e­re at se og be­gri­be.

Der­for bør vi og­så ta­ge me­tas­und­hed al­vor­ligt, me­ner Jan Lin­deb­jerg, over­la­e­ge, pa­to­log og er­kla­e­ret skep­ti­ker af an­ti-vi­den­skab.

»Me­tas­und­hed rej­ser et grund­la­eg­gen­de

spørgs­mål om, hvor­vidt vi øn­sker et vi­dens­sam­fund el­ler et sund­heds­sy­stem og sam­fund, hvor al­le ver­sio­ner af sand­he­den er li­ge­va­er­di­ge ar­gu­men­ter.«

Lo­gik­ken er til­lok­ken­de

Og­så Mor­ten El­søe er skep­tisk. Han er cand. sci­ent. i mo­le­kyla­er er­na­e­ring og fø­de­va­re­tek­no­lo­gi og er ak­tivt gå­et ind i kam­pen for me­re vi­den­skab i sund­heds­de­bat­ten, blandt an­det med sin po­dcast »De­tox din hjer­ne« om myter og vi­den­skab på sund­heds­om­rå­det.

Det vir­ker in­tu­i­tivt sandt, at fø­lel­ses­ma­es­si­ge trau­mer er skyld i kra­eft­syg­dom:

»Lo­gik­ken i me­tas­und­hed er til­lok­ken­de, men er der­for og­så far­lig, for det er fak­tu­elt for­kert og mod­ar­bej­der virk­som be­hand­ling. Hvis vi be­gyn­der at fra­sor­te­re vi­den­skab, ri­si­ke­rer vi at ven­de den po­si­ti­ve ud­vik­ling på sund­heds­om­rå­det,« si­ger han.

Han gen­ken­der tran­gen til at »ta­ge hel­bre­del­sen i egen hånd«.

Hans mor dø­de af kra­eft, da hun var 54 år gam­mel. Hun nå­e­de ik­ke at mø­de si­ne bør­ne­børn.

Un­der hen­des syg­dom hav­de Mor­ten El­søe ik­ke til­tro til la­e­ger­ne og gav sig til at le­de ef­ter håb på in­ter­net­tet. Han fandt det i en al­ter­na­tiv kra­eft­be­hand­ling i USA. De nå­e­de ik­ke der­over, og han har si­den fun­det ud af, at den be­ko­ste­li­ge al­ter­na­ti­ve be­hand­ling var ren svin­del. I dag fin­der han håb i vi­den­ska­ben.

Sø­gen ef­ter in­di­vi­du­el selv­hel­bre­del­se har fodret en gi­gan­tisk al­ter­na­tiv in­du­stri, som er de­cen­tral og ur­e­gu­le­ret, si­ger han.

»Når vi har et bør­ne­vac­ci­ne­pro­gram, er det, for­di vi har be­slut­tet, at det er etisk og bedst for he­le sam­fun­det at fore­byg­ge syg­dom­me kol­lek­tivt. Den en­kel­te mira­kel­hi­sto­rie er me­get sta­erk, men det er vi­den­ska­ben, som red­der mil­li­o­ner af men­ne­sker. Mil­li­o­ner er og­så in­di­vi­der.«

Mai Ni­el­sen me­ner der­i­mod, at me­tas­und­hed kan gi­ve nog­le af de svar, sund­heds­va­e­se­net ik­ke er i stand til at gi­ve. Hun er for­mand for kra­eft­for­e­nin­gen Tids­ler­ne, hvor Lars My­gind og­så un­der­vi­ser i me­tas­und­hed.

Mai Ni­el­sen har brugt me­tas­und­hed i for­stå­el­sen af sin egen kra­eft­syg­dom.

»Jeg skul­le ha­ve va­e­ret død for 10 år si­den af le­ver-gal­de­vejs­kra­eft. Me­tas­und­hed har va­e­ret et af fle­re red­ska­ber, som har gi­vet mig en for­stå­el­se af år­sa­gen til min syg­dom. Som Lars (My­gind, red.) al­tid ud­tryk­ker det, er me­tas­und­hed ik­ke no­get, der kan stå ale­ne. Men en ope­ra­tion kan hel­ler ik­ke stå ale­ne.«

Hun si­ger, at man­ge med­lem­mer dra­ger stor nyt­te af un­der­vis­nin­gen i me­tas­und­hed:

»Der er brug for me­re af den slags.«

Psy­kisk selv­ned­vur­de­ring

Det er uvist, hvor man­ge la­e­ger der har ta­get me­tas­und­hed til sig. En af dem er bør­ne- og ung­doms­psy­ki­a­ter Git­te Retbøll. Hun er med­lem af sam­men­slut­nin­gen SOL – Spi­ri­tu­elt Ori­en­te­re­de La­e­ger. Fle­re la­e­ger i grup­pen har vae-

Med de her te­o­ri­er si­ger man grund­la­eg­gen­de til pa­tien­ten: »Hvis du ik­ke vin­der over syg­dom­men, er det, for­di du har ta­enkt for­kert, gjort for­kert og ik­ke var sta­erk nok«. Ni­els Kro­man, che­fla­e­ge i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se

Lars My­gind er for­fat­ter til bo­gen »For­stå krop­pens in­tel­li­gens«.

Psy­ko­te­ra­pe­ut Lars My­gind er en af lan­dets før­en­de be­hand­le­re ind for Me­ats­un­der. Han me­ner, at der er be­hov for en bed­re for­stå­el­se af, hvor syg­dom­me kom­mer fra. »Vi gi­ver folk håb,« si­ger han. Fo­tos: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.