OVERBLIK: Det ved vi om re­ge­rin­gens luft- og kli­maud­spil

Blandt an­det bor­ger­nes bi­ler skal va­e­re langt grøn­ne­re frem­over, så kli­ma­et be­la­stes i me­get min­dre grad.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ritzau

I dag ud­løb pra­e­sen­te­res re­ge­rin­gens luft- og kli­maud­spil, hvor vi­sio­nen er, at der i 2030 kø­rer me­re end en mil­li­on grøn­ne bi­ler rundt.

Før som­mer­fe­ri­en ind­gik al­le par­ti­er i Fol­ke­tin­get en ener­gi­af­ta­le, som blandt an­det in­de­hol­der tre nye havvind­møl­le­par­ker.

En del til­tag fra det nye ud­spil har va­e­ret frem­me i me­di­er­ne. Her kan du se, hvad vi ved:

Et stop for salg af nye ben­zin- og di­e­sel­bi­ler fra 2030 bli­ver en af hjør­ne­ste­ne­ne. I ste­det skal dan­sker­ne kø­be hy­brid-, el- el­ler til­sva­ren­de grøn­ne bi­ler.

Fra 2035 vil det kun va­e­re mu­ligt at kø­be nul-emis­sions­bi­ler, hvis re­ge­rin­gen får op­bak­ning til sit ud­spil.

Af­gifts­stig­nin­gen på el­bi­ler ved års­skif­tet ud­sky­des. Der­med for­bli­ver af­gif­ter­ne på el­bi­ler på 20 pro­cent af sat­sen for ben­zin- og di­e­sel­bi­ler.

Det skal va­e­re me­re at­trak­tivt at kø­be små og mel­lem­sto­re el­bi­ler op til i om­eg­nen af 400.000 kro­ner.

Aal­borg, Aar­hus, Oden­se, Fre­de­riks­berg og Kø­ben­havn skal kun­ne ind­fø­re ska­er­pe­de mil­jøzo­ner, hvor der er sa­er­li­ge reg­ler for last­bi­ler og bus­sers ud­led­ning. Det skal gø­re luf­ten re­ne­re.

Der skal sa­et­tes en stop­per for by­bus­ser og taxa­er på ben­zin og di­e­sel. Fra 2025 skal det ik­ke la­en­ge­re va­e­re mu­ligt at in­dre­gi­stre­re dem, der ude­luk­ken­de kø­rer på ben­zin og di­e­sel.

Re­ge­rin­gen vil bru­ge 100 mil­li­o­ner kro­ner på at få os til at skrot­te gam­le di­e­sel­bi­ler fra før 2006. Det skul­le va­e­re nok til at skrot­te 36.000 af de cir­ka 150.000 di­e­sel­bi­ler fra før 2006.

Fø­de­va­rer skal ma­er­kes med et ma­er­kat, der vi­ser pro­duk­tets be­last­ning på kli­ma­et. Er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer foreslår at hol­de kli­ma­ef­fek­ten op imod, hvad na­e­rings­ind­hol­det er i pro­duk­tet.

Re­ge­rin­gen foreslår ga­ran­ti for par­ke­rings­plads i by­om­rå­der for eje­re af el- og plug-in hy­brid bi­ler, der bor i eta­ge­byg­ge­ri. Sam­ti­dig skal kom­mu­ner­ne ha­ve fri­e­re ram­mer til at gi­ve nul- og la­ve­mis­sions­bi­ler ra­bat på par­ke­ring.

Fra 2020 skal der ud­rul­les kli­ma­ven­lig as­falt på al­le stra­ek­nin­ger af stats­vej­net­tet, som står til at skul­le ha­ve ny be­la­eg­ning – hvis et pi­lot­pro­jekt be­kra­ef­ter ef­fek­ter­ne.

Der er af­sat ti mil­li­o­ner kro­ner til at mind­ske ud­s­lip­pet af me­tan fra uta­et­he­der i bi­o­ga­san­la­eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.