Løk­kes sto­re kli­ma­plan mø­der skarp kritik: »Jeg kan ik­ke hu­ske, at jeg har set no­get lig­nen­de«

Seks mi­ni­stre pra­e­sen­te­re­de i går re­ge­rin­gens om­fat­ten­de kli­maud­spil. Men iføl­ge fle­re eks­per­ter er pla­nen fuld af sto­re usik­ker­he­der, og et cen­tralt ele­ment af­ha­en­ger helt af EU. »Tror de, va­el­ger­ne er så småt be­ga­ve­de,« spør­ger tid­li­ge­re de­par­te­ments­che

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Sø­ren Do­mi­no sdo@ber­ling­s­ke.dk, Cat­hri­ne Bloch cabl@ber­ling­s­ke.dk, Mar­tin Bor­re mbor@ber­ling­s­ke.dk og Tho­mas Sø­gaard Ro­h­de thro@ber­ling­s­ke.dk

He­le seks mi­ni­stre an­ført af stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) steg ud af den gul-blå el­bus ved hav­ne­fron­ten i Kø­ben­havn i går for­mid­dag. I hån­den hav­de de hver isa­er re­ge­rin­gens nye kli­ma­plan, »Sam­men om en grøn­ne­re frem­tid«. En for­kø­let Løk­ke gjor­de klart, at der sa­et­tes ind »på al­le fel­ter«.

Dan­mark skal va­e­re et kli­ma­neut­ralt sam­fund se­ne­st i 2050, ly­der et over­ord­net mål. Alt­så skal vi til den tid ik­ke ud­le­de fle­re driv­hus­gas­ser, end vi op­ta­ger.

Cen­tralt i kli­ma­pla­nen står et stop for salg af nye ben­zin- og di­e­sel­bi­ler fra 2030.

»Vi har sat den hø­je am­bi­tion i ud­spil­let her, som jeg og­så gjor­de re­de for ved Fol­ke­tin­gets åb­ning, at vi om 12 år vil ha­ve et for­bud mod salg af nye di­e­sel- og ben­zin­bi­ler,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Kig­ger man na­er­me­re på ud­spil­let, står det iføl­ge eks­per­ter klart, at re­ge­rin­gens stort an­lag­te plan hvi­ler på en ra­ek­ke grund­la­eg­gen­de usik­ker­he­der.

Når Løk­ke ta­ler om et for­bud mod salg af ben­zin- og di­e­sel­bi­ler, er det i vir­ke­lig­he­den en målsa­et­ning, for et salgs­stop af­ha­en­ger helt af EU. Og for så vidt an­går det stør­ste ele­ment i pla­nen for CO2-re­duk­tio­nen, skri­ver re­ge­rin­gen selv, at det »er for­bun­det med stor usik­ker­hed«.

En­de­lig an­gi­ver re­ge­rin­gen in­gen sam­let plan for, hvor­dan man vil fi­nan­si­e­re om­stil­lin­gen af den dan­ske bil­park, selv om der ska­bes usik­ker­hed om ind­ta­eg­ter for ca. 50 mia. kr. år­ligt, sva­ren­de til ca. fem pct. af sta­tens sam­le­de ind­ta­eg­ter.

På spørgs­må­let om, hvor pen­ge­ne skal kom­me fra, hen­vi­ser stats­mi­ni­ste­ren til, at man i før­ste om­gang ud­sky­der ind­fas­nin­gen af re­gi­stre­rings­af­gift på el­bi­ler, li­ge­som fi­nans­lo­ven for 2019 in­de­hol­der fi­nan­si­e­ring »på den kor- te ba­ne«. På den lan­ge ba­ne er­ken­der Løk­ke, at der er »en ud­for­dring«:

»For­di vi har i dag et prove­nu fra bi­lis­me og sort ener­gi på i om­eg­nen af 50 mia. kr. Og det er klart, at når vi nu sa­et­ter den am­bi­tion, at vi skal af med den sor­te ener­gi og bli­ve et CO2neut­ralt sam­fund i 2050, kom­mer det til at på­vir­ke os.«

Dan­mark kan ik­ke for­by­de ben­zin­bi­ler

Lars Løk­ke Ras­mus­sens løf­te om et for­bud mod kon­ven­tio­nel­le bi­ler kan imid­ler­tid slet ik­ke la­de sig gø­re uden vel­vil­je i EU.

