ROS TIL RANTHE I TV 2- SATS­NIN­GEN »KRI­GER«

Ter­r­oren og tri­stes­sen er ramt skra­em­men­de godt. Så godt, at selv in­struk­tør Boe må­ske er ble­vet ban­ge, me­ner ro­ck­er­eks­pert Sø­ren Baa­strup.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - Af Sø­ren Baa­strup kul­tur@ber­ling­s­ke.dk

Kri­ger

TV 2 de na­e­ste seks tirs­da­ge. In­struk­tør: Chri­stof­fer Boe. Med­vir­ken­de: Dar Sa­lim, Da­ni­ca Curcic m.fl.

Når du er fa­er­dig med at be­trag­te ro­ck­erp ra­esi­dent Toms (spil­let af Lars Ranthe) im­po­ne­ren­de six­pa­ck, så kast et blik på hans la­e­der­vest. Her glim­rer isa­er en ting ved sit fra­va­er: det lil­le ma­er­ke med tek­sten »1%«.

Ud­tryk­ket re­fe­re­rer til den ame­ri­kan­ske mo­tor­cy­ke­lu­ni­on, der kort ef­ter An­den Ver­denskrig slog fast, at 99 pro­cent af al­le mo­tor­cyk­li­ster skam respek­te­re­de loven. Den spi­ren­de ro­cke rbe­va­e­gel­se lag­de ik­ke skjul på, at den re­pra­e­sen­te­re­de den sid­ste pro­cent og har si­den bå­ret og be­skyt­tet be­teg­nel­sen som sit frem­me­ste adels­ma­er­ke.

Og­så her­hjem­me

Det sam­me ga­el­der sa­er­li­ge tit­ler som »pro­spect«, »pro­batio­nary« og »ser­ge­ant at arms«.

Fra­va­e­ret af dis­se ord­ner på bry­stet hos ro­ck­er­ne i TV 2s »Kri­ger« skyl­des dog na­ep­pe man­gel­fuld re­search. Det er nok hel­ler ik­ke til­fa­el­digt, at Rant­hes ban­de hed­der Ul­ve­ne, ik­ke Ban­di­dos el­ler Hells An­gels, og at der ik­ke sa­et­tes kon­kret navn på de­res ter­ri­to­ri­um.

Fik­tio­nens for­sig­ti­ge om­gang med vir­ke­lig­he­dens ve­ste­ba­e­ren­de volds­ma­end er ik­ke ny. Na­e­sten in­gen bø­ger, musik, film el­ler TV-se­ri­er har no­gen­sin­de for­ma­stet sig til at kal­de de rig­ti­ge ro­ck­e­re og de­res hel­lig­dom­me ved navn. Med god grund.

På ga­de­plan forta­el­les hi­sto­ri­en om, hvor­dan fol­ke­ne bag Ole Chri­sti­an Mad­sens film »Pizza King« fra 1999 fik en løf­tet pe­ge­fin­ger fra un­der­ver­de­nen, for­di to af ho­ved­per­so­ner­ne fin­der no­get, de om­ta­ler som "HA-hash". Og af­hop­pe­ren Mar­tin Fryd Pe­der­sen – kendt som »Guld­fug­len« – har for­talt, hvor­dan han og an­dre med­lem­mer af AK81 i fle­re da­ge lå på lur for at ban­ke ko­mi­ke­ren Uf­fe Holm, der hav­de gjort grin med Hells An­gels' ung­doms­af­de­ling. Dog uden held, da Uf­fe al­drig duk­ke­de op.

Dyr vin og de­sig­n­er­lam­per

Egent­lig er det ik­ke ment som en kritik. I en ver­den med utids­sva­ren­de straf­fe­ram­mer, hvor selv An­ders Samu­el­sen føl­te sig pres­set til at be­ta­le sin søns narko­ga­eld i ste­det for at stå fast, er det me­get for­langt at be­de kunst­ne­re og kre­a­ti­ve om at gø­re det. Det er hel­ler ik­ke et pro­blem for »Kri­ger«. Se­ri­en vin­der sta­dig, ik­ke kun på grund af un­der­hold­ni ngs­va­er­di­en, men for­di den ram­mer rig­tigt så man­ge an­dre ste­der. Nu­vel, Ranthe hav­de ik­ke be­hø­vet at ta­be ti ki­lo og ta­ge dem på i mus­k­ler, for det er ik­ke i tra­e­ningsc en­te­ret, de vir­ke­li­ge top­gangste­re bru­ger ti­den. Og kri­mi­na­li­te­ten fo­re­går ik­ke på klub­plan og er da slet ik­ke no­get, man ta­ler om i klub­ben, på grund af fa­ren for af­lyt­ning og for at im­pli­ce­re si­ne så­kald­te brød­re.

Men bil­le­det af den or­ga­ni­se­re­de kri­mi­na­li­tet, der he­le ti­den fin­der nye gra­es­gan­ge, ek­sem­pel­vis i byg­ge­bran­chen, er ramt per­fekt. Det kun­ne og­så ha­ve va­e­ret flyt­te- el­ler stil­lads bran­chen. Gla­e­den ved el­lers små­bor­ger­li­ge­re sta­tu­s­ek­semp­ler som de­sig­n­er­lam­per og dyr vin flug­ter fint med vir­ke­lig­he­den. Og når ro­ck­e­r­a­spiran­ten Mads ka­e­de­ba­el­ler ener­gi­drik, skul­le man na­e­sten tro, at Chri­stof­fer Boe og med­for­fat­ter Si­mon Pa­sternak har sid­det i et klubhus, hvor Red Bull for la­engst har af­løst hånd­ba­je­ren som fa­vo­ritdrik blandt de un­ge tra­e­nings­nark om­a­ner.

Kri­gen vin­der al­tid

Al­ler­bedst er dog skil­drin­gen af den ter­ror og tri­stes­se, der her­sker ne­derst i hie­rar­ki­et: Der er gulvvask og bar­vag­ter, der for al­vor sli­der, når an­dre får de­res vest lidt hur­ti­ge­re end fortjent. En over­dre­ven ma­skulin kul­tur, der kan tra­et­te selv den hår­de­ste hund. Et valg mel­lem vid­ne­be­skyt­tel­se og fa­engsel.

Men og­så et, om end of­te forl­orent, bro­der­skab, der er sva­ert at slip­pe, for­di bå­de bi­ler, pen­ge og da­mer er hur­ti­ge, og det dan­ske exit­pro­gram al­drig rig­tig har va­ert fedt.

»I sid­ste en­de vin­der kri­gen al­tid,« ly­der Dar Sa­lims åb­nings­replik.

Med lidt om­skriv­ning sam­men­fat­ter han bå­de de tre af­snit, jeg har set – og den vir­ke­lig­hed, hvor po­li­ti­ke­re be­ta­ler dum­mebø­der, skud­de­ne til sta­dig­hed sma­el­der på Nør­re­bro, og Dan­marks bed­ste dra­ma­ti­ke­re cen­su­re­rer sig selv: I sid­ste en­de vin­der ban­de­kri­gen al­tid. Sø­ren Baa­strup er for­fat­ter til fle­re bø­ger om den dan­ske un­der­ver­den, bl.a. »Expect No Mer­cy«, »Exit Hells An­gels«, »Exit Sand­berg« og »Livvagt – mit hem­me­li­ge po­li­ti­liv«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.