Usik­ker­hed om Løk­kes kli­ma­plan

Fi­nan­si­e­rin­gen er usik­ker og for­bud mod salg af ben­zin- og di­e­sel­bi­ler af­ha­en­ger helt af EU.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE - TOM JEN­SEN

Lad os bru­ge den op­lag­te lej­lig­hed til at let­te skat­te­tryk­ket for dan­sker­ne.

Det er et am­bi­tiøst kli­maud­spil, re­ge­rin­gen tirs­dag frem­lag­de. En of­fen­siv om­stil­ling til en grøn per­son­bil­park. Re­gu­le­ring af foru­re­nen­de trans­port i by­er­ne. Fle­re pen­ge til kli­ma­forsk­ning. Kli­ma­ma­er­k­ning af fø­de­va­rer. Ud­fas n in­ga f par­ti­kel foru­re­ne n de­bra en­de­ov­ne. Og me­get me­re.

Det står og­så al­le­re­de nu klart, at det er en dyr kli­ma­plan, hvis m an­ser tra­di­tio­nelt vel­fa­er ds po­li­tisk på tin­ge­ne. For vi lig­ger på man­ge må­der, som vi har redt i Dan­mark med blandt an­det så tårn­hø­je re­gi­stre­rings­af­gif­ter på det tra­di­tio­nel­le bilsalg, atom­la egn in gen­til el -, hy­brid-og an­dre g røn­ne­bi­ler­ri­si­ke­rer at slå­et or­dent­ligt hul i de of­fent­li­ge kas­ser. Prove­nu­et fra de så­kaldt bil­re­la­te­re­de af­gif­ter eri stør­rel­ses­or­de­nen 50 mil­li­ar­der kro­ner.

Hvil­ket vi­ser, hvor­for løs­nin­gen på al­ting ik­ke al­tid er hø­je­re skat­ter og af­gif­ter. Lan­de om­kring os, der står med den sam­me op­ga­ve for­an sig med at skif­te ben­zin- og di­e­sel­bil­par­ken ud med no­get nyt og grøn­ne­re, kan fo­re­ta­ge om­stil­lin­gen langt me­re ube­sva­e­ret.

Her­hjem­me er det åben­bart nød­ven­digt at nedsa­et­te en hel kom­mis­sion, der ik­ke ba­re skal fin­de ud af, hvor­dan man kon­kret kan gø­re trans­port i Dan­mark grøn­ne­re, men og­så »skal og­så kom­me med for­slag til, hvor­dan man kan sik­re al­ter­na­ti­ve ind­ta­egtskil­der til fi­nan­si­e­ring af det dan­ske vel­fa­erds­sam­fund i takt med, at ind­ta­eg­ter­ne fra de nu­va­e­ren­de bil­af­gif­ter fal­der som føl­ge af om­stil­lin­gen af trans­port­sek­to­ren «, som det så smukt for­mu­le­res.

Det ly­der gran­gi­ve­ligt som en vars­ling af nye skat­ter og af­gif­ter lagt som af­løs­ning for de gam­le, der nu grad­vis for­svin­der. Må det va­e­re til­ladt at kom­me med et an­det for­slag: Lad os bru­ge den op­lag­te lej­lig­hed til at let­te skat­te­tryk­ket for dan­sker­ne.

I for­vej­en har bor­ger­ne i alt for man­ge år be­talt alt for me­get for at få lov til at kø­be en bil. Dan­mark er et af de lan­de i ver­den, der har det hø­je­ste skat­te­tryk. Selv hvis det re­el­le prove­nutab skul­le an­dra­ge en stør­re del af de 50 mil­li­ar­der kro­ner, ud­gør det kun en min­dre pro­cent­del af det sam­le­de of­fent­li­ge for­brug. Lad nu en del af de pen­ge kom­me til­ba­ge og ar­bej­de i ha­en­der­ne på bor­ger­ne. Det er og­så vel­fa­erd, li­ge­som po­si­ti­ve in­ci­ta­men­ter bør va­e­re ker­nen i en bor­ger­lig grøn po­li­tik, ik­ke ale­ne for­bud og nye af­giftspå­la­eg­gel­ser.

Når det er sagt, så har kli­ma­pla­nen man­ge løf­te­ri­ge og am­bi­tiø­se ele­men­ter. Der er in­gen tvivl om, at bå­de den glo­ba­le og na­tio­na­le dags­or­den i de kom­men­de år vil va­e­re grøn, og at det for en bor­ger­lig re­ge­ring ga­el­der om at sa­et­te en for­nuf­tig ret­ning på om­rå­det, sna­re­re end at ri­si­ke­re at over­la­de he­le ini­ti­a­ti­vet til en ven­stre­fløj, der i hø­je­re grad vil va­el­ge cen­tra­li­se­ring, va­ekst­ha­em­mel­se, skat­ter og be­gra­ens­nin­ger af bor­ger­nes fri­hed som den grøn­ne vej frem.

På helt kort sigt er det for­nuf­tigt at ud­sky­de ind­fas­nin­gen af re­gi­stre­rings­af­gif­ten på min­dre dy­re el- og hy­brid­bi­ler. Dét er et po­si­tivt in­ci­ta­ment. Det er og­så in­ter­es­sant at for­ske me­re i, hvor­dan man ik­ke blot kan und­gå CO2-ud­led­ning, men og­så øge op­ta­get via f.eks. jor­der og sko­ve. Der er ik­ke én løs­ning på kli­maud­for­drin­gen. Der må og skal va­e­re man­ge.

Sam­ti­dig er det va­erd at hu­ske på, at om­stil­lin­gen til me­re grøn ener­gi ik­ke ale­ne hand­ler om kli­ma­et. Som tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Per Stig Møl­ler pe­ge­de på i Ber­ling­s­ke tirs­dag, hand­ler det og­så om sik­ker­heds­po­li­tik, øko­no­mi og mi­gra­tion fra lan­de, hvor frem­ti­dens kli­mapro­ble­mer vil slå hårdt igen­nem. Der er an­det end grøn­ne grun­de til at va­e­re grøn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.