I et svar til Fol­ke­tin­get fra 2016 vur­de­rer re­ge­rin­gen selv i skik­kel­se af da­va­e­ren­de fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V), at et for­bud mod salg og im­port af nye ben­zin- og di­e­sel­bi­ler vil va­e­re i strid med EU-reg­ler­ne, selv om man ta­ger høj­de for »le­gi­ti­me hen­syn« som mil­jø­et:

»Et to­tal­for­bud mod im­port og salg af nye ben­zin- og di­e­sel­bi­ler er yderst vidt­gå­en­de, og det må for­ven­tes, at de gavn­li­ge mil­jø­ef­fek­ter, som sø­ges op­nå­et ved ind­fø­rel­sen af så­dan­ne for­bud, kan op­nås ved min­dre ind­gri­ben­de for­an­stalt­nin­ger. På den­ne bag­grund vur­de­res det umid­del­bart, at et så­dant for­bud vil va­e­re i strid med EU-ret­tens reg­ler om va­rer­nes fri be­va­e­ge­lig­hed.«

Vur­de­rin­gen bak­kes op af pro­fes­sor i mil­jø­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Pe­ter Pagh:

»Dan­mark kan ik­ke gå so­lo og for­by­de salg af ben­zin- og di­e­sel­bi­ler i 2030. Punk­tum. Det kan ik­ke la­de sig gø­re.«

Fi­nan­si­e­rin­gen er som be­skre­vet og­så usik­ker. Re­ge­rin­gen vil nedsa­et­te en kom­mis­sion, der skal kom­me med bud på, »hvor­dan man kan sik­re al­ter­na­ti­ve ind­ta­egtskil­der«, når prove­nu­et fra de nu­va­e­ren­de bil­af­gif­ter fal­der i takt med den grøn­ne om­stil­ling. Ind­ta­eg­ter­ne på 50 mia. kr. vil »for­svin­de mel­lem ha­en­der­ne på os«, ef­ter­hån­den som fle­re bi­ler bli­ver mil­jø­ven­li­ge, be­ma­er­ker re­ge­rin­gen selv i ud­spil­let, da ben­zin- og di­e­sel­bi­ler gi­ver fle­re pen­ge i statskas­sen. Ana­ly­se­chef i den bor­ger­ligt-li­be­ra­le ta­en­ket­ank Cepos Ot­to BrønsPe­ter­sen, der har en for­tid som di­rek­tør i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, si­ger:

»Det un­drer mig sta­er­kt, at man har be­slut­tet sig for må­let, og først bag­ef­ter vil la­de det va­e­re op til en kom­mis­sion at fin­de ud af mid­ler­ne – og hvor stor reg­nin­gen bli­ver.«

»Jeg kan ik­ke hu­ske, at jeg har set no­get lig­nen­de,« ud­dy­ber han.

Og­så øko­no­mi­pro­fes­sor fra Aar­hus Uni­ver­si­tet Bo San­de­mann Ras­mus­sen er forun­dret:

»Det er us­a­ed­van­ligt, at man frem­la­eg­ger en stor plan uden sam­ti­dig at ha­ve en idé om, hvor pen­ge­ne skal kom­me fra. Det gør det van­ske­ligt at vur­de­re, hvor re­a­li­stisk så­dan en plan over­ho­ve­det en­der med at va­e­re.«

»Det er da at ta­le ned til folk«

Kom­mis­sio­nen skal kom­me med si­ne an­be­fa­lin­ger in­den 2020, og tid­li­ge­re de­par­te­ments­chef i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et Erik Bon­nerup be­teg­ner kli­maud­spil­let som »et grelt ek­sem­pel« på, hvor­dan po­li­ti­ker­ne frem mod val­get kom­mer med am­bi­tiø­se og dy­re for­slag uden at an­vi­se kon­kret fi­nan­si­e­ring.

»Tror de, va­el­ger­ne er så småt be­ga­ve­de? Det er da at ta­le ned til folk,« si­ger Bon­nerup:

»Det mind­ste, man kan gø­re, er da at forta­el­le åb­net, hvor man­ge mil­li­ar­der man reg­ner med, det vil ko­ste, og at man ik­ke er sik­ker på, at EU vil god­ken­de det. Det la­der man va­e­re med at si­ge, og så hå­ber man, at va­el­ger­ne hop­per på det.«

Et tred­je mar­kant usik­ker­heds­punkt er re­ge­rin­gens plan for at le­ve op til EUs krav om at re­du­ce­re CO2-ud­s­lip­pet med 39 pct. i 2030, sva­ren­de til 32-37 mio. ton.

Re­ge­rin­gen bud­get­te­rer med at fjer­ne 12,9 mio. ton ved op­tag af CO2 i jord og sko­ve. Men i en no­te i ud­spil­let står der, at tal­let »er for­bun­det med stor usik­ker­hed«.

Der her­sker så­le­des usik­ker­hed om 40 pct. af re­ge­rin­gens sam­le­de plan for at nå EUs mål.

Der­u­d­over skyl­des re­duk­tio­nen på 12,9 ton ik­ke di­rek­te ini­ti­a­ti­ver, som re­ge­rin­gen selv fo­re­ta­ger. Re­duk­tio­nen kom­mer, for­di EU har gi­vet Dan­mark lov til at in­dreg­ne CO2-op­tag fra jord og sko­ve – så­kald­te LULUCF-kre­dit­ter – i det sam­le­de re­sul­tat pga. den sto­re land­brugs­pro­duk­tion. Og det kra­e­ver ik­ke nye til­tag, slog kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V) fast.

Sam­ti­dig op­nås et la­ve­re CO2-ud­s­lip på ot­te mio. ton ved at an­nul­le­re kvo­ter, og der­med kom­mer langt over halv­de­len af re­ge­rin­gens sam­le­de re­duk­tion ik­ke fra kon­kre­te kli­ma­til­tag.

Pe­ter Birch Sø­ren­sen, for­mand for Kli­ma­rå­det, der rå­d­gi­ver re­ge­rin­gen, ro­ser til­ta­ge­ne på trans­por­t­om­rå­det. Men:

»Det er iøj­ne­fal­den­de, at vi op­fyl­der en me­get stor del af den sam­le­de re­duk­tions­for­plig­tel­se frem mod 2030 ved at bru­ge de så­kald­te LULUCF-kre­dit­ter. Det er no­get, vi får fora­e­ren­de, og som ik­ke kra­e­ver nye til­tag. Det sam­me ga­el­der an­nul­le­rin­gen af CO2-kvo­ter, der blot ud­sky­der de­le af den nød­ven­di­ge grøn­ne om­stil­ling,« si­ger han og ha­ef­ter sig ge­ne­relt ved land­bru­gets be­sked­ne bi­drag til kli­ma­pla­nen.

Mi­ni­ster: »Mas­ser af ud­for­drin­ger«

Lars usik­ker­hed« Chri­sti­an i CO2-be­reg­nin­ger­ne, Lil­le­holt er­ken­der, at men »der si­ger, er en at re­ge­rin­gen »har over­blik over, hvor det ba­e­rer hen«.

Stats­mi­ni­ste­ren stod for en uge si­den og sag­de i sin åb­nings­ta­le, at I vil ind­fø­re et stop for salg af ben­zin- og di­e­sel­bi­ler i 2030? »Det vil vi og­så.« Og tid­li­ge­re i dag stod han og sag­de, at I vil ind­fø­re et for­bud? »Det er et stop.«

Men der står i ud­spil­let, at det er en målsa­et­ning. Vil I ind­fø­re et de­ci­de­ret for­bud, el­ler er det en målsa­et­ning?

»Vi har en klar målsa­et­ning, og det ar­bej­der vi ben­hårdt for at kun­ne ind­fri. Sam­ti­dig vil Dan­mark gå til EU-Kom­mis­sio­nen og an­be­fa­le, at det her bli­ver et EU-krav i 2030.« Hvor­for sig­na­le­rer I så udadtil, at I vil ind­fø­re et for­bud?

»For mig at se hand­ler det her om ren prak­sis. Det er der, vi vil hen, det er det, vi ar­bej­der kraf­tigt for.« Er sand­he­den ik­ke, at I ik­ke selv kan ind­fø­re et stop pga. EU? »Ja­men, der er da mas­ser af ud­for­drin­ger, og dem har vi så­dan set ta­enkt os at få løst.«

Men er det ik­ke kor­rekt for­stå­et – som Claus Hjort Fre­de­rik­sen har skre­vet til Fol­ke­tin­get – at man i for­hold til EU ik­ke kan ind­fø­re et for­bud? »Det er der­for, at det er helt na­tur­ligt for mig at ar­bej­de for, at EU får den her målsa­et­ning.« Men hvor­for har I så for­talt, at I vil ind­fø­re et for­bud? »Det er det, vi ar­bej­der må­l­ret­tet i ret­ning af.«

Det var ba­re ik­ke det, I sag­de?

»Jeg si­ger, at vi ar­bej­der må­l­ret­tet for, at det ef­ter 2030 er slut med salg af tra­di­tio­nel­le ben­zi­nog di­e­sel­bi­ler.« Der er ik­ke fi­nan­si­e­ring på plads. Hvor­dan kan det va­e­re?

»Det er der­for, vi nedsa­et­ter en kom­mis­sion. Det her er en ka­em­pe­ma­es­sig ud­for­dring. Vi hen­ter man­ge ind­ta­eg­ter til at fi­nan­si­e­re vo­res vel­fa­erds­sam­fund fra re­gi­stre­rings­af­gif­ten og brand­sto­f­af­gif­ter, og der­for har vi brug for, at klo­ge men­ne­sker vur­de­rer, hvad der skal til for at ind­fri målsa­et­nin­gen.« En kom­mis­sion bli­ver og­så tit kaldt en syl­te­kruk­ke?

»Der er ik­ke ta­le om no­gen syl­te­kruk­ke her. Kom­mis­sio­nen skal va­e­re hur­tig­t­ar­bej­den­de og ha­ve af­slut­tet sit ar­bej­de in­den 2020. Vi har brug for go­de råd og vej­led­ning til, hvor­dan vi ind­fri­er må­let på en om­kost­nings­ef­fek­tiv må­de.«

I star­ter med at si­ge, at det er et for­bud, så vi­ser det sig, at det er en målsa­et­ning. I kan ik­ke an­vi­se fi­nan­si­e­rin­gen. Det kan ik­ke la­de sig gø­re i for­hold til EU, og der er rig­tigt man­ge for­ud­sa­et­nin­ger, som ik­ke er på plads. Det kun­ne godt lig­ne et val­go­p­la­eg me­re end no­get, der er re­a­li­stisk?

»Det her er re­a­li­stisk, og det er der­for, vi har spil­let det på ba­nen. Og det er og­så en am­bi­tion, som vi op­fat­ter som re­a­li­ser­bar.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